ข่าวประชาสัมพันธ์ » จัดเวทีความคิด ศึกษาผลกระทบสร้างอ่างเก็บน้ำฯ อ.งาว

จัดเวทีความคิด ศึกษาผลกระทบสร้างอ่างเก็บน้ำฯ อ.งาว

22 พฤศจิกายน 2018
735   0

จัดเวทีความคิดเห็นและศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่เคียนฯ อ.งาว เพื่อเป็นแหล่งน้ำอุปโภค บริโภคและการเกษตร รวมถึงเป็นการแก้ปัญหาอุทกภัยในเขต ต.ปงเตารวม 9 หมู่บ้าน

ผู้สื่อข่าว “ฅนเมืองเหนือออนไลน์” รายงานว่า เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร้อง อ.งาว จ.ลำปาง โดยนายสมเกียรติ ตันตระกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานเปิดการประชุมปฐมนิเทศโครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นอ่างเก็บน้ำห้วยแม่เคียน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.งาว จ.ลำปาง

นายไพรัตน์ วีรุฒนเสน ผู้จัดการโครงการฯ กล่าวว่าโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่เคียน มีวัตถุประสงค์หลักอยู่ 3 ข้อ คือ เพื่อเป็นแหล่งน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค และการเกษตร ทั้งในฤดูแล้งและฝน, เพื่อช่วยบรรเทาอุทกภัยน้ำท่วมในพื้นที่โครงการ และเพื่อสร้างอาชีพ และเพิ่มรายได้ให้เกษตรกรและคนในพื้นที่ใกล้เคียงในการสร้างอาชีพใหม่ๆ นอกเหนือจากเกษตรกร

ประโยชน์ที่จะได้รับจากโครงการนี้คือ จะมีพื้นที่รับประโยชน์ในฤดูฝนประมาณ 1,800 ไร่ และในฤดูแล้งประมาณ 1,000 ไร่ พื้นที่รับประโยชน์โดนส่วนใหญ่อยู่มีพื้นที่ ต.ปงเตา รวม 9 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านปงเจา หมู่ที่ 1 บ้านห้วยอูน หมู่ที่ 2 บ้านพร้อม หมู่ที่ 3 บ้านปันเหนือ หมู่ที่ 4 บ้านปันใต้ หมู่ที่ 5 บ้านหัวทุ่ง หมู่ที่ 8 บ้านปันพัฒนา หมู่ที่ 9 บ้านปงเตา หมู่ที่ 12 และบ้านพร้าวพัฒนา หมู่ที่ 13 ซึ่งจากข้อมูลจำนวนประชากร ปี พ.ศ.2560 พบว่า มีจำนวนครัวเรือนประมาณ 1,974 ครัวเรือน และประชากรทั้งสิ้น 5,460 คน นอกจากนี้ยังมีพื้นที่รับประโยชน์บางส่วนในเขตตำบลบ้านร้องด้วย และข่วยป้องกันและบรรเทาปัญหาอุทกภัยหรือน้ำท่วมที่เกิดขึ้นได้

นอกจากนี้ นายวรจักษุ์ คำภูแก้ว ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม ยังกล่าวถึงเหตุผลและความจำเป็นในการทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (IEE) ก่อนมีการดำเนินการสร้างอ่างเก็บนำ เนื่องจากโครงการอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่โป่ง เกิน 50 ไร่ แต่ไม่เกิน 500 ไร่ จึงเข้าข่ายประเภท และขนาดโครงการที่ต้องจัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามมติ ครม. วันที่ 26 เมษายน 2554 เรื่อง การทบทวนการกำหนดประเภท และขนาดของโครงการของหน่วยงานรัฐที่ต้องเสนอรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามมติ ครม. เกี่ยวกับป่าอนุรักษ์เพิ่มเติม ขอบเขตพื้นที่ศึกษาครอบคลุมพื้นที่ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากการดำเนินโครงการ ได้แก่ พื้นที่ลุ่มน้ำที่โครงการตั้งอยู่ พื้นที่อ่างเก็บน้ำ พื้นที่หัวงาน พื้นที่ท้ายน้ำ พื้นที่ชลประทาน และพื้นที่อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง คาดว่าน่าจะเก็บข้อมูลเสร็จสิ้นในวันที่ 12 มิ.ย.2562 จากนั้นจะนำไปพิจารณา และส่งรายงานผลวิเคราะห์ตามมติ ครม. เกี่ยวกับป่าอนุรักษ์เพื่อใช้ประกอบการขออนุญาตสร้างต่อไป

นอกจากนี้ยังจะได้ดำเนินการด้านประชาสัมพันธ์ เพื่อเผยแพร่ข้อมูลหรือข่าวสารการศึกษาโครงการและเป็นช่องทางการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่อการศึกษาโครงการ, การมีส่วนร่วมของประชาชน  เพื่อเป็นเครื่องมือสนับสนุนหรือช่วยตัดสินใจในการพัฒนาโครงการ  และเพื่อลดความห่วงกังวลของประชาชนต่อการพัฒนาโครงการ ในส่วนของวิธีการรับฟังความเห็น การประชุมระดมความคิดเห็นจากระดับตัวแทนของกลุ่มบุคลากรที่เกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้ – ส่วนเสีย 

และเพื่อเป็นการรับฟังความคิดเห็นของชาวบ้านที่ต้องการแสดงความคิดเห็น มีวิธีการรับฟังความคิดเห็นจากชาวบ้าน ดังนี้โดยจัดประชุมแบ่งออกเป็น 3 ครั้ง ครั้งแรกคือ ปฐมนิเทศโครงการ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.30  12.00 น. ห้องประชุม อบต. บ้านร้อง อ.งาน จ.ลำปาง ครั้งที่สองคือ ประชุมกลุ่มย่อย กำหนด เดือน กุมภาพันธ์ 2562 ครั้งที่สามคือ ปัจฉิมนิเทศโครงการ กำหนดการเดือนพฤษภาคม 2562 ห้ชาวบ้านได้ออกมาประชุม และร่วมแสดงความคิดเห็น..

**ท่านที่มีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลโครงการฯ ได้ที่  

กรมชลประทาน โทร.02 2414421 Email rid_envi@hotmail.com, บริษัท พิสุทธิ์ เทคโนโลยี จำกัด โทร.0-943-9619-20 , E mail phisut@phisut.co.th , Website www.phisut.co.th  บริษัท ชลนวัต จำกัด โทร.089-4984290 หรือ 02-9559985 , E-mail cholnawat@gmail.com

 

ข่าวโดย / พสิษฐ์ ชยาตุลชาติ นักศึกษาฝึกประสบการณ์

คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน สาขาหนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

error: Content is protected !!