ข่าวทั่วไป » กฟผ.แม่เมาะ จัดโครงการสืบสานปณิธานพ่อ สานต่อชีววิถีสู่ชุมชน ปีที่ 2

กฟผ.แม่เมาะ จัดโครงการสืบสานปณิธานพ่อ สานต่อชีววิถีสู่ชุมชน ปีที่ 2

8 มิถุนายน 2018
798   0

 

 

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ โดย แผนกส่งเสริมอาชีพและสนับสนุนชุมชน กองชุมชนสัมพันธ์ ฝ่ายจัดการโรงไฟฟ้าแม่เมาะ จัดโครงการ กฟผ. สืบสานปณิธานพ่อ สานต่อชีววิถีสู่ชุมชน ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐในพื้นที่ อาทิ สำนักงานเกษตรอำเภอแม่เมาะ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแม่เมาะ ฯลฯ    ลงพื้นที่ถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับการทำเกษตรตามแนวทางชีววิถี พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้เชิงปฏิบัติการ ให้แก่กลุ่มเกษตรกร และผู้ที่สนใจในชุมชน 5 ตำบล อ.แม่เมาะ ได้นำความรู้ไปปฏิบัติจริง อาทิ การทดลองทำฮอร์โมนผลไม้ ฮอร์โมนไข่ การทำอีเอ็มบอล การทำปุ๋ยชีวภาพฯ เพื่อนำไปต่อยอดใช้ในครัวเรือน เป็นการประหยัดต้นทุน ลดการใช้สารเคมี ทำให้ได้ผลผลิตที่ปราศจากสารตกค้างในพืชผล โครงการดังกล่าวใช้ระยะเวลาทั้งสิ้น 10 เดือน ตั้งแต่เดือนมีนาคม ถึงเดือนธันวาคม 2561 )

error: Content is protected !!