ข่าวประชาสัมพันธ์ » มอบเกียรติบัตร“ชุมชนดีเด่นด้านการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก”

มอบเกียรติบัตร“ชุมชนดีเด่นด้านการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก”

11 กันยายน 2018
618   0

เทศบาลนครลำปาง จัดพิธีมอบเกียรติบัตรแก่ชุมชนที่เข้าร่วมการประกวด “ชุมชนดีเด่นด้านการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก”


ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรการประกวดชุมชนดีเด่นด้านการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก ตามโครงการชุมชนต้นแบบด้านการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2561 โดยเทศบาลนครลำปาง ได้ตระหนักถึงปัญหาโรคไข้เลือดออก ซึ่งเป็นปัญหาระดับประเทศ ทั้งในประเทศไทยและกลุ่มประเทศอาเซียน ซึ่งมีอุณหภูมิเหมาะสมในการแพร่พันธุ์ของยุงลายพาหะนำโรคและเชื้อไวรัสแดงกี่ที่เจริญเติบโตได้ดี โดยเฉพาะในช่วงฤดูฝน ซึ่งสถานการณ์โรคไข้เลือดออก ในปี 2560 ที่ผ่านมา จังหวัดลำปางพบผู้ป่วยกว่า 365 ราย กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จึงได้จัดกิจกรรมการประกวดชุมชนต้นแบบด้านการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก เพื่อลดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายพาหะนำโรค ลดจำนวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก ตลอดจนเพื่อสร้างภาคีเครือข่ายในการเฝ้าระวังและระงับการแพร่ระบาดจากโรคไข้เลือดออก โดยเริ่มต้นจากชุมชนในเขตเทศบาลนครลำปาง ซึ่งมีผลการประกวด ดังนี้

พื้นที่ตำบลสบตุ๋ย ตำบลชมพู มีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 19 ครัวเรือน และมีผู้ได้รับรางวัล ดังนี้
รางวัลที่ 1 ได้แก่ นางพริ้มเพรา ช่างกล่อม (ชุมชนนาก่วมเหนือ)
รางวัลที่ 2 ได้แก่ นางกุลรัศมิ์ ศรีนวลไชย (ชุมชนพระธาตุนาก่วมเหนือ)
รางวัลที่ 3 ได้แก่ นางนงนุช ใจนวล (ชุมชนนาก่วมใต้)

พื้นที่ตำบลเวียงเหนือ ตำบลบ่อแฮ้ว มีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 19 ครัวเรือน และมีผู้ได้รับรางวัล ดังนี้
รางวัลที่ 1 ได้แก่ นางวลัยพรรณ ทองคำ (ชุมชนจามเทวี)
รางวัลที่ 2 ได้แก่ นางเตียม กันตา (ชุมชนพระแก้ว-หัวข่วง)
รางวัลที่ 3 ได้แก่ นางฟองคำ นันทชัย (ชุมชนเจริญประเทศ)

พื้นที่ตำบลพระบาท ตำบลสวนดอก ตำบลหัวเวียง ตำบลพิชัย มีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 3 ครัวเรือน และมีผู้ได้รับรางวัล ดังนี้
รางวัลที่ 1 ได้แก่ นางบุญเทียม ศรีวรเจษฎีกุล (ชุมชนสุขสวัสดิ์)
รางวัลที่ 2 ได้แก่ นางพิกุล บุญทาหมั้น (ชุมชนสุขสวัสดิ์)
รางวัลที่ 3 ได้แก่ ส.อ.ถนอม สายปัญญาใย (ชุมชนสุขสวัสดิ์)

error: Content is protected !!