ข่าวเด่น » รร.บุญวาทย์ จัดประชุมผู้ปกครองพร้อมมอบเกียรติบัตร นักเรียนดีเด่น

รร.บุญวาทย์ จัดประชุมผู้ปกครองพร้อมมอบเกียรติบัตร นักเรียนดีเด่น

13 มิถุนายน 2018
1492   0

โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย จัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เพื่อชี้แจงนโยบายและรายงานผลการปฏิบัติงานของโรงเรียน พร้อมกับมอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนเรียนดีจำนวน 14 คน ได้แก่
1. นายวชิรวิชญ์ โอสถภวภูษิต นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1
2. นางสาวสุชัญญา คำมาบุตร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1
3. นางสาวพบพนิต ต่อสกุลศักดิ์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1
4. นางสาวปิยาภัสร์ ฉัตรบริรักษ์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1
5. นายมนภัทร คะระวาด นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1
6. นายกันตพิชญ์ วชิรโสภณกิจ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1
7. นางสาวชนาภา ศาสตระบุรุษ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1
8. นางสาวปาณิศา พูลมา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/8
9. นางสาวภรณ์พิชชา อาทิตย์ติยากร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/8
10. นางสาวชาริญญาโสธนไพศาล นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/8
11. นางสาวธันย์ชนก ทัศเทียมพงษ์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/8
12. นายกิตติภูมิ เรือนสอน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/9
13. นางสาวปภาวี พงษ์คุณากร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/8
14. นางสาวสัณฑกานต์ กิตติบรรพชา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/8
โดยนายสกล ทะแกล้วพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย
นายประกรณ์ ผันผาย รองผู้อำนวยการฯกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน นายชาญเจริญ ซื่อชวกรกุล
รองผู้อำนวยการฯกลุ่มบริหารอำนวยการและงบประมาณ นายวิร่วง จอดนอก ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการฯกลุ่มบริหารวิชาการ และนายณัฎฐพล ภักดีเจริญ ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการฯกลุ่มบริหารทั่วไป ในการนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.อุดมศักดิ์ ศักดิ์มั่นวงศ์ ศิษย์เก่าบุญวาทย์วิทยาลัย ซึ่งปัจจุบันดำรงตำแหน่งประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง และประธานสภาวัฒนธรรมแห่งประเทศไทย กล่าวให้โอวาทแก่นักเรียนและผู้ปกครอง เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2561 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ อาคารบุญชู ตรีทอง หลังจากนั้นผู้ปกครองได้พบปะกับครูที่ปรึกษาที่ห้องเรียน เพื่อสร้างความเข้าใจในระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียน พร้อมกับได้เลือกเครือข่ายผู้ปกครองระดับห้องเรียนเพื่อเป็นตัวแทนต่อไป

error: Content is protected !!