ข่าวประชาสัมพันธ์ » มทร.ล้านนา ลำปาง รับสมัครนักศึกษาโควตาพิเศษ 2

มทร.ล้านนา ลำปาง รับสมัครนักศึกษาโควตาพิเศษ 2

13 พฤศจิกายน 2018
1153   0

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ รอบโควตาพิเศษ 2 ปีการศึกษา 2562

เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับ ปวส. ปริญญาตรี ปริญญาตรี (เทียบโอน) และระดับปริญญาโท

สำหรับระดับ ปวส. เปิดรับสาขาช่างยนต์ การตลาด การจัดการ สัตวศาสตร์ เทคโนโลยีภูมิทัศน์ พืชศาสตร์ ประมง ระดับปริญญาตรี (4 ปี) เปิดรับสาขาวิศวกรรมเกษตรชีวภาพ-วิศวกรรมอาหาร/วิศวกรรมเกษตรอิเล็กทรอนิกส์ วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมการผลิต การจัดการธุรกิจ การตลาด การบัญชี การท่องเที่ยวและการบริการ พืชศาสตร์ สัตวศาสตร์ ประมง และวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

ระดับปริญญาตรี (เทียบโอน) เปิดรับสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ วิศวกรรมการผลิต การตลาด การบัญชี การจัดการธุรกิจ พืชศาสตร์ สัตวศาสตร์ ประมง และวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

ท่านที่สนใจสมัครเข้าศึกษาต่อ มีช่องทางการรับสมัคร 2 ช่องทาง ดังนี้

1. สมัครด้วยตนเอง ณ ฝ่ายวิชาการ กองการศึกษา และสมัครออนไลน์ (ชำระเงินค่าสมัคร 300 บาท ผ่านธนาคาร) โดยสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มการชำระเงินได้ที่ www.lpc.rmutl.ac.th (รับสมัครนักศึกษาใหม่) และนำแบบฟอร์มการชำระเงินดังกล่าว

2. เลือกชำระเงินสดได้ที่เคาน์เตอร์ธนาคารกสิกรไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ และที่งานการเงิน อาคารอำนวยการ มทร.ล้านนา ลำปาง (หลังชำระเงินแล้วให้กรอกใบสมัครออนไลน์ และชำระเงินค่าสมัครมาแล้วอย่างน้อย 3 วัน จึงจะเข้าไปกรอกใบสมัครออนไลน์ได้) โดยระบบจะปิดการกรอกใบสมัครออนไลน์ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 เวลา 15.00 น. หากพ้นกำหนดถือว่าสละสิทธิ์ และไม่คืนเงินทุกกรณี

พร้อมกันนี้ เมื่อนักศึกษาผ่านการคัดเลือกแล้ว จะได้รับการสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 1 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ อาคารอเนกประสงค์ ประกาศผลสอบออนไลน์ วันที่ 4 ธันวาคม 2561 เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0 5434 2547-8 ต่อ 211

สมัครออนไลน์คลิ๊ก http://academic.lpc.rmutl.ac.th/register/ “ราชมงคลสร้างคนสู่งาน เชี่ยวชาญเทคโนโลยี” เรามุ่งผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติบนพื้นฐานของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาลำปาง

error: Content is protected !!