ข่าวเด่น » เยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทย

เยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทย

17 กันยายน 2018
1740   0

ประกาศกรมส่งเสริมวัฒนธรรม เรื่อง ผลการคัดเลือกเยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทย ประจำปี พ.ศ.2561 ระดับจังหวัด/กลุ่มเขตกรุงเทพมหานคร
ตามที่กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ได้จัดทำโครงการเยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทย ประจำปี พ.ศ.2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติและให้ความสำคัญกับเยาวชนต้นแบบที่ได้ปฏิบัติตามวิถีทางวัฒนธรรมด้านดนตรีไทยให้เป็นที่ประจักษ์ในสังคม รวมทั้งเพื่อเปิดโอกาสและสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนได้เผยแพร่การปฏิบัติตามวิถีทางวัฒนธรรมด้านดนตรีไทย อันจะพัฒนาไปสู่การเป็นอนาคตของชาติที่มีคุณภาพและคุณธรรม ตลอดจนสามารถขยายผลให้สอดรับกับนโยบายให้เด็กไทยทุกคนเล่นดนตรีไทยเป็นอย่างน้อยคนละ 1 ชนิด ของกระทรวงวัฒนธรรม ได้อย่างเป็นรูปธรรมชัดเจน


บัดนี้ คณะกรรมการผู฿ทรงคุณวุฒิได้ดำเนินการคัดเลือกเยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทย ประจำปี พงศ.2561 โดยใช้เกรณฑ์การพิจารณาคัดเลือกระดับจังหวัด/กลุ่มเขตกรทุงเพทมหานคร คัดเลือกในส่วนภูมิภาคจำนวน 76 จังหวัด และกรุงืเทพมหานคร จำนวน 6 กลุ่ม เขต เรียบร้อยแล้ว มีผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นเยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทย ประจำปี พ.ศ.2561 ระดับจังหวัด/กลุ่มเขตกรุงเทพมหานคร จำนวนทั้งสิ้น 168 คน โดยจังหวัดลำปาง เยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทย ที่ได้รับเกียรติบัตรระดับดี ได้แก่ เด็กหญิงสิริยากร สำอางค์ศรี โรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)

ในการนี้จึงต้องขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) และเด็กหญิงสิริยากร สำอางค์ศรี นักเรียนชั้น ป.6/sci1 ที่ได้รับรางวัลสถาบันส่งเสริมโครงการเยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทย, รางวัลเยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทย ณ หอประชุมเล็ก ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร

error: Content is protected !!