ข่าว อปท. » อบจ.ลำปาง ขานรับนโยบายรัฐบาลนำคุณธรรม 4 ประการพัฒนาคนและหน่วยงาน

อบจ.ลำปาง ขานรับนโยบายรัฐบาลนำคุณธรรม 4 ประการพัฒนาคนและหน่วยงาน

13 มิถุนายน 2018
862   0

ด้วยกระทรวงมหาดไทย แจ้งว่าคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติกรมการศาสนา ได้ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมสร้างเครือข่ายความร่วมมือ เพื่อขับเคลื่อนคุณธรรมสำคัญ 4 ประการ คือ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา ตามนโยบายส่งเสริมให้คน องค์กร ชุมชน และหน่วยงานมีคุณธรรม ปฏิบัติตนตามหลักธรรมคำสอนทางศาสนา น้อมน้ำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาเป็นหลักในการพัฒนาคุณภาพชีวิต และดำรงชีวิตตามวิถีวัฒนธรรมไทยอันดีงาม
โดยแนวทางการประพฤติปฏิบัติของคุณธรรม มีดังนี้…


#พอเพียง หมายถึง ความพอเพียงในการดำเนินชีวิต แบบทางสายกลาง มีเหตุผลใช้ความรู้ในการตัดสินใจอย่างรอบคอบ มีความพอประมาณ พอดี ไม่เบียดเบียนตนเอง สังคม และสิ่งแวดล้อม ไม่ประมาท สร้างภูมิคุ้มกันที่ดี รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง
#วินัย หมายถึง การยึดมั่นและรับผิดชอบในหน้าที่ของตน ทั้งวินัยต่อตนเองในการผลักดันชีวิตให้ก้าวหน้า วินัยต่อองค์กร สังคม ปฏิบัติตามจริยธรรม จรรยาบรรณ และเคารพต่อกฎหมาย
#สุจริต หมายถึง ความซื่อตรง ความซื่อสัตย์สุจริต ยึดมั่น ยึดหลักในการรักษาความจริง ความถูกต้อง ความเป็นธรรมทั้งปวง นอกจากตนเองจะเป็นคนซื่อตรงแล้ว ต้องกล้าปฏิเสธการกระทำที่ไม่ซื่อตรง ไม่ซื่อสัตย์ของบุคคลอื่นที่จะทำให้ส่วนรวมเกิดความเสียหาย
#จิตอาสา หมายถึง การเป็นผู้ที่ใส่ใจต่อสังคมสาธารณะ และอาสาลงมือทำอย่างใดอย่างหนึ่งอันมิใช่หน้าที่ของตนเอง ด้วยความรัก ความสามัคคี เพื่อประโยชน์ของผู้อื่น ของสังคม ของประเทศชาติ โดยมิได้หวังผลตอบแทน ทำความดีเพื่อความดี เอื้ออาทรต่อคนร่วมสังคม ทำอย่างสม่ำเสมอจนเป็นนิสัย
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง (อบจ.ลำปาง) ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการนำหลักคุณธรรมสำคัญ 4 ประการ คือ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา ตามนโยบายของรัฐบาลที่มียุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ที่มุ่งสร้างความพอดีระหว่างการพัฒนาการเติบโตทางเศรษฐกิจ ความทันสมัย และเทคโนโลยี กับการสร้างสังคมเข้มแข็งในมิติด้านคุณธรรมความดี ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน เพื่อมุ่งมั่นสร้าง“คนดี สังคมดี” ตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559 – 2564)

error: Content is protected !!