คลิปข่าว » ศิลปะพื้นบ้านล้านนา สะท้อนคุณค่าวิถีชีวิต (คลิป)

ศิลปะพื้นบ้านล้านนา สะท้อนคุณค่าวิถีชีวิต (คลิป)

5 พฤศจิกายน 2018
1304   0

เทศบาลเมืองล้อมแรดจัดค่ายศิลปะพื้นบ้านล้านนาให้กับเด็กและเยาวชนได้เรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น นับเป็นสิ่งสะท้อนให้เห็นถึงคุณค่าและวิถีชีวิตของคนในชุมชนที่ดีงามปัจจุบันอาจเลือนหายไปตามกาลเวลา เช่นวัฒนธรรมการกิน วัฒนธรรมการแต่งกาย จากความหลากหลายทางสังคมภายนอกที่เจริญเติบโตขึ้น

 

ณ ร้านอาหารริเวอร์วิว หมู่ที่ 10 ต.ล้อมแรด อ.เถิน จ. ลำปาง วันที่ 3 พฤศจิกายน 2561 นายเชาว์ทวีพัฒน์ ดนัยนันท์ ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครอง) ชำนาญการพิเศษรักษาราชการแทนนายอำเภอเถินประธานในพิธีเปิด นายนรินทร์ ห่วงไธสง ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองล้อมแรดกล่าวรายงานและกล่าวต้อนรับประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอเถิน ประธานสภาเทศบาลฯ สมาชิกสภาเทศบาล ครูจากสถานศึกษาในเขตเทศบาลตำบลล้อมแรด วิทยากรให้ความรู้ และนักเรียนนักศึกษากว่า 90 คนและมอบหมายให้กองการศึกษาเทศบาลเมืองล้อมแรด เป็นผู้ดำเนินงาน ในโครงการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ค่ายศิลปะพื้นบ้านล้านนา จัดขึ้นโดยเทศบาลเมืองล้อมแรด ที่ได้รวบรวมภูมิปัญญาท้องถิ่น จัดแสดงถ่ายทอดให้กับเด็กและเยาวชนอายุตั้งแต่ 8 -19 ปี เข้ามีส่วนร่วมร่วม ในการอนุรักษ์ ฟื้นฟูและสืบสานภูมิปัญญาของท้องถิ่น โดยให้เด็กและเยาวชน เป็นผู้สานต่อและสืบทอดจากกระบวนการเรียนรู้และทักษะที่ได้จากการเข้าฐานกลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 ฐานกิจกรรม

1.กลุ่มหัตกรรม ได้แก่ การจักสาน การทำขนมไทย การตอกลายตุง

2. กลุ่มดนตรีพื้นเมือง ได้แก่ จุมกลอง ดนตรีพื้นเมือง

3.กลุ่มฟ้อนรำ ได้แก่ ฟ้อนสาวไหม ฟ้อนก๋ายลาย และฟ้อนผาง 

 

โดยวัตถุประสงค์ครั้งนี้ คือการให้เด็กและเยาวชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของการเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ฟื้นฟูและสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น สร้างคุณค่า ค่านิยมที่ดีงาม สร้างความภาคภูมิใจ สำนึกรักบ้านเกิดและความเป็นไทยล้านนาให้คงอยู่กับท้องถิ่น สามารถต่อยอดมรดกทางภูมิปัญญาให้เป็นที่แพร่หลายต่อไป และเป็นการแสดงออกถึงความสามารถของเยาวชนรุ่นใหม่ในการส่งเสริมประเพณี รักและหวงแหนวัฒนธรรมและภูมิปัญญาในท้องถิ่นตน ซึ่งจะได้นำเยาวชนที่ได้เรียนรู้ทั้ง 3 กลุ่ม ไปจัดแสดงผลงานที่สวนสาธารณะเมืองเถินในประเพณียี่เป็งล้านนาไทย (วันลอยกระทง)

อย่างไรก็ตาม การถอดบทเรียนจากฐานการเรียนรู้จากกิจกรรมต่างๆ นี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการเชื่อมประสานเครือข่ายสืบสานสร้างสรรค์และเครือข่ายสื่อศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาล้านนา และเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภูมิปัญญาพื้นบ้านภาคเหนือตอนบนระหว่างเครือข่ายสืบสานภูมิปัญญาและแกนนำเยาวชนในเครือข่ายสื่อศิลปวัฒนธรรมภาคเหนือ สามารถนำไปประยุกต์ได้จริง และช่วยกันสร้างสรรค์และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เรื่องราวต่างๆสู่สาธารณชน

ณัฐชญานันท์ ทองนิ่ม       นักข่าวพลเมืองรายงาน

error: Content is protected !!