ข่าวเด่น » เสริมสร้างการเรียนรู้สู่การใช้งานจริง

เสริมสร้างการเรียนรู้สู่การใช้งานจริง

25 กันยายน 2018
787   0

หลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมเป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการไฟฟ้า “Basic Electrical by STEM Education” เสริมสร้างการเรียนรู้สู่การใช้งานจริง ณ โรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยา

๒๐ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. อาจารย์หลักสูตรไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ให้เกียรติเป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการไฟฟ้า “Basic Electrical by STEM Education” ณ ห้องประชุมบูรณาการ อาคาร ICT โรงเรียนเสด็จ วนชยางค์กูลวิทยา โอกาสนี้ได้รับเกียรติจากนายมานพ ปัญญายืน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเสด็จ ต.บ้านเสด็จ อ.เมือง จ.ลำปาง เป็นประธานเปิดงาน

และมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันไชย คำเสน รองคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ และ ดร.ปณิฐิ  แสนจิตร หัวหน้าหลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า ร่วมกล่าวต้อนรับ และบรรยายสรุปการอบรมเชิงปฏิบัติการไฟฟ้าดังกล่าวด้วย พร้อมกันนี้ การฝึกอบรมดังกล่าว ยังได้รับการสนับสนุนวัสดุ เครื่องมือ อุปกรณ์การเรียนรู้จากองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเสด็จ เพื่อให้น้องๆ ได้ฝึกปฏิบัติ สามารถนำไปใช้งานได้จริงที่บ้านได้

               

               อาจารย์อำนาจ ผัดวัง อาจารย์หลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา ลำปาง เปิดเผยว่า การอบรมเชิงปฏิบัติการไฟฟ้าดังกล่าว ได้รับเกียรติจากวิทยากรบรรยาย จากหลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า จำนวน ๓ ท่านด้วยกัน ได้แก่ อาจารย์อำนาจ ผัดวัง อาจารย์จิรพนธ์ ทาแกง อาจารย์ประสงค์ ชัยวงศ์บุตร บรรยายให้กับนักศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ชั้นปีที่ ๔ – ๖) แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ จำนวน ๑๐๐ คน โดยอบรมเชิงปฏิบัติการบรรยายให้ความรู้เรื่องสะเต็มศึกษา การสร้างนวัตกรรม ไฟฟ้าเบื้องต้น ความปลอดภัยในงานไฟฟ้า และปฏิบัติการต่อวงจรหลอดไฟฟ้าควบคุมด้วยสวิตซ์แสง

               ทั้งนี้ น้องๆ นักเรียนที่แบ่งกลุ่มกันทำงาน ได้เกิดการฝึกปฏิบัติงานจริง และสามารถต่อวงจรหลอดไฟฟ้าฯ ได้จริง พร้อมนำไปต่อยอดถ่ายทอดความรู้ความสามารถไปยังผู้ปกครอง และนักเรียนบางส่วนบอกว่าจะเอาความรู้ที่ได้ฝึกอบรมฯ ในวันนี้ไปใช้ที่บ้านได้อีกด้วย.

error: Content is protected !!