ข่าวเด่น » “หลักสูตรที่ใช่ สู่อาชีพที่ชอบ”

“หลักสูตรที่ใช่ สู่อาชีพที่ชอบ”

26 พฤศจิกายน 2018
656   0

“การประชุมสัมมนาอาจารย์แนะแนว ณ ม.สวนดุสิต ศูนย์ฯ ลำปาง”

เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2561  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลำปาง จัดการประชุมสัมมนาอาจารย์แนะแนว โดยได้รับเกียรติจากผู้อำนวยการศูนย์ฯลำปาง

ดร.ขวัญนภา สุขคร กล่าวต้อนรับพร้อมบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “นักการศึกษากับการปรับตัวเพื่อก้าวสู่ทิศทางในอนาคต ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา 20 ปี” โดยกิจกรรมช่วงเช้าประกอบด้วยการเยี่ยมสถานที่การจัดการเรียนการสอนของนักเรียนโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ลำปาง พร้อมรับชมการแสดงจากนักศึกษา “We are Suandusit รักนี้มีค่าเพราะเธอ” และการรับฟังเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในประเด็น “เลือกหลักสูตรที่ใช่ สู่อาชีพที่ชอบกับสวนดุสิต ศูนย์ฯ ลำปาง” โดยได้รับเกียรติจากอ.สรัฐ ฤทธิ์รณศักดิ์ อาจารย์ประจำประสาขาวิชาธุรกิจการบิน เป็นผู้ดำเนินรายการ   พร้อมด้วยอาจารย์และนักศึกษาจาก 3 หลักสูตรอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยฯ ได้แก่ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ดร.ศศิธร รณบุตร และนางสาวพิมาพร วงศ์เขื่อนแก้ว สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ อาจารย์สุรีย์พร ธัญญะกิจ และนางสาวศิราภรณ์ วงศ์มานิตย์  สาขาวิชาธุรกิจการบิน อ.เสาธารย์ สมานิตย์ และนางสาวอินทุอร  อินทุโสภณ ณ หอประชุม ชั้น 7 โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์ฯลำปาง

และในช่วงบ่ายเป็นกิจกรรม Open House เปิดบ้านรอบรั้วสวนดุสิต ศูนย์ฯ ลำปาง โดยพาครูแนะแนวได้เยี่ยมชมสถานที่ภายในมหาวิทยาลัยฯ ประกอบด้วย ห้องติดต่อประสานงาน Contact Center ห้องรับรองที่พัก หอพักนักศึกษา โรงยิม ครัวสวนดุสิต ห้องปฏิบัติการอาหาร อาคารหอประชุม ลาน Activity Space ห้องสมุด อาคารธุรกิจการบิน และ Sdu Library ร้านกาแฟดุสิตา

ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อให้ครูแนะแนวจากโรงเรียนต่างๆได้รู้จักหลักสูตรสาขาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยฯ พร้อมเปิดโอกาสให้เยี่ยมชมความเป็นอยู่ของนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ เพื่อประโยชน์ต่อการแนะแนวการศึกษาแก่นักเรียนและความมั่นใจในการส่งลูกศิษย์เข้ามาเรียนต่อในรั้วมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลำปาง

error: Content is protected !!