ข่าวเด่น » ศาลไม่รับฟ้องปลัดฯฟ้องศาลปกครอง

ศาลไม่รับฟ้องปลัดฯฟ้องศาลปกครอง

14 พฤศจิกายน 2018
817   0

ปลัดเทศบาลตำบลแม่เมาะฟ้องศาลปกครอง ขอทุเลาการบังคับตามคำสั่งทางปกครอง หลังเทศบาลตำบลแม่เมาะ และ คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลำปาง สั่งพักราชการ ล่าสุดศากปกครองพิจารณา ไม่รับคำฟ้อง และไม่สามารถอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวได้อีก


ผู้สื่อข่าวคนเมืองเหนือออนไลน์รายงานเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 เมื่อเวลาประมาณ 15.00 น. ได้รับการเปิดเผยคดีดำที่ บ.51/2561 เรื่องคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐ ออกคำสั่งโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ระหว่าง นายปวงธรรม อุไรวงศ์ (อดีต) ปลัดเทศบาลตำบลแม่เมาะ ผู้ฟ้องระหว่าง นายกเทศมนตรีตำบลแม่เมาะ คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลำปางที่ 2 ผู้ถูกฟ้อง โดยผู้ฟ้อง บรรยายในคำฟ้อง ว่าผู้ฟ้องว่าตนเองเป็นพนักงานเทศบาล ตำแหน่งปลัดเทศบาล ตำบลแม่เมาะ ( นักบริหารท้องถิ่นระดับกลาง) สังกัดเทศบาลตำบลแม่เมาะจังหวัดลำปาง ถูก ผู้ถูกฟ้องคดี ที่ 1 มีคำสั่งให้พักราชการเพื่อรอฟังผลการสอบสวนพิจารณา ตามคำสั่งเทศบาล ตำบลแม่เมาะ ที่ 2/2561 ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2561 เนื่องจากมีกรณีถูกกล่าวหา ว่ากระทำผิดวินัย อย่างร้ายแรง และถูกตั้งคณะกรรมการการสอบสวนในเรื่องการบริหารจัดการกองทุนหลัก ประกันสุขภาพ ระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่เทศบาลตำบลแม่เมาะ ไม่เป็นไปตามกฎหมาย ก่อให้เกิดความเสียหายต่อทางราชการผู้ฟ้องคดีได้ร้องทุกข์ต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ 2 แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 2 พิจารณาแล้วมีมติยกคำร้องทุกข์ ของผู้ฟ้องคดีผู้ฟ้องคดีเห็นว่าคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 และ มติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ 2 ที่ให้ผู้ฟ้องคดีพักราชการ ไม่ชอบด้วยกฎหมาย จึงฟ้องขอให้ศาลเพิกถอนคำสั่ง และมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่๑และที่๒ดังกล่าวอีกทั้ง มีคำขอให้ศาล กำหนดวิธีการชั่วคราว ก่อนการพิพากษา โดยมีคำสั่งให้ทุเลาการบังคับตามคำสั่งเทศบาล ตำบล แม่เมาะ ที่ 4 ทัพ 2561 ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2561 ไว้ก่อน จนกว่าศาลจะมีคำพิพากษากรณีตามฟ้องในคดีนี้ จึงเป็นคดีพิพาท เกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐออกคำสั่งโดยมิชอบด้วยกฎหมาย อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษา ของศาลปกครองตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง(๑) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครอง และวิธีพิจารณาคดี ปกครองพุทธศักราช 2542


สำหรับคำขอกำหนดวิธีการชั่วคราวก่อนการพิพากษา ซึ่งต่อมา เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 ที่ ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง ร่วมพิจารณา คำฟ้องดังกล่าว โดย จากข้อเท็จจริงตามคำฟ้อง และพยานหลักฐานผู้ฟ้องคดียื่นต่อศาล ยังรับฟังไม่ได้ว่า คำสั่ง ของผู้ถูกฟ้องคดี ที่ 1 ที่ให้ผู้ฟ้องคดีพักราชการเพื่อรอฟังการสอบสวนพิจารณาตามคำสั่งเทศบาล ตำบลแม่เมาะที่ 2/2561 ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2561 ที่เป็นเหตุแห่งการฟ้องคดีนี้ น่าจะไม่ชอบด้วยกฎหมายอีกทั้งการที่ศาลจะมีคำสั่งตามคำขอทุเลาการบังคับตามคำสั่งทางการปกครองของผู้ฟ้องคดีได้หรือไม่นั้นศาลจำเป็นต้องพิจารณาให้ได้ข้อยุติก่อนว่าคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 ที่ ให้ผู้ฟ้องคดีพักราชการเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ ซึ่งเป็นประเด็นที่ศาล จำต้องวินิจฉัย ในเนื้อหาแห่งคดี ที่เป็นข้อพิพาท ระหว่างผู้ฟ้องคดีกับผู้ถูกฟ้องคดีตามคำสั่งฟ้องอยู่แล้ว โดยขึ้นอยู่กับ ข้อเท็จจริง ตามคำฟ้องคำให้การ คำคัดค้านคำให้การ และคำให้การเพิ่มเติม ที่ศาลต้องแสวงหา ข้อเท็จจริง ตามกระบวนการวิธีพิจารณาคดีปกครอง กรณีจึงเป็นที่เห็นได้ว่าผู้ฟ้องคดี ยังไม่มีข้ออ้าง หรือข้อเท็จจริงเพียงพอหรือไม่มีเหตุผลหรือสาระอันควรได้รับการพิจารณาที่สมควรมีคำสั่งเกี่ยวกับคำขอทุเลาการบังคับตามคำสั่งทางปกครองของผู้ฟ้องคดีทั้งนี้ตามข้อ 70 แห่ง ระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองพุทธศักราช 2543 จึงมีคำสั่งไม่รับคำขอทุเลาการบังคับตามคำสั่งทางปกครองของผู้ฟ้องคดีไว้พิจารณา และคำสั่งไม่รับคำขอทุเลาการบังคับกฎหรือคำสั่งทางปกครองให้เป็นที่สุดคู่กรณีไม่อาจอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวได้


โดย เรื่องราวก่อนหน้านี้ เกิดกรณีที่จังหวัดลำปาง และอำเภอแม่เมาะ แต่งตั้งคณะกรรมการ ขึ้นมาตรวจสอบ เงินในบัญชีกองระบบหลักประกันสุขภาพ ระดับท้องถิ่น ของเทศบาลตำบลแม่เมาะ ที่หายไป ในระหว่างปี 2557-2559 จำนวน 3.2 ล้านบาท ซึ่งจำนวนเงินดังกล่าว ยังไม่รวมกับยอด ของการตรวจสอบของเทศบาลตำบลแม่เมาะในปี 2555 – 2556 ซึ่งคาดว่า หากรวมทั้งหมด น่าจะมีเงินในระบบหายไปจำนวนหลายล้านบาท ซึ่งการสอบสวนเชื่อมโยงกับพนักงานของเทศบาลหลายราย โดยหนึ่งในนั้น คือ นายปวงธรรม อุไรวงศ์ ปลัดเทศบาลตำบลแม่เมาะ ก่อนกระบวนการสอบสวน จะแล้วเสร็จ พบว่าผู้ถูกตั้งกรรมการสอบสวนได้เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับพยาน โดยมีพยาน เข้าร้องเรียน ต่อศูนย์ดำรงธรรม ทาง เทศบาลตำบลแม่เมาะ พร้อมคณะกรรมการ จึงพิจารณา และสั่งพักราชการ ปลัดเทศบาลนายดังกล่าว จนเป็นเหตุนำมาซึ่งการรองเรียนและฟ้องต่อศาลปกครองเชียงใหม่ เรื่องคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐ ออกคำสั่งโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ดังกล่าว

ส่วนความคืบหน้าในคดี พบว่า นายปวงธรรม อุไรวงศ์ (อดีต) ปลัดเทศบาลตำบลแม่เมาะ พร้อมพวก อยู่ระหว่างก   ารสอบสวนวินัยร้ายแรงจากคณะกรรมการของจังหวัด ซึ่งคาดว่า จะสามารถสรุปผลได้ในเร็วๆนี้ ส่วนอีกด้านหนึ่งทางคดี ทาง ปปช.กำลังดำเนินการอีกส่วนหนึ่ง.

 

สุจิต อาสนะนันทน์….ข่าว

 

error: Content is protected !!