ข่าวประชาสัมพันธ์ » เชิญแสดงความเห็นการแบ่งเขตเลือกตั้ง

เชิญแสดงความเห็นการแบ่งเขตเลือกตั้ง

8 ตุลาคม 2018
795   0

กกต.ลำปางเชิญชวนพรรคการเมืองและประชาชนร่วมแสดงความเห็นการแบ่งเขตเลือกตั้ง

 

ตามระเบียบคณะกรรมการเลือกตั้ง ว่าด้วยการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2561 และประกาศคณะกรรมการเลือกตั้ง เรื่องจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งที่แต่ละจังหวัดพึงมี โดยกำหนดให้จังหวัดลำปางมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจำนวน 4 คน 4 เขตเลือกตั้ง นั้น สำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้งจังหวัดลำปาง ได้ทำการกำหนดแบ่งเขตเลือกตั้งออกเป็น 3 รูปแบบ ดังนี้

รูปแบบที่ 1 เขตเลือกตั้งที่ 1 ประกอบด้วย อำเภอเมืองลำปาง (ยกเว้นเทศบาลเขลางค์นคร ตำบลพิชัยนอกเขตเทศบาลนคร และตำบลบ้านเสด็จ) และอำเภอห้างฉัตร เขตเลือกตั้งที่ 2 ประกอบด้วย อำเภองาว อำเภอวังเหนือ อำเภอแจ้ห่ม และอำเภอเมืองปาน เขตเลือกตั้งที่ 3 ประกอบด้วย อำเภอเมืองลำปาง (เฉพาะเทศบาลเขลางค์นคร ตำบลพิชัยนอกเขตเทศบาลนคร และตำบลบ้านเสด็จ) อำเภอแม่เมาะ และอำเภอแม่ทะ เขตเลือกตั้งที่ 4 ประกอบด้วย อำเภอเกาะคา อำเภอเสริมงาม อำเภอสบปราบ อำเภอเถิน และอำเภอแม่พริก

DCIM103MEDIA

รูปแบบที่ 2 เขตเลือกตั้งที่ 1 ประกอบด้วย อำเภอเมืองลำปาง (ยกเว้นเทศบาลเขลางค์นคร ตำบลพิชัยนอกเขตเทศบาลนคร ตำบลบ้านเสด็จ และตำบลบ้านแลง) และอำเภอห้างฉัตร เขตเลือกตั้งที่ 2 ประกอบด้วย อำเภอเมืองลำปาง (เฉพาะตำบลบ้านแลง) อำเภองาว อำเภอวังเหนือ อำเภอแจ้ห่ม และอำเภอเมืองปาน เขตเลือกตั้งที่ 3 ประกอบด้วย เขตเลือกตั้งที่ 3 ประกอบด้วย อำเภอเมืองลำปาง (เฉพาะเทศบาลเขลางค์นคร ตำบลพิชัยนอกเขตเทศบาลนคร และตำบลบ้านเสด็จ) อำเภอแม่เมาะ และอำเภอแม่ทะ เขตเลือกตั้งที่ 4 ประกอบด้วย อำเภอเกาะคา อำเภอเสริมงาม อำเภอสบปราบ อำเภอเถิน และอำเภอแม่พริก

รูปแบบที่ 3 เขตเลือกตั้งที่ 1 ประกอบด้วย อำเภอเมืองลำปาง เขตเลือกตั้งที่ 2 ประกอบด้วย อำเภองาว อำเภอวังเหนือ อำเภอแจ้ห่ม และอำเภอเมืองปาน เขตเลือกตั้งที่ 3 ประกอบด้วย อำเภอเกาะคา อำเภอแม่เมาะ และอำเภอแม่ทะ เขตเลือกตั้งที่ 4 ประกอบด้วย อำเภอห้างฉัตร อำเภอเกาะคา อำเภอเสริมงาม อำเภอสบปราบ อำเภอเถิน และอำเภอแม่พริก

พรรคการเมืองและประชาชนที่สนใจได้แสดงความเห็น โดยสามารถจัดทำเป็นหนังสือแสดงความเห็นส่งไปที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกประจำตั้งจังหวัดลำปาง ศูนย์ราชการจังหวัดลำปาง ถ.วชิราวุธดำเนิน ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52000 ภายในวันที่ 13 ตุลาคม 2561

error: Content is protected !!