ข่าวเด่น » เเข่งขันทักษะวิชาชีพระดับอาชีวะฯ ลำปาง

เเข่งขันทักษะวิชาชีพระดับอาชีวะฯ ลำปาง

2 พฤศจิกายน 2018
801   0

อาชีวศึกษาจังหวัดลำปาง เปิดการประชุมทางวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย และเปิดการเเข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะวิชาพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด วันพฤหัสบดีที่ 1 พฤศจิกายน 2561 โดยมีนายจีระพงษ์ แสงวณิช ประธานอาชีวศึกษาจังลำปาง (อศจ.ลำปาง) เป็นประธานพิธี นายพลฤทธิ์ จินดาหลวง กล่าวรายงาน ต้อนรับคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษาผู้เข้าการแข่งขันจากสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ร่วม 7 วิทยาลัย ได้แก่ วิทยาลัยการอาชีพเถิน วิทยาลัยการอาชีพเกาะคา วิทยาลัยเทคนิคลำปาง วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง วิทยาลัยการจัดการกฟผ.แม่เมาะ วิทยาลัยการอาชีพเเจ้ห่ม และวิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษามีนโยบายพัฒนาคุณภาพ และความเข้มแข็งของอาชีวศึกษา เน้นการจัดการเรียนการสอนโดยมียุทธศาสตร์ความมั่นคง การผลิตพัฒนากำลังคนและสร้างความสามัคคีในการแข่งขัน สร้างโอกาสความเสมอภาค และลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา โดยมีการจัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ประเภทวิชาอุตสาหกรรมและวิชาเทคนิคพื้นฐาน ประเภทวิชาพาณิชยกรรม ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประเภทวิชาศิลปกรรม ประเภทวิชาคหกรรม ประเภทวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และทักษะวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น โดยกระจายสถานที่เเข่งขัน อ.เมืองลำปาง

โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้มีโอกาสแสดงทักษะฝีมือผลงานที่ได้รับจากการเรียนการสอน ให้ทุกสถานศึกษาได้มีส่วนร่วมในการส่งเสริมกิจกรรมด้านวิชาชีพ สร้างความสมัครสมาน การทำงานเป็นทีม ความสามัคคีทั้งในและต่างสถานศึกษา ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ พัฒนาความเจริญงอกงามด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญา

อย่างไรก็ตาม ผู้เข้าแข่งขันที่ได้รับการคัดเลือกอันดับหนึ่ง จะเป็นตัวเเทนของอาชีวศึกษาจังหวัดลำปาง เพื่อเข้าร่วมการประกวดแสดงการเเข่งขันในงานมหกรรมอาชีวศึกษาภาคเหนือ ครั้งที่ 30 ณ อาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ต่อไป

error: Content is protected !!