ข่าวเด่น » สัมมนานักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ จังหวัดลำปาง

สัมมนานักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ จังหวัดลำปาง

19 กันยายน 2018
874   0

โครงการสัมมนานักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ จังหวัดลำปาง
การศึกษาสายอาชีวศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ทั่วประเทศไทย ได้ดำเนินการจัดการศึกษาโดยเน้นการปฏิรูปการศึกษาทั้งด้านการบริหารและการจัดการเรียนการสอน เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากการปฏิบัติงานจริง ร่วมกับสถานประกอบการทั่วประเทศ

โครงการสัมมนานักเรียนนักศึกษาฝึกประสบสบการณ์วิชาชีพ หลังเสร็จสิ้นการฝึกประสบการณ์ตลอดระยะเวลา 4 เดือนที่ผ่าน ในสถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐ กว่า 50 แห่งทั่วประเทศ โดยมีนายชรันต์ยุทธ์ บุญยง รองผู้อำนวยการ รักษาการแทน ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเถิน ประธานในพิธี และนายสรพงษ์ ปานบุตร รองผู้อำนวยการฝึกประสบการณ์ ให้การต้อนรับ นายปฏิภาณ คำรินทร์ กล่าวรายงาน มีผู้ปกครอง คณะผู้บริหาร ครู นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมโครงการฯ ดังกล่าวกว่า 400 คน ณ ห้องประชุมสังฆเติ๋น อาคารศูนย์วิทยบริการ วิทยาลัยการอาชีพเถิน จังหวัดลำปาง

นายชรันต์ยุทธ์ บุญยง กล่าวว่า ปัจจุบันเป็นที่ยอมรับในวงการอาชีวศึกษาว่าการจัดการศึกษา สายอาชีวะมีประสิทธิภาพมากขึ้น เพราะนักศึกษาที่ผ่านการศึกษาสายอาชีพจะมีทักษะในด้านการปฏิบัติ ซึ่งได้เรียนรู้ทฤษฏีต่างๆ จาการปฏิบัติงานจริง มิได้เรียนจากตำราในห้องเรียน และเมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วสามารถทำงานได้ทันที ซึ่งมีความสำคัญในการขับเคลื่อนการอาชีวศึกษาให้มีคุณภาพ สร้างคนไทยให้ประกอบอาชีพและดำรงชีวิตได้ โดยเน้นการเรียนรู้เพื่อสร้างสัมมาชีพในพื้นที่ ลดความเหลื่อมล้ำ และพัฒนากำลังให้เป็นที่ต้องการเหมาะสมกับพื้นที่ ทั้งในด้านการเกษตร อุตสาหกรรม และธุรกิจบริการ
ในการนี้ คุณณัฐพล สำราญถิ่น วิทยากรจาก ATP โครงการพัฒนาศักยภาพสู่ความสำเร็จ Asawalert Training Program มาให้ข้อมูลความรู้เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความสารถ รวมถึงการชี้แนะแนวทางการเตรียมความพร้อมสำหรับการทำงานในอาชีพต่างๆ อาทิ ด้านภาษาญี่ปุ่น การพัฒนาแนวความคิด ในการทำงานการฝึกฝนวินัยการวางแผน และการพัฒนาทักษะวิชาชีพโดยการส่งนักศึกษาไปฝึกงาน ในบริษัทต่าง ทั้งในและประเทศ

อย่างไรก็ตาม โครงการฯ ดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อสรุปองค์ความรู้ และเปิดเผยประสบการณ์จากการฝึกประสบการณ์วิชาชีพมีมาตรฐาน ตลอดจนการทำงานร่วมกันเป็นหมู่คณะ ทำให้นักเรียนนักศึกษาได้มีการพัฒนาตนเองทั้งในด้านความรู้ ทักษะ เจตคติและกิจนิสัยในการทำงานที่สอดคล้องกับวิวัฒนาการทางด้านอุตสาหกรรม และตลาดแรงงานที่ต้องแข่งขัน การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้านวิชาชีพให้บรรลุตามความมุ่งหมายของหลักสูตรของ สอศ. การทำงานเป็นการเพิ่มขีดความสามารถของผู้เรียนอาชีวศึกษาให้มีคุณภาพในด้านทักษะและประสบการณ์วิชาชีพ และการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมพร้อมเข้าสู่ตลาดกำลังคนอย่างมีคุณภาพต่อไป

ณัฐชญานันท์ ทองนิ่ม นักข่าวพลเมือง

error: Content is protected !!