คลิปข่าว » ลานแก้วข่วงบุญ อบอุ่นด้วยศีลธรรม วัดทรายเหนือลำปาง

ลานแก้วข่วงบุญ อบอุ่นด้วยศีลธรรม วัดทรายเหนือลำปาง

4 ตุลาคม 2018
2307   0

เมื่อค่ำคืนวันที่ 2 ตุลาคม 2561 ที่ผ่านมา ณ วัดทรายเหนือ คณะศรัทธาสาธุชนจากบ้านทรายทอง หมู่ 3 หมู่ 10 ตำบลบ้านเสด็จ อ.เมือง จ.ลำปาง และศรัทธาจากหลายหมู่บ้านเข้าร่วมฟังธรรมะบรรยาย โครงการ ข่วงแก้ว ลานบุญ “อบอุ่นด้วยศีลธรรม” โดยได้รับเกียรติจากพระอธิการมานพ อคฺคปญุโญ (ตุ๊เจ้าน้ำหมาก) วัดวังหงส์เหนือ  อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ มาเทศนาธรรม

 

ตามหลักพระพุทธศาสนา การฟังธรรมในโอกาสอันสมควรถือเป็นมงคลชีวิตที่สำคัญประการหนึ่งในมงคลชีวิต ๓๘ ประการ ดังพระพุทธวจนะที่ว่า “กาเลนะ ธัมมัสสวนัง เอตัมมังคละมุตตะมัง การฟังธรรมตามกาลอันสมควรนั้นเป็นอุดมมงคล” เพราะการฟังธรรมเป็นช่องทางที่จะทำให้เกิดปัญญา เห็นแจ้งในสัจธรรม มีความรู้ความเข้าใจวิถีแห่งการดำเนินชีวิตที่ถูกต้องดีงาม จนสามารถดำรงชีวิตอยู่อย่างมีความสุข ชาวพุทธจึงควรแสวงหาโอกาสในการฟังธรรมอยู่สม่ำเสมอ เพื่อสร้างเสริมความเป็นมงคลให้แก่ตนอันจะยังผลให้ชีวิตผ่อนคลายจากความทุกข์   เมื่อชีวิตของแต่ละคนมีธรรมและดำรงอยู่อย่างมีความสุข ก็ย่อมทำให้สังคมมีสันติสุขไปด้วย

โดยเฉพาะท่ามกลางสภาพสังคมปัจจุบันที่เต็มไปด้วยปัญหาต่าง ๆ มากมาย อันเกิดจากการประพฤติผิดธรรมของคนในสังคม จำเป็นที่ชาวพุทธจะต้องให้ความสำคัญกับการศึกษาและปฏิบัติธรรม เพื่อเป็นเครื่องเตือนสติและก่อปัญญาให้สามารถดำรงอยู่ในท่ามกลางปัญหาต่างๆ ได้อย่างรู้เท่าทัน และเผชิญกับปัญหาต่างๆ ให้ลุล่วงไปได้โดยไม่ตกอยู่ในวังวนแห่งความทุกข์ อีกทั้งยังเป็นการช่วยสืบสานและรักษาไว้ซึ่งพุทธธรรมให้ดำรงอยู่เพื่อเป็นหลักชีวิตให้มวลมนุษย์ได้พึ่งพาและนำมาสู่สันติสุขของสังคมสืบต่อไป

 

ด้วยเหตุผลดังกล่าว โครงการบรรยายธรรม ข่วงแก้ว ลานบุญ “อบอุ่น ด้วยศีลธรรม” จึงเกิดขึ้น โดยได้รับความเมตตาจากพระอธิการมานพ อคฺคปญุโญ (ตุ๊เจ้าน้ำหมาก) วัดวังหงส์เหนือ อ.เมืองแพร่จังหวัดแพร่ ซึ่งท่านเป็นพระนักเทศน์ประยุกต์สมัยใหม่ เทศนาธรรม ธรรมะอารมณ์ดี สอดแทรกข้อคิดจากเรื่องราวชีวิตจริงของผู้คนในยุคปัจจุบันได้อย่างแท้จริง

ภายหลังจากบรรยายธรรมเป็นเวลาอันสมควรแก่เวลาแล้ว พระอธิการมานพ อคฺคปญุโญ (ตุ๊เจ้าน้ำหมาก) ยังได้กล่าวทิ้งท้ายอีกว่า “การฟังธรรมไม่มีแยกระดับชั้น ทุกคนไม่ว่าใครก็มาฟังธรรมได้ บางคนไม่มีบุญจริงๆ ก็ไม่มีโอกาสได้มา สาเหตุมาจากข้ออ้างของตัวเองสารพัดที่สร้างขึ้นทั้งนั้น เพราะฉะนั้นเมื่อมีโอกาสได้ฟังธรรมะ สวดมนต์ไหว้พระ ควรหมั่นทำให้เป็นกิจวัตร หมั่นทำความดี คิดดี ทำดี เพื่อตัวเองจะได้มีความสุข คนที่มีความสุขหน้าตาจะสดใส ยิ้มแย้มแจ่มใส ใบหน้าผุดผ่อง ไม่หมองคล้ำ”

“ความสุขแบ่งให้กันไม่ได้ เราอยากได้ต้องสร้างเอง” วันข้างหน้าจะเป็นยังไงทุกคนตอบไม่ได้ แต่ปัจจุบันเราอยู่ดีมีสุข มีครอบครัว มีลูกมีเต้าที่เชื่อฟังไม่สร้างปัญหา ถือว่าเราเป็นผู้มีบุญแล้ว 

error: Content is protected !!