ข่าว อปท. » อบจ.ลำปาง ลงพื้นที่ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

อบจ.ลำปาง ลงพื้นที่ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

8 มิถุนายน 2018
762   0

 

เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม ที่ผ่านมา นางสาวพรรณี การะกัน ผู้อำนวยการกองแผนและงบประมาณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ได้ออกติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางประกอบด้วย

 

  1. เขตพื้นที่อำเภอเมืองลำปาง ได้แก่
    – การฝึกอบรมตามโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ณโรงเรียนลำปางกัลยาณี

– โครงการเดินตามรอยเท้าพ่อบริเวณอ่างเก็บน้ำ (แก้มลิง) ค่ายสุรศักดิ์มนตรี เขต 2 ต.พิชัยอ.เมืองลำปาง

 

  1. เขตพื้นที่อำเภอเกาะคา ได้แก่

– โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางหลวงท้องถิ่น ลป.ถ.1-0001 สายบ้านศาลาไชย – บ้านม่อนแสนศรี ม.2 บ้านศาลาไชย ต.ศาลา อ.เกาะคา

 

  1. เขตพื้นที่อำเภอห้างฉัตร ได้แก่
    – โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ และโครงการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนวอแก้ว อ.ห้างฉัตร

– โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหล่ายทุ่ง ม.4 ต.วอแก้ว อ.ห้างฉัตร

– โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านนาบัว ม.3 – บ้านนาน้ำมัน ม.4 ต.เมืองยาว อ.ห้างฉัตร

 

ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ออกติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง เพื่อให้การดำเนินงานตามโครงการต่างๆสำเร็จตามเป้าหมาย และสอดคล้องกับพันธกิจขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางในด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน พัฒนาการศึกษาให้เกิดผลสัมฤทธิที่ดี  เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนจังหวัดลำปาง อีกทั้งมุ่งเน้นการดำเนินการร่วมกับทุกภาคส่วนและองค์กรภาคประชาชน เป็นการบูรณาการร่วมกันเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตประชาชนให้ดีมากยิ่งขึ้น.

error: Content is protected !!