คลิปข่าว » ชาวลำปาง ร่วมระดมความเห็นขยายสนามบินลำปาง (คลิป)

ชาวลำปาง ร่วมระดมความเห็นขยายสนามบินลำปาง (คลิป)

31 ตุลาคม 2018
2560   0

ชาวลำปางร่วม 500 คน ร่วมรับฟังและแสดงความคิดเห็นโครงการ เพื่อศึกษาปัญหาและผลกระทบ เพื่อนำไปปรับปรุงและขยายท่าอากาศยานลำปาง เพื่อรองรับผู้โดยสารที่มีจำนวนเพิ่มมากขึ้น รวมถึงรองรับเที่ยวบินขนาดใหญ่ในอนาคต..

ผู้สื่อข่าว “ฅนเมืองเหนือออนไลน์” รายงานว่า เมื่อวันที่ 31 ต.ค. นี้ ห้องประชุมบุญชูตรีทอง โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย อ.เมือง จ.ลำปาง นายประจวบ กันธิยะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประชุมรับฟังความคิดเห็นครั้งที่ 1 เพื่อกำหนดขอบเขตแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ ปรับปรุงและขยายท่าอากาศยานลำปาง ของกรมท่าอากาศยาน

ทั้งนี้สืบเนื่องจากการทบทวนข้อมูลปริมาณการใช้บริการท่าอากาศยานลำปางในช่วงปีพ.ศ 2552 ถึง 2560 พบว่าปีพ.ศ 2552 ท่าอากาศยานลำปางมีจำนวนผู้โดยสารและจำนวนเที่ยวบิน 28,8 98 คน และ 915 เที่ยวบินตามลำดับ ส่วนในปื 2560 มีจำนวนผู้โดยสารและเที่ยวบิน เท่ากับ 280, 091 คน และ 4,652 เที่ยวบินตามลำดับ

จากข้อมูลดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าแนวโน้ม กิจกรรมด้านความบินเพิ่มสูงขึ้นทั้งนี้จากการพยากรณ์จำนวนผู้โดยสารในปี พ.ศ 2568 พบว่าท่าอากาศยานลำปางจะมีผู้โดยสารประมาณ 500, 000 คน และมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นกรมท่าอากาศยานจึงต้องพิจารณาเพิ่มศักยภาพของท่าอากาศยานลำปางเพื่อให้เพียงพอต่อการรองรับปริมาณขนส่งทางอากาศที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอย่างไรก็ตามในปัจจุบันท่าอากาศยานลำปางมีทางวิ่งกว้าง 30 เมตรยาว 1,97 5 เมตร ซึ่งตามมาตรฐานขององค์การบินพลเรือนระหว่างประเทศ (icao) นั้นจัดเป็นทางวิ่งที่ไม่สามารถรอง รับอากาศยานลำปางได้

นอกจากนี้พื้นที่ปลอดภัยรอบทางวิ่งและพื้นที่ปลอดภัยปลายทางวิ่งยังมีขนาดไม่เป็นไปตามที่องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (icao) แนะนำอีกด้วยในการนี้กรมท่าอากาศยานจึงมีความจำเป็นที่ต้องขยายทางวิ่งพื้นที่ปลอดภัยรอบวิ่ง ทางวิ่งและพื้นที่ปลอดภัยปลายทางวิ่งทางขับลานจอดเครื่องบินพร้อมระบบไฟฟ้าสนามบินและส่วนประกอบอื่นๆรวมทั้งก่อสร้างอาคารที่พักผู้โดยสารหลังใหม่เพื่อให้สามารถรองรับอากาศยานที่มีขนาดใหญ่ เช่นอากาศยาน Boing 737 และรองรับกิจกรรมด้านการขนส่งทางอากาศที่จะเพิ่มมากขึ้นในอนาคตได้

การจัดการ ประชุมรับฟังความคิดเห็นครั้งนี้มีประชาาชนพ่อค้าประชาชน,พระสงฆ์, ข้าราชการฯ ให้ความสนใจไปรับฟังเป็นจำนวนกว่า 500 คน เพื่อศึกษาผลกระทบ และระดมความคิดเห็น จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการปรับปรุงขยายท่าอากาศยานลำปาง จ.ลำปาง ของกรมเจ้าท่าอากาศยานตามแนวทาง ของสำนักงานนโยบายและแผนฯ และนำข้อเสนอแนะและข้อซักถามของประชาชนฯ ไปพิจารณาในเวทีแสดงความคิดเห็นครั้งต่อไป…

error: Content is protected !!