ข่าวประชาสัมพันธ์ » สร้างอาชีพผู้ด้อยโอกาส “แก้จนคนเมือง”

สร้างอาชีพผู้ด้อยโอกาส “แก้จนคนเมือง”

24 กันยายน 2018
823   0

เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2561 นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม เป็นประธาน ส่งมอบวัสดุ อุปกรณ์การประกอบอาชีพให้แก่ครัวเรือนยากจนในเขตเมืองลำปางตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ 2561 แผนงานบูรณาการส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ทุกกลุ่มและทุกวัย สงเคราะห์และสนับสนุนปัจจัยพื้นฐานเพื่อการดำรงชีวิตของกลุ่มประชากรผู้ด้อยโอกาส “แก้จนคนเมือง” งบประมาณ 1,439,600 บาท โดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำปางเป็นหน่วยงานหลัก และสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำปาง เป็นหน่วยงานรับผิดชอบโครงการ

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำปาง ได้จัดฝึกอบรมให้ความรู้ปรับทัศนคติการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและฝึกอบรมให้ความรู้ด้านอาชีพ โดยจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ปัจจัยการผลิตเสริมสร้างอาชีพครัวไม่น้อยกว่า 5 อาชีพ ตามที่ประชาชนได้รวมกลุ่ม เสนอขอการสนับสนุน ได้แก่ การเลี้ยงปลาปล่อยในพิธีมงคล และพันธุ์ปลา ตัดเย็บผ้า เย็บกระเป๋าผ้า อาชีพทำอาหาร ขนม เครื่องดื่ม อาชีพทำตุงล้านนา ซักอบรีด ณ ศาลาอเนกประสงค์หมู่บ้านการเคหะฯ ถนนลำปาง-แม่ทะ ต.พระบาท อ.เมือง จ.ลำปาง โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการที่ได้รับคัดเลือกจาก ฐานข้อมูลผู้ยากจนที่มีรายได้น้อยกว่า 38,000 บาท ที่มีความพร้อมฝึกอาชีพจำนวน 57 ราย ทั้งนี้ประชาชนได้ขอบคุณ พบปะพูดคุยกับเจ้าหน้าที่รัฐ และผู้ว่าราชการจังหวัด ที่สร้างโอกาสอาชีพให้มีรายได้เพิ่มขึ้น

ขณะที่ผู้ว่าราชการจังหวัดได้เสนอแนะให้ ผู้ฝึกอาชีพ และผู้ที่มีอาชีพเย็บกระเป๋าผ้าที่มีฝีมือ รับงานจากแบรนด์ดัง “นารายา” เช่นเดียวกับที่ ชาวบ้านอำเภอเถินได้ ทำอยู่มีรายได้ดีมาก ซึ่งทางจังหวัดจะส่งเสริมให้ไปศึกษาเรียนรู้กับผู้ที่ทำแล้วประสบความสำเร็จ และจะช่วยประสานฝ่ายการตลาดแบรนด์กระเป๋าผ้า หลายๆแบรนด์ให้ชาวบ้านมีช่องทางตลาดต่อไป..

error: Content is protected !!