ฅนเมืองเหนือ รีวิว » รู้ทุกเรื่องเมืองลำปางที่..มิวเซียมลำปาง (คลิป)

รู้ทุกเรื่องเมืองลำปางที่..มิวเซียมลำปาง (คลิป)

8 มกราคม 2019
1321   0

“มิวเซียมลำปาง” แหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนด้านประวัติศาสตร์ สังคมและวัฒนธรรม “เปิดให้บริการ” เป็นของขวัญปีใหม่แก่ชาวลำปางแล้ว

ผู้สื่อข่าว “ฅนเมืองเหนือออนไลน์” รายงานว่า เมื่อบ่ายวันที่ 7 ม.ค. 2562 ที่ผ่านมา ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง นางศิรินุช สวาสดิ์ธรรม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง นายบรรพ์ ใสแจ่ม ศึกษาธิการจังหวัดลำปาง นายราเมศ พรหมเย็น ผู้อำนวยการสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ พร้อมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดลำปาง และคณะสื่อมวลชน ได้ร่วมเปิดตำนานอ่านลำปาง พร้อมเข้าเยี่ยมชม “มิวเซียมลำปาง” รอบปฐมทัศน์ ร่วมชมนิทรรศการถาวรเกี่ยวกับการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ ตำนานเมืองลำปาง ทั้ง 16 ห้อง นิทรรศการหมุนเวียน เรื่อง ผ้าล้านนา เครื่องแต่งกายพื้นบ้าน และซิ่นตีนจกลำปาง และนิทรรศการหมุนเวียน เรื่อง สลุงหลวง งานบุญของชาวนครลำปาง ซึ่งเปิดให้บริการในวันจันทร์ที่ 7 มกราคม 2562 เป็นวันแรก ถือเป็นของขวัญปีใหม่อันทรงคุณค่าแก่ชาวลำปาง

โดยเทศบาลนครลำปาง ร่วมกับสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ ได้ร่วมกันดำเนินโครงการก่อสร้าง มิวเซียมลำปาง ให้เป็นพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แนวใหม่ที่ทันสมัย จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ทางการศึกษานอกห้องเรียนสำหรับเด็กและเยาวชน รวมถึงประชาชนทั่วไป ได้เข้าไปศึกษาเรียนรู้ เนื่องจากในยุคปัจจุบันประชาชนมีความต้องการแหล่งเรียนรู้เพิ่มมากขึ้น ดังนั้นพิพิธภัณฑ์จะต้องเป็นแหล่งสะสมความรู้ ข้อมูล ทั้งนี้เพื่อเป็นการเสริมสร้างลักษณะนิสัยให้เด็กและเยาวชนได้สัมผัสกับประสบการณ์ตรงกับกระบวนการเรียนรู้ในพิพิธภัณฑ์อย่างสนุกสนานและไม่น่าเบื่อ เพื่อให้เกิดความงอกงามของสติปัญญา เกิดความริเริ่มสร้างสรรค์ อันจะส่งผลให้เกิดการสร้างจิตสำนึกที่ดี

มิวเซียมลำปาง เป็นพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ด้านประวัติศาสตร์ สังคม และวัฒนธรรมของจังหวัดลำปาง ที่มุ่งสร้างโอกาสให้เด็กและเยาวชนประชาชนได้เข้าถึงความรู้และตระหนักถึงรากเหง้าความสำคัญของความเป็นตัวตนในพื้นถิ่น เป็นการขยายองค์ความรู้และปลูกฝังการเรียนรู้ที่ไม่หยุดนิ่ง มิวเซียมลำปางมีเป้าหมายที่จะช่วยขับเคลื่อนจังหวัดลำปางฟให้เป็นเมืองแห่งการเรียนรู้ โดยมุ่งเน้นเด็กเยาวชนและประชาชนให้เรียนรู้ผ่านการคิด การเล่น การสืบค้นและการตั้งคำถาม เกิดการต่อยอดองค์ความรู้ จุดประกายความคิดสร้างสรรค์ และจินตนาการ เพื่อบ่มเพาะการเรียนรู้ที่ไม่หยุดนิ่ง ด้วยการให้บริการเทคโนโลยีสื่อสารสนเทศที่ทันสมัย และเป็นการนำไปสู่การมีส่วนร่วมด้วยกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของท้องถิ่นทุกภาคส่วนต่อไป..

error: Content is protected !!