ข่าวเด่น » เทศบาลนครลำปาง คว้ารางวัล “เมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน GREEN CITY” ในระดับ “ดีเยี่ยม”

เทศบาลนครลำปาง คว้ารางวัล “เมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน GREEN CITY” ในระดับ “ดีเยี่ยม”

18 กันยายน 2018
870   0

เทศบาลนครลำปาง คว้ารางวัล “เมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน GREEN CITY” ในระดับ “ดีเยี่ยม” จากการพัฒนา 4 กรอบแนวคิด “เมืองอยู่ดี    คนมีสุข สิ่งแวดล้อมยั่งยืน เทศบาลแห่งการเรียนรู้และการบริหารจัดการที่ดี”

เทศบาลนครลำปาง เข้ารับโล่รางวัล “เมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน GREEN CITY” ในระดับ “ดีเยี่ยม” จากพลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในงาน “มหกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ระดับประเทศ” โดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมการประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนตั้งแต่ปี 2547 จนถึงปัจจุบัน เพื่อส่งเสริมให้ทุกเทศบาลเกิดกระบวนการมีส่วนร่วมในการจัดการเมืองสู่ความน่าอยู่และมีสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน โดยการนำแนวคิดและเกณฑ์ชี้วัดเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนไปใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาเมืองและประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่ ตลอดจนเพื่อเชิดชูเทศบาลที่มีความมุ่งมั่นพัฒนาเมืองของตนไปสู่เป้าหมาย จนบรรลุผลสำเร็จ เป็น “แบบอย่างที่ดี” แก่เทศบาลอื่นๆ อันจะทำให้เกิดแรงกระตุ้นในการพัฒนาเมืองไปในทิศทางที่ถูกต้องและเหมาะสมมากยิ่งขึ้น ในวันที่ 14 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุม Convention โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน พัทยา จ.ชลบุรี

ทั้งนี้ เทศบาลนครลำปาง ได้มีการพัฒนาเมืองภายใต้กรอบแนวคิด “เมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน” 4 ประการ คือ

1. เมืองอยู่ดี : มีการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเหมาะสม โครงสร้างพื้นฐานเพียงพอสำหรับคนทุกกลุ่ม มีความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัย ปลอดภัยและเศรษฐกิจมั่นคง

2. คนมีสุข : คนมีสุขภาพดี ได้รับการศึกษา สวัสดิการ และการพิทักษ์สิทธิ์ที่เหมาะสมและเท่าเทียม ครอบครัวอบอุ่น ชุมชนเอื้ออาทร มีกิจกรรมสร้างสรรค์ สังคม ดำรงประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น

3. สิ่งแวดล้อมยั่งยืน : ทรัพยากรธรรมชาติมีความสมบูรณ์ มีพื้นที่สีเขียวเพียงพอ ภูมิทัศน์สวยงาม ของเสียหรือมลพิษถูกจัดการอย่างเหมาะสม และประชาชนมีวิถีชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

4. เทศบาลแห่งการเรียนรู้และการบริหารจัดการที่ดี : มีวิสัยทัศน์และแผนงานชัดเจน บุคลากรมีความรอบรู้และเชี่ยวชาญ ระบบการทำงานได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง พร้อมการบริหารจัดการที่ดีและมีนวัตกรรมการพัฒนาเมือง

error: Content is protected !!