คลิปข่าว » กยศ.รวมใจ ปันโลหิตต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ ปี5

กยศ.รวมใจ ปันโลหิตต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ ปี5

4 กันยายน 2018
1395   0

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา สถานศึกษาในจังหวัดลำปาง จัดกิจกรรมการรับบริจาคโลหิตภายใต้ชื่อโครงการ “กยศ.รวมใจ ปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ ปีที่ ๕” ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เนื่องในโอกาสมหามงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูรทรงเจริญพระชนมพรรษา ๖๖ พรรษา ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง โดยนายศรีโรจน์ นิมมานพัชรินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ประธานในพิธี

 

นางศิรินุช สวาสดิ์ธรรม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง กล่าวพันธกิจและบทบาทหน้าที่ว่า เนื่องจากโลหิตทุกหยดมีความสำคัญต่อผู้ป่วยในการรักษาพยาบาลในทุกๆ กรณี โดยสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง มีหน้าที่หลักที่สำคัญในการเป็นแหล่งจัดหาโลหิตเพื่อกระจายไปยังโรงพยาบาล รวมถึงสถานพยาบาลต่างๆ ที่มีความต้องการโลหิตเพื่อใช้ในการรักษาพยาบาลในแต่ละวัน ซึ่งในปัจจุบันโลหิตมีจำนวนจำกัด และในบางช่วงเวลาเกิดภาวะ            ขาดแคลนโลหิต ทำให้เกิดผลกระทบต่อการรักษาพยาบาลเป็นอย่างมาก

นางสาวชญาดา สิงห์ทอง ผู้แทนกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กล่าวรายงานการดำเนินกิจกรรมการรับบริจาคโลหิตดังกล่าว เป็นความร่วมมือกันในการจัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์ ในระดับหน่วยงาน ซึ่งได้แก่ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา สถานศึกษาในจังหวัดลำปาง โรงพยาบาลลำปาง สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง และภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ ๑๐ จังหวัดเชียงใหม่ และเป็นการทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์เพื่อตอบแทนคุณสังคมของนักศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) อีกทั้งยังเป็นการทำความดีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
นายศรีโรจน์ นิมมานพัชรินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ประธานในพิธี กล่าวแสดงความชื่นชมยินดีกับคณะกรรมการผู้จัดงานและผู้เกี่ยวข้อง ขอขอบคุณกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ขอบคุณสถานศึกษาในจังหวัดลำปางทั้ง ๑๗ แห่ง แขกผู้มีเกียรติทุกท่าน ตลอดจนนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปที่ได้เข้าร่วม พร้อมกับมอบเกียรติบัตรแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันกิจกรรมโครงการ “กยศ.รวมใจ ปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ ปีที่ ๕” เป็นการช่วยสนับสนุนสภากาชาดไทยในภาวะขาดแคลนโลหิต โดยกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาจะดำเนินการจัดกิจกรรมในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ รวมทั้งสิ้น ๒๐ จังหวัด ซึ่งจังหวัดลำปาง เป็นจังหวัดหนึ่งที่เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว เป็นครั้งที่ ๓ โดยในปี ๒๕๖๐ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน ๓,๖๕๑ คน มีผู้บริจาคดวงตาและอวัยวะจำนวน ๕๒๑ คน และได้รับโลหิตจำนวน ๔๘๔,๔๐๐ ซี.ซี. และในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ นี้ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมการรับบริจาคโลหิตประมาณ ๒๕,๐๐๐ คน จำนวนโลหิตที่จะได้รับประมาณ ๑๐ ล้าน ซี.ซี. เพื่อมอบให้แก่ศูนย์บริการโลหิต เหล่ากาชาดจังหวัด และโรงพยาบาลต่างๆ ได้นำไปใช้ประโยชน์ในการรักษาพยาบาลหรือเพื่อจัดเก็บสำรองไว้ใช้ในยามภาวะขาดแคลนโลหิต

 

                                                                                                                                                                        ณัฐชญานันท์ ทองนิ่ม นักข่าวพลเมือง

error: Content is protected !!