ฅนเมืองเหนือ รีวิว » เปิดรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562

เปิดรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562

6 พฤศจิกายน 2018
2910   0

โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ เดิมชื่อโรงเรียนอนุบาลละอออุทิศ กล่าวได้ว่าเป็นโรงเรียนอนุบาลของรัฐแห่งแรก สร้างขึ้นด้วยเงินบริจาคของ น.ส.ลออ หลิมเซ่งไถ่ ได้เปิดการทำการสอนเมื่อวันที่ 2 กันยายน พ.ศ.2483 แรกเริ่มทำการรับนักเรียนอายุ 4-5 ปี จำนวน 30 คน เพื่อทำการทดลองสอน

เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารของวิทยาลัยครูตามระบบของสภาการฝึกหัดครู ตลอดระยะเวลาแห่งการดำเนินงาน นอกเหนือไปจากภารกิจหลักที่ให้การศึกษาอบรมแก่เด็กเล็กแล้วยังมุ่งมั่นสร้างสรรค์องค์ความรู้ใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง โดยการศึกษา วิจัย และพัฒนาสภาพแวดล้อมเพื่อกระตุ้นการเรียนรู้ เช่น การสร้างสระว่ายน้ำ และสร้างพื้นที่ตามความสนใจของเด็ก พี้นที่สำหรับกิจกรรมกลางแจ้งสำหรับเด็ก เป็นต้น

นอกจากนั้นโรงเรียนยังได้ทดลองหารูปแบบที่เหมาะสม สำหรับพัฒนาการของเด็กอย่างสร้างสรรค ์ กว่า 60 ปีแห่งความสำเร็จอย่างภาคภูมิ ภายใต้การบริหารของทีมงานที่มีประสิทธิภาพ และการดูแลจากคณะครูผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนสาธิตละอออุทิศในสังกัดคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ได้รับการยอม รับจากผู้ปกครองเป็นอย่างมาก ในการดูแลและสร้างเสริมบุตรหลานให้มีความพร้อมทางพัฒนาการอย่างสมบรูณ์ในทุกๆ ด้าน

ปัจจุบันด้วยแนวนโยบายเชิงรุกในการบริหารจัดการศึกษา เพื่อให้สอดคล้องกับแนวนโยบาย คณะผู้บริหารจึงจัดให้มี การจัดการศึกษาที่ตอบสนองต่อภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตให้หลากหลายและมากขึ้น สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย (พ.ศ.2552-2556) ซึ่งหนึ่งในกลยุทธที่สำคัญภายใต้แผนพัฒนา คือ การขยายโอกาสทางการศึกษาและการพัฒนาเด็กเล็กสู่ระดับภูมิภาค โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้แห่งใหม่สำหรับการเสริมสร้างทักษะและพัฒนาการของเด็กนักเรียนที่มีอายุตั้งแต่ 1 ปี 6 เดือน ถึง 5 ปี ให้มีความพร้อมทั้ง 4 ด้าน ด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ ด้านสังคม และด้านสติปัญญา

ดังนั้นในปี พ.ศ. 2551 จึงได้ดำเนินการเปิดสาขาของโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ แห่งใหม่โดยจัดตั้งขึ้นที่จังหวัดลำปาง ทั้งนี้อยู่ภายใต้การบริหารจัดการและดูแลโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์ลำปาง

โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ เป็นสถานศึกษาต้นแบบทางการศึกษาปฐมวัยบุคลากรมีประสิทธิภาพ ให้คำแนะนำหรือคำปรึกษาแก่หน่วยงานที่ต้องการความสมบูรณ์แบบทางการศึกษาปฐมวัย และจัดประสบการณ์ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองเพื่อให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม สติปัญญา โดยเน้นกระบวนการคิด คำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลและปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม เพื่อดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

โรงเรียนสาธิตละอออุทิศเชื่อว่า….. เด็กทุกคนมีสิทธิที่จะประสบความสำเร็จ เด็กแต่ละคนมีความต้องการและความสนใจเฉพาะของตนเอง ซึ่งครูต้องพยายามจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับความสนใจดังกล่าว เด็กเรียนรู้ได้ดีที่สุดในสิ่งแวดล้อมที่เน้นเด็กเป็นสำคัญและมีความปลอดภัยสูง การเรียนรู้ถือเป็นความร่วมมือระหว่างบ้าน โรงเรียน และชุมชน

โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ เป็นโรงเรียนต้นแบบที่มุ่งเน้นในการจัดการเรียนรู้ ที่ส่งเสริมกระบวนการคิด และการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ผ่านกิจกรรมหลากหลาย ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ปลูกฝังใน้ผู้เรียนรักการเรียนรู้ ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน แสวงหาความรู้ สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง มีความสามารถใช้เทคโนโลยีและภาษาอังกฤษในการสื่อสาร มีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะที่พึงประสงค์อยู่ในสังคม ได้อย่างมีความสุข

 • พัฒนาผู้เรียนด้านคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมอันพึงประสงค์
 • ส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ได้ลงมือปฎิบัติจริง
 • ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี
 • ส่งเสริมผู้เรียนให้มีความเป็นไทยและดำรงชีวิตอย่างพอเพียง
 • พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถใช้เทคโนโลยี และใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
 • ส่งเสริมทักษะกระบวนการคิด และการแก้ปัญหา
 • ส่งเสริมให้ผู้เรียนใฝ่เรียน ใฝ่รู้ แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง
 • ส่งเสริมและพัฒนาครูในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย
 • พัฒนาการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ
 • ส่งเสริมให้สถานศึกษาเป็นแหล่งวิทยาการและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

เป้าหมายของโรงเรียน

 • นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์
 • นักเรียนมีทักษะกระบวนการคิดและการแก้ปัญหา
 • นักเรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตดีและมีความสุข
 • นักเรียนอนุรักษ์ความเป็นไทย ดำรงชีวิตอย่างพอเพียงและมีจิตสำนึกต่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
 • นักเรียนมีความสามารถใช้เทคโนโลยี ใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารได้
 • ครูได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพ มีความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างหลากหลายโดยเน้น ผู้เรียนเป็นสำคัญ
 • โรงเรียนมีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ
 • โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ ให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

ลักษณะการดำเนินงานด้านปฐมวัย

 • มีระเบียบวินัยในตนเอง สามารถปฎิบัติตามกฎกติการของส่วนรวมและสังคม
 • มีทักษะการคิดแก้ปัญหาที่เหมาะสมกับสภาพการณ์และสิ่งแวดล้อม
 • มีความคิดสร้างสรรค์ รักการอ่าน การเขียน การค้นคว้า
 • มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ โดยเป็นทั้งผู้นำและผู้ตาม
 • มีความเชื่อมั่นในตนเอง มีทัศคติในทางบวกต่อการเรียนและพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
 • มีสุขภาพแข็งแรง มีจิตใจอ่อนโยน โอบอ้อมอารี และมีความกตัญญู
 • มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมาย
 • มีความเป็นประชาธิปไตยและเคารพในคุณค่า ศักดิ์ศรีของต้นเองและผู้อื่น
 • มีทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ สามารถไตร่ตรองข่าวสาร เหตุการณ์ต่างๆ ที่ผ่านมาในชีวิตประจำวัน
 • มีความรู้พื้นฐานด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัย สามารถนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน

รูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้

การจัดหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยโรงเรียนเน้นจัดการศึกษาให้เด็กได้พัฒนาตนเองทุกด้านทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม สติปัญญาอย่างสมดุล และส่งเสริมกระบวนการคิด ให้มีความสามารถในการเรียนรู้ของเด็กในช่วงวัย 3-5 ปี โดยกำหนดหลักการดังนี้

 • ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาการที่ครอบคลุมความต้องการ ความเจริญ และพัฒนาการตามวัยของเด็กทุกด้าน
 • พัฒนาเด็กโดยองค์รวม ผ่านการเล่น และกิจกรรมที่เหมาะสมกับวัย
 • จัดกิจกรรมและประสบการณ์การเรียนรู้ เพื่อพัฒนาบุคลิกภาพพื้นฐานให้แข็งแกร่ง ด้วยค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม วินัยและรับผิดชอบให้สามารถเจริญชีวิตที่มีคุณภาพและมีความสุข
 • ประสานสัมพันธ์ความร่วมมือระหว่างครอบครัว ชุมชน และสถานศึกษา ให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาเด็ก

กิจกรรมสร้างการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยกิจกรรมเสรี

กิจกรรมเสรี เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เด็กเล่นอย่างอิสระ โดยมีจุดมุ่งหมายส่งเสริมให้เด็กคิด ตัดสินใจแก้ปัญหาด้วยการวางแผนการเล่นของตนเอง ในขณะเดียวกันเด็กได้มีโอกาสเรียนรู้ การเข้าสังคม ด้วยการเล่นกับเพื่อนและผู้อื่น
การเล่นเสรีหรือกิจกรรมเสรีที่โรงเรียนมีประโยชน์ต่อเด็กในการส่งเสริมพัฒนาการเด็กทุกส่วน ดังนี้

 • ด้านร่างกาย เด็กได้พัฒนากล้ามเนื้อเล็กและกล้ามเนื้อใหญ่
 • ด้านอารมณ์-จิตใจ เด็กจะร่าเริงเบิกบาน มีอิสระในการเลือกเล่นสิ่งที่ตนสนใจ เด็กได้ระบายอารมณ์และความรู้สึกขณะเล่น ผ่อนคลายความตึงเครียด
 • ด้านสังคม เด็กรู้จักตนเอง รู้จักบุคคลรอบด้าน (จากการเล่นสมมุติ) รู้จักเพื่อนที่เล่นด้วย ขณะเล่นเด็กได้มีโอกาสรู้จักบทบาทของตนเองและผู้อื่น รู้จักการผ่อนปรนและรอคอย อดทนต่อความไม่สมหวัง รู้จักการแบ่งปัน รู้จักการร่วมมือกับคนอื่น เป็นต้น
 • ด้านสติปัญญา เด็กได้หัดใช้ความคิด ตัดสินใจแก้ปัญหา ได้มีโอกาสสืบค้นหาค้าตอบ หรือบางครั้งการเล่นท้าให้เด็กได้สร้างความรู้โดยไม่ต้องจัดกิจกรรมอย่างเป็นทางการ การส่งเสริมการเรียนรู้กิจกรรรมเสรีของเด็กๆ ขณะอยู่ที่บ้าน เพื่อนเล่นของเด็กที่บ้านคือ พ่อแม่ ญาติ พี่น้องและเพื่อนบ้าน ลักษณะการเล่นที่บ้านของเด็กมีลักษณะสอดคล้องกับกิจกรรมเสรีที่โรงเรียน ครอบครัวสามารถสร้างกิจกรรมการเล่นให้แก่เด็กได้ง่ายๆ เช่น การเล่นบทบาทสมมุติตามนิทาน พ่อแม่เป็นผู้สนับสนุนการเล่น เป็นผู้จัดหาสื่อของเล่น และเป็นผู้คอยสังเกตความสนใจและการเล่นของเด็ก คอยตั้งคำถามให้เด็กหัดคิดและตัดสินใจเล่น สิ่งสำคัญของพ่อแม่คือ เป็นผู้สร้างบรรยากาศที่ดีในการเล่น รวมทั้งใช้ภาษาสุภาพเหมาะสมกับเหตุการณ์ เพื่อให้เด็กได้เลียนแบบการเข้าสังคมร่วมกับผู้อื่น

การเรียนการสอนระดับประถม

เด็กๆ ในยุคนี้นอกเหนือจากการเรียนในห้องเรียนด้านวิชาการแล้วการเรียนเสริมในทักษะด้านต่างๆ เช่น ดนตรี กีฬา และศิลปะ ก็ถือเป็นตัวช่วยในการเสริมสร้างพัฒนาการอีกทางหนึ่ง หากพูดถึงการเรียนเสริมด้านกีฬา พ่อแม่หลายๆ คนก็คงส่งลูกให้ไปเรียนว่ายน้้า ส่วนการเรียนเสริมด้านดนตรี ก็มีให้เลือกหลากหลาย เช่น เปียโน ไวโอลิน กีต้าร์ เป็นต้น สำหรับในด้านศิลปะ หลายคนก็เลือกส่งลูกไปเรียนวาดรูป เพื่อเสริมสร้างจินตนาการ แต่การเรียนอย่างหนึ่งที่ได้รวมทั้งทักษะกีฬา ทักษะทางด้านดนตรี และการเรียนศิลปะไว้ด้วยกัน ก็คือ การเรียนบัลเล่ต์ นั้นเอง

พัฒนาการ 5 ด้าน ที่สร้างจากการเต้นบัลเล่ต์มีอะไรกันบ้างมาดูกันค่ะ
1. เสริมสร้างความมั่นใจ
2. พัฒนาสมาธิและเสริมสร้างสติปัญญา
3. มีประโยชน์ต่อสุขภาพ
4. เสริมสร้างทักษะการสื่อสาร และความสามัคคี
5. ปลูกฝังการศึกษาในหลากหลายแง่มุม

บัลเล่ต์จึงเป็นกิจกรรมพิเศษของเด็กที่น่าสนใจที่สุดอย่างหนึ่ง และเป็นพื้นฐานส้าคัญของการเรียนการเต้น
ทางด้านอื่นๆ ได้อย่างดี

ทั้งหมดนี้จึงกล้าการันตีว่า เมื่อคุณพ่อคุณแม่ส่งบุตรหลานอันเป็นที่รักของท่านเข้ามาเรียนรู้ในสถาบันแห่งนี้ เด็กๆ ทุกคนจะมีสุขภาพจิต สุขภาพกายที่ดีและมีความสุขในทุกๆ วันแน่นอนค่ะ

โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ลำปาง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน – 31 มกราคม 2562 สอบถามรายละเอียดและสมัครกันได้แล้วนะคะ ที่ 054-228015 วันเวลาราชการ

error: Content is protected !!