ข่าวเด่น » ธุรกิจสุราชุมชนภาคเหนือสดใส สร้างงานเสริมรายได้ต่อเนื่อง

ธุรกิจสุราชุมชนภาคเหนือสดใส สร้างงานเสริมรายได้ต่อเนื่อง

25 ตุลาคม 2018
889   0

สรรพสามิตภาค 5 แจงธุรกิจสุราชุมชนภาคเหนือยังสดใส สร้างงาน เสริมรายได้ในชุมชนอย่างต่อเนื่อง พบเบาะแสการกระทำผิดกฎหมายสรรพสามิต แจ้งข้อร้องเรียน ได้ที่ 1713 สายด่วนกรมสรรพสามิต


นายปัณณทัต ใจทน ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 เปิดเผยว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 ตั้งเป้าหมายรายได้ภาษีสรรพสามิต 3,710 ล้านบาท ในจำนวนนี้เป็นเป้าหมายรายได้ภาษีสุราชุมชน 751 ล้านบาท ขณะที่ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ที่ผ่านมาจัดเก็บภาษีสุราชุมชนได้รวม 669.74 ล้านบาท (สุรากลั่นชุมชน 663.70 ล้านบาท สุราแช่ชุมชน 6.04 ล้านบาท) ขณะที่ในปี พ.ศ.2562 มีผู้ได้รับใบอนุญาตผลิตสุราชุมชน จำนวน 1,170 ราย (สุรากลั่นชุมชน 1,130 ราย สุราแช่ชุมชน 40 ราย) กระจายอยู่ทั่วทุกอำเภอใน 9 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ซึ่งได้กำกับ ติดตาม หน่วยงาน ในความรับผิดชอบให้ดำเนินมาตรการกำกับดูแลการผลิตสุราชุมชนอย่างเป็นระบบ ด้วยการให้ความรู้แนะนำชี้แจงกระบวนการผลิตสุราที่ถูกต้องเพื่อให้สุราที่ผลิตได้มีมาตรฐานเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพสามิตกำหนด ไม่เกิดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมในชุมชนและเร่งรัดติดตามการชำระภาษีให้ครบถ้วนถูกต้องตามขั้นตอนของกฎหมายก่อนนำสุราส่งออกจากโรงงานเพื่อจำหน่ายให้กับผู้บริโภค ยังเป็นการสนับสนุนมาตรการป้องปรามลดการเข้าถึงการบริโภคสุราในกลุ่มผู้มีรายได้น้อย รวมตลอดทั้งเด็กและเยาวชนที่ยังไม่ถึงวัยอันควรที่จะบริโภคสุรา อันเป็นการลดผลกระทบปัญหาทางสังคม และยังเป็นการเพิ่มรายได้และเสริมสร้างเศรษฐกิจสินค้าชุมชนให้เข้มแข็งอีกทางหนึ่งด้วย


ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 กล่าวเพิ่มเติมว่า สืบเนื่องกรณีมีการนำเสนอข่าวเผยแพร่ทางสื่อหนังสือพิมพ์ออนไลน์บางฉบับระบุว่ามีเจ้าหน้าที่สรรพสามิตบางนายใช้อำนาจหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์จากขบวนการค้าสุราผิดกฎหมายซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจสุราชุมชนในอนาคตนั้น ขอเรียนว่ากรณีดังกล่าวได้รายงานกรมสรรพสามิตทราบแล้วขณะนี้อยู่ระหว่างการสืบสวนข้อเท็จจริง โดยในเบื้องต้นได้ใช้อำนาจทางการบริหารโยกย้าย พบเบาะแสการกระทำผิดกฎหมายสรรพสามิต เสนอแนะการให้บริการ หรือ แจ้งข้อร้องเรียน *โทร.1713 สายด่วนกรมสรรพสามิต ทุกคำถาม มีคำตอบ (โทรได้ 24 ชม.) หรือ *สายตรงสรรพสามิตภาค 5 โทร. 0-5324-0486 ต่อ 102 ทุกวันและเวลาราชการ.

error: Content is protected !!