คลิปข่าว » ไปดูปอดใหญ่ในเมืองหลวง”ป่าในกรุง” (คลิป)

ไปดูปอดใหญ่ในเมืองหลวง”ป่าในกรุง” (คลิป)

3 กันยายน 2018
938   0

คลัง ปตท.ลำปาง นำคณะสื่อมวลชนทั้งสาขาวิทยุ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ และสื่อออนไลน์ เข้าเยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้ป่าในกรุง แหล่งออกซิเจนแห่งใหม่ของกรุงเทพฯ ซึ่ง ปตท.ต่อยอดความสำเร็จจากโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ 1 ล้านไร่ โดยการนำทฤษฏีการปลูกป่านิเวศ มาประยุกต์ใช้กับองค์ความรู้การปลูกป่าของ ปตท. ในพื้นที่ 12 ไร่เศษ

 

โดยศูนย์เรียนรู้ป่าในกรุง แห่งนี้ ตั้งอยู่บริเวณริมถนนสุขาภิบาล 2 เป็นการพัฒนาพื้นที่สีเขียวในที่ดินของ ปตท. จำนวน 12 ไร่ 1 งาน 2 ตารางวา ภายใต้แนวทางการส่งเสริมพื้นที่สีเขียวในเขตเมืองของ กลุ่ม ปตท. หรือ “PTT Green in the City” ได้ออกแบบสัดส่วนเป็นพื้นที่ป่า 75% พื้นที่น้ำ 10% พื้นที่ใช้งาน 15% ป่าเป็นหลัก มีการออกแบบอาคารที่กลมกลืนกับสิ่งแวดล้อมเป็นต้นแบบนวัตกรรมอาคารเขียว  เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้การปลูกป่าของ ปตท. และการปลูกป่าเชิงนิเวศแบบยั่งยืน ซึ่งในอนาคตป่านี้จะเติบโตและสร้างความอุดมสมบูรณ์ให้กับพื้นที่ เป็นรูปแบบการศึกษาและเรียนรู้ป่าในเมือง เชื่อมโยงและสร้างความใกล้ชิดระหว่างคนกับป่า

ปัจจุบัน “ศูนย์เรียนรู้ป่าในกรุง” ได้เข้าร่วมเกณฑ์การประเมินอาคารประหยัดพลังงาน และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) ของหน่วยงาน USGBC (US Green Building Council) ซึ่งระดับคะแนนที่คาดว่าจะได้รับ อยู่ในระดับ Platinum

ประสงค์หลักของศูนย์เรียนรู้ป่าในกรุง ปลูกป่าเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับคนเมือง, ปลูกป่าเชิงนิเวศแบบยั่งยืน เพื่อให้เกิดป่าทีใกล้เคียงธรรมชาติดังเดิมในพื้นที่กรุงเทพมหานคร, เป็นแหล่งเรียนรู้เรื่องการปลูกป่าตามวิถี ปตท. ซึ่งเป็นองค์ความรู้ที่เกิดจากการปลูกป่า 1 ล้านไร่ นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2537 ให้แก่ประชาชน นิสิต นักศึกษา และนักเรียน ที่สนใจ

โดยสัดส่วนของพื้นที่แบ่งเป็น พื้นที่ป่า 75% (จำนวน 9 ไร่) พื้นที่น้ำ 10% (จำนวน 1.2 ไร่) พื้นที่ใช้งาน 15% (จำนวน 1.8 ไร่) ในพื้นที่มีการจัดสรรให้มีพันธุ์ไม้ตามลักษณะป่าชนิดต่างๆ เช่น ป่าดิบที่ลุ่ม ป่าเบญจพรรณ ป่าเต็งรัง ป่าน้ำกร่อย ป่าชายเลน ป่ารอบน้ำตก/เขาหินปูน ซึ่งความหลากหลายของพันธุ์ไม้ที่ใช้ปลูกมีทั้งพันธุ์ไม้หายาก พันธุ์ไม้พื้นเดิมของกรุงเทพมหานคร และพันธุ์ไม้ป่าตามประเภทป่าชนิดต่างๆ มีจำนวนกว่า 200 ชนิด เช่น กรวยป่า กระเจียว ขันทองพยาบาท พระเจ้าห้าพระองค์ แคแสด จันทน์ชะมด ชุมแสง ชำมะเรียง เต็งรัง ตะเคียนทอง มะกอกน้ำ มะเม่า สะตือ นุ่น สมพง ยางนา เหียง ฉนวน จัน-อิน สมอไทย ทองพันช่าง เป็นต้น นอกจากนั้นยังมีการบริหารจัดการระบบน้ำสำหรับใช้ในพื้นที่โครงการ โดยสัดส่วนพื้นที่ของน้ำ 10% (จำนวน 1.2 ไร่) เพื่อรองรับปริมาณน้ำฝน และเกิดระบบนิเวศอย่างครบวงจรของสิ่งมีชีวิต…

 

error: Content is protected !!