ข่าวเด่น » ชนะเลิศสื่อการอ่านเพื่อเด็กพิการ

ชนะเลิศสื่อการอ่านเพื่อเด็กพิการ

12 ธันวาคม 2018
622   0

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง รับรางวัลชนะเลิศ
โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการอ่านสำหรับนักเรียนผู้พิการ ด้วยการพัฒนาหนังสือ (EPUB) จากผู้เข้าแข่งขันทั่วประเทศ

ผศ.สมชาย เมืองมูล อาจารย์สังกัดสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ คณะครุศาสตร์ ผู้ควบคุมทีม เปิดเผยว่า ได้ส่งนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขัน ในโครงการพัฒนาศักยภาพด้านการอ่านสำหรับนักเรียนผู้พิการ ด้วยการพัฒนาหนังสือ (EPUB) โดยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ จัดทำโครงการการประกวดสื่ออิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว เพื่อส่งเสริมการสร้างหนังสือที่ทุกคนเข้าถึง และใช้ประโยชน์ได้ โดยการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ความเข้าใจในการสร้างหนังสือ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่ทุกคนเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ และสามารถนำไปใข้ในการเรียนการสอนในโรงเรียนรวมของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จังหวัดปทุมธานี


ซึ่งมีผู้เข้าร่วมแข่งขันทั่วประเทศทั้งหมด ๑๘๓ ทีม ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ จำนวน ๓๖ ทีม แบ่งเป็นระดับ ประถมศึกษา จำนวน ๑๙ ทีม ระดับมัธยมศึกษา จำนวน ๑๗ ทีม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง โดยได้รับรางวัลทั้ง ๓ ประเภท ดังนี้

รางวัลชนะเลิศ ระดับมัธยมศึกษา ทีมครูคอมออนไลน์ นักศึกษาผู้เข้าแข่งขัน ได้แก่
– นางสาวบุศริน เหมทานนท์ นักศึกษาชั้นปีที่ ๕
– นางสาวเบญจาพร สมร่าง นักศึกษาชั้นปีที่ ๕
– นายณัฐพล แก้วอุดร นักศึกษาชั้นปีที่ ๕

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๓ ระดับประถมศึกษา ทีม TOUCH BOARD นักศึกษาผู้เข้าแข่งขัน ได้แก่
– นายนพรัตน์ สวยฉลาด นักศึกษาชั้นปีที่ ๓
– นางสาวปภัสสร ก๋าเขียว นักศึกษาชั้นปีที่ ๔
– นายวันเฉลิม สารอินทร์ นักศึกษาชั้นปีที่ ๓

รางวัลชมเชย ระดับมัธยมศึกษา ทีม SST3312 นักศึกษาผู้เข้าแข่งขัน ได้แก่
– นายศรัณ บุญวงค์ นักศึกษาชั้นปีที่ ๓
– นางสาวสุมิตรา อุ่นใจ นักศึกษาชั้นปีที่ ๓
– นายทวีคุณ แสงสรทวีศักดิ์ นักศึกษาชั้นปีที่ ๓

error: Content is protected !!