ข่าวทั่วไป » ลำปางปล่อยปลา อ.แม่ทะ ฟื้นทรัพยากรน้ำสนับสนุนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

ลำปางปล่อยปลา อ.แม่ทะ ฟื้นทรัพยากรน้ำสนับสนุนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

15 มิถุนายน 2018
1111   0

เมื่อเร็วๆนี้ ณ บริเวณหน้าวัดบ้านปง(ปงหอศาล) หมู่ที่ 2 ตำบลป่าตัน อำเภอแม่ท จังหวัดลำปาง สำนักงานประมงจังหวัดลำปางได้จัดกิจกรรมมอบพันธุ์ปลาให้กับคณะกรรมการแหล่งน้ำชุมชนจำนวน 5 ชุมชน เพื่อนำไปปล่อยในแหล่งอนุรักษ์พันธ์ปลาในในแม่น้ำจาง ตามโครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ฟื้นฟูและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและส่งเสริมสิ่งแวดล้อมที่ความสมดุลในระบบนิเวศในจังหวัดลำปาง

 

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำ เพื่อเป็นการเพิ่มปริมาณสัตว์น้ำให้มากขึ้นเป็นการรักษาสมดุลทางธรรมชาติ ซึ่งจะส่งผลให้ลำน้ำจางมีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้น โดยพันธ์สัตว์น้ำที่นำไปมอบให้ประกอบด้วย ลูกปลาสวายชุมชนละ 20,000 ตัว ลูกปลากาดำชุมชนละ 19,000 ตัว ลูกปลาตะเพียนขาว ชุมชนละ 6,250 ตัว ลูกปลาตะเพียนทอง ชุมชนละ 20,000 ตัว นอกจากนี้ยังมีกระชังอนุบาลปลาชุมชนละ 2 กระชัง อาหารปลาเม็ดเล็กเพื่ออนุบาลลูกปลาชุมชนละ 5 กระสอบ โดยในแต่ละชุมชนก็จะนำลูกพันธ์ปลาไปปล่อยในบริเวณพื้นที่อนุรักษ์พันธ์สัตว์น้ำในล้ำน้ำจาง(บริเวณหน้าวัด) ดังนี้ บริเวณบ้านหลุกใต้ หมู่ที่ 12 ตำบลนาครัว บ้านน้ำโท้ง หมู่ที่ 1 ตำบลนาครัว บ้านนากว้าว หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านดิ่ว บ้านหนอง หมู่ที่ 9 ตำบลน้ำโจ้ และบริเวณบ้านปง(ปงหอศาล) หมู่ที่ 2 ตำบลป่าต้น ซึ่งพื้นที่บริเวณที่นำพันธุ์ปลาไปปล่อยเป็นเขตอภัยทานทั้ง 5 พื้นที่

 


โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ฟื้นฟูและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและส่งเสริมสิ่งแวดล้อมที่ความสมดุลในระบบนิเวศในจังหวัดลำปางนี้ สำนักงานประมงจังหวัดลำปาง ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลากว่า 3 ปี ซึ่งนอกจากในแม่น้ำจางทั้ง 5 พื้นที่แล้ว ยังในบริเวณแม่น้ำวังอีก 3 พื้นที่ที่ดำเนินการ จนทำให้พื้นที่ทั้งหมดปัจจุบันถือนั้นเป็นสถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดลำปาง เป็นสถานที่ให้อาหารปลาที่มีความแตกต่างจากที่อื่นๆ เพราะทั่วๆไปสถานที่ให้อาหารปลาส่วนมากที่พบเจอจะเป็นพันธุ์ปลาสวายและปลาเทโพเป็นส่วนใหญ่ แต่ที่จังหวัดลำปางโดยเฉพาะที่บริเวณหน้าวัดบ้านปง(ปงหอศาล) หมู่ที่ 2 ตำบลป่าตัน อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง ปลาที่มีอยู่เป็นจำนวนมากคือปลากระแห ปลาตะเพียนทอง ซึ่งต่างจากที่อื่นๆ มาก

 

ในการมอบพันธุ์ปลาในครั้งนี้นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ได้เดินทางไปร่วมในพิธีด้วย ทั้งนี้สืบเนื่องจากงบประมาณในการจัดซื้อพันธุ์ปลานั้นเป็นงบพัฒนาจังหวัดที่ทางจังหวัดลำปางอนุมัติให้ตามนโยบาย “ลำปางสร้างสรรค์ปันสุข” ซึ่งก็เป็นการสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างสมดุลทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ “การสร้างการเติบโต บนคุณภาพชีวิตที่เป็น มิตรต่อสิ่งแวดล้อม” ดังนั้นในการไปร่วมในการมอบพันธุ์ปลาในครั้งนี้จึงเป็นการไปติดตามความก้าวหน้าในการการทำงานของหน่วยงานราชการ ให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล และเพื่อไปพบประกับพี่น้องประชาชน เพื่อรับทราบปัญหาและความต้องการของประชาชนอีกทางหนึ่งด้วย
ภาพโดย วีรยุทธ รวดเร็ว ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำปาง และทีมงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำปาง

error: Content is protected !!