คลิปข่าว » ยกระดับตลาดส้มเกลี้ยง ขึ้นห้างแมคโคร

ยกระดับตลาดส้มเกลี้ยง ขึ้นห้างแมคโคร

13 กันยายน 2018
10015   0

“สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำปาง ยกระดับตลาดส้มเกลี้ยง ขึ้นห้างแมคโคร”

นางสาวกรรณิกา เรืองสวัสดิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำปาง เปิดเผยว่า ส้มเกลี้ยงเป็นผลไม้ท้องถิ่นที่มีในพื้นที่ อำเภอเถิน อำเภอแม่พริก และอำเภอสบปราบ แต่ยังไม่เป็นที่รู้จักของผู้บริโภค ตลาดการจำหน่ายจึงมีน้อย สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำปาง ได้มีการสำรวจเกษตรกรที่ปลูกส้มเกลี้ยง ให้เรียนรู้เรื่องการคัดแยกส้มเกลี้ยงเพื่อเพิ่มมูลค่า ยกระดับตลาดสินค้าเกษตรให้สูงขึ้น และมีการเชื่อมโยงระหว่างสหกรณ์การเกษตรแม่พริก จำกัด การตลาดส้มเกลี้ยงกับกลุ่มแปลงใหญ่ส้มเกลี้ยงอำเภอเถิน ยกระดับมาตรฐานส้มเกลี้ยงให้ขายขึ้นห้างสรรพสินค้า กับบริษัทสยามแมคโคร จำกัด และเพิ่มปริมาณผลผลิตเพื่อขายผลสด เกษตรกรทุกรายจึงให้ความสำคัญกับการพัฒนาผลผลิตยกระดับไปสู่การขายผลสดให้ “ส้มเกลี้ยงลำปาง” ก้าวไปสู่ผู้นำตลาดส้มเกลี้ยงอร่อยที่สุดของไทย เป็นที่ต้องการตลาดสากลในอนาคต


นายเสนอ พายะมงคล สมาชิกสหกรณ์การเกษตรแม่พริก จำกัด ทำอาชีพปลูกส้มเกลี้ยงมานานกว่า 30 ปี แปลงปลูกขนาด 7 ไร่ ในพื้นที่ตำบลแม่ปุ อำเภอแม่พริก กล่าวว่า เมื่อ 2 ปีที่ผ่านมา มีผลส้มเกลี้ยงออกดอกผลิตผลในเดือนสิงหาคมจำนวนมาก แต่การจำหน่ายยังไม่เป็นวงกว้างมากนักเท่าไหร่ มีเพียงการจำหน่ายภายในชุมชน ต่างอำเภอ และจังหวัดใกล้เคียงเท่านั้น ในราคา 8-10 ต่อกิโลกรัม

ตนจึงสมัครเข้าเป็นสมาชิกฯ ได้รับการเรียนรู้จากทางสหกรณ์ ด้านการดูแล ใส่ปุ๋ย ให้น้ำ การตัดแต่งกิ่ง จนกระทั่งการเก็บเกี่ยวผลผลิต ก่อนการเก็บเกี่ยวจะมีการตรวจสอบคุณภาพ โดยเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ นำผลส้มไปตรวจสอบขนาดผล ตรวจสอบน้ำหนัก ตรวจสอบความหวานของรสชาติ โดยการประเมินจากผู้ซื้อจะคัดเกรดขนาดผลที่ระดับ เกรด 1-2 ส้มเกลี้ยงประมาณ 3 ลูก จะได้น้ำหนักรวม 1 กิโลกรัม ในราคากิโลกรัมละ 18-20 บาท ส่วนผลส้มขนาดเกรด 3-4 ตนจะนำไปวางขายในชุมชน และตลาดใกล้เคียง ในราคากิโลกรัมละ 10-15 บาท ดังเดิม ซึ่งจะยึดคุณภาพผลผลิตให้ได้คุณภาพเกรด 1-2 เป็นหลัก


อีกทั้ง สำนักงานเกษตรจังหวัดลำปาง ร่วมกับสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แห่งประเทศไทย (วว.) ลงพื้นที่ประชุมหารือกับกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกและแปรูปส้มเกลี้ยงบ้านเกาะหัวช้าง ม.1 ต. พระบาทวังตวง อ.แม่พริก จ.ลำปาง เพื่อหาแนวทางพัฒนาส้มเกลี้ยง และหาแนวทางการยืดอายุ และเก็บรักษาน้ำส้มเกลี้ยง รวมถึงการนำผลผลิตส้มเกลี้ยงไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ อาทิ แยมส้มเกลี้ยง เครื่องสำอาง ครบวงจร ภายในปี 2561-2562


อย่างไรก็ตาม ในปีถัดไปจะมีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการฯเพิ่มมากขึ้น ปริมาณการสั่งซื้อจะเพิ่มขึ้นตามลำดับ สิ่งหนึ่งที่ให้ความสำคัญคือ การสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจภายในประเทศ และเศรษฐกิจภายในท้องถิ่น ทางบริษัทสยามแมคโคร จำกัด จะมารับซื้อส้มเกลี้ยงจากเกษตรกรโดยตรง ในช่วงฤดูการผลิต เป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับเกษตรกร ในด้านผลผลิตว่ามีช่องทางการขายที่แน่นอน และการรักษาเสถียรภาพราคาส้มเกลี้ยง แสดงเห็นถึงเกษตรกรก็จะมีมีรายได้อย่างมั่งคั่งและยั่งยืน

                                                                                                                                                                      ณัฐชญานันท์ ทองนิ่ม นักข่าวพลเมือง

error: Content is protected !!