ข่าวการศึกษา » ติวเข้มกลยุทธ “เคล็ด(ไม่ลับ)ออนไลน์พารวย..”

ติวเข้มกลยุทธ “เคล็ด(ไม่ลับ)ออนไลน์พารวย..”

24 กันยายน 2018
727   0

นักศึกษาสาขาการตลาด มทร.ล้านนา ลำปาง จัดสัมมนา เคล็ด (ไม่)ลับ ออนไลน์พารวย เชิญวิทยากรด้านตลาดออนไลน์ชื่อดังมาร่วมถ่ายทอดความรู้..

เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา นักศึกษาสาขาการตลาด คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จัดโครงการสัมมนา หัวข้อ เคล็ด (ไม่)ลับ ออนไลน์พารวย ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารเรียนรวมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา โดยได้รับเกียรติจาก คุณนรพนธ์ ธรรมวิเศษศรี ที่ปรึกษาด้านการตลาดออนไลน์ชื่อดัง เป็นวิทยากร

ดร.พวงทอง วังราษฎร์ รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิด กล่าวว่า หลักสูตรบริหารธุรกิจ (การตลาด) คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ เป็นอีกหนึ่งสาขาที่เปิดทำการเรียนการสอนโดยมุ่งเน้นการสร้างอัตลักษณ์บัณฑิตให้เป็น บัณฑิตนักปฏิบัติมืออาชีพที่ใช้เทคโนโลยีเป็นฐาน เพื่อให้นำความรู้ทางการตลาดมาทำการวิเคราะห์ โดยการประยุกต์ใช้ทฤษฎีทางการด้านตลาด เพื่อหาคำตอบและแก้ไขปัญหาจากประเด็นสำคัญทางการตลาดที่น่าสนใจในปัจจุบัน และฝึกปฏิบัติในการแสดงความคิดเห็นและกระบวนการตัดสินใจทางด้านต่างๆ ของการตลาด ตลอดจนการสร้างความเข้าใจในบทบาทของการตลาดต่อองค์กรธุรกิจ และความสัมพันธ์กับหน้าที่ทางธุรกิจอื่น

ด้านนางสาวเจนจิรา วงค์จา นักศึกษาประธานสาขาการตลาด กล่าวว่า การจัดสัมมนาในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งในรายวิชาสัมมนาการตลาด ดำเนินการโดยนักศึกษาสาขาการตลาด ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 และระดับปริญญาตรีเทียบโอน ชั้นปีที่ 2 เพื่อให้นักศึกษาในหลักสูตรการตลาดนำความรู้มาประยุกต์ใช้และเรียนรู้การทำงานเป็นทีม สร้างความสามัคคีในหมู่คณะ อีกทั้งยังสามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปใช้ในอนาคต

การจัดสัมมนาดังกล่าวมี อาจารย์ญาดา คำลือมี เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา และได้รับเกียรติจาก คุณนรพนธ์ ธรรมวิเศษศรี ที่ปรึกษาด้านการตลาดออนไลน์ชื่อดัง เป็นวิทยากรให้ความรู่ โดยมีนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจฯ จากมหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนา ลำปาง จำนวน 100 คน เข้าร่วมงาน …

error: Content is protected !!