ข่าวประชาสัมพันธ์ » ชูตรา Best of Lampang ยกระดับผลิตภัณฑ์ลำปาง

ชูตรา Best of Lampang ยกระดับผลิตภัณฑ์ลำปาง

30 สิงหาคม 2018
1028   0

ลำปางประกาศใช้ตราสัญลักษณ์ “Best of lampang” คัดเลือกสินค้า เกษตร อาหาร และของดีน่าซื้อ สินค้าดี และผลิตภัณฑ์เด่นของจังหวัดลำปาง

 

นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผ้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เปิดเผยว่าจังหวัดลำปาง จัดให้มีการส่งเสริม สนับสนุนผู้ประกอบการ ใน
การใช้ตราสัญลักษณ์ คุณภาพ สินค้าดี และผลิตภัณฑ์เด่นของจังหวัดลำปาง “Best of lampang” เพื่อสร้างความเชื่อมั่น ให้กับ
ผู้บริโภค เพิ่มมูลค่า และส่งเสริมตลาดสินค้าและบริการทั้งภาคเกษตร อุตสาหกรรม และร้านอาหาร ให้ได้รับการรับรองตรา
สัญลักษณ์ คุณภาพผลิตภัณฑ์ ของดีลำปาง รวมทั้งสร้างการรับรู้ และการยอมรับ กำหนดไว้ 3 ประเภท คือ 1.ประเภท “ของ
ดีน่าซื้อ” ประกอบด้วยผลิตภัณฑ์ ผ้า และเครื่องแต่งกาย ของใช้และของที่ระลึก และสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร 2.ประเภท อาหาร
“ลำปาง ลำแต๊แต๊” ประกอบด้วย ร้านอาหาร เครื่องดื่ม แผงลอย อาหารปรุงสุก 3.ประเภท “เกษตรสุขภาพ เกษตรคุณภาพ”
กลุ่ม พืชผัก ไม้ผล และข้าว

ทั้งนี้ ทางจังหวัดได้แต่งตั้งคณะกรรมการ พิจารณารับรอง มาตรฐานผลิตภัณฑ์ของจังหวัดลำปาง “Best of lampang” จากทุก
ภาคส่วนทั้งรัฐและเอกชน โดยมี นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผ้ว่าราชการจังหวัดลำปางเป็นประธาน โดยคณะกรรมการมีอำนาจ
หน้าที่ กำหนดหลักเกณฑ์ พิจารณาการอนุญาตใช้ตราสัญลักษณ์ พิจารณาความถูกต้องครบถ้วนของเอกสาร และออกตรวจ
สถานที่ผลิต แหล่งผลิต ผลผลิต สถานที่จำหน่าย เพื่อประกอบการพิจารณารับรองมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์ที่ยื่นขอใช้ตรา
สัญลักษณ์ ให้คำแนะน าเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพ นำเสนอเพื่อร่วมกันพิจารณารับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์สินค้าดีและบริการ
เด่นที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์ การขออนุญาตใช้ตราสัญลักษณ์

“ลำปางมีของดีอยู่ทุกอำเภออยู่แล้ว แต่ก็มีสินค้า ผลิตภัณฑ์ และบริการรายใหม่ๆเพิ่มขึ้น โครงการ นี้ถือเป็นการยกระดับสินค้า
และบริการ ของดีที่สุดที่มาจากแต่ละแหล่งของลำปางจะถูกรวบรวมไว้เป็นสินค้ามาตรฐาน ของลำปาง ให้นักท่องเที่ยว หรือคน
ต่างจังหวัด ตลาดทั่วไปทั้งภายนอกและในลำปางได้มั่นใจในมาตรฐาน ขณะเดียวกันก็ยังเป็นการกระตุ้น ให้เกษตรกร จนถึง
ผู้ประกอบการต่างๆเกิดการพัฒนาให้เข้าสู่มาตรฐานเดียวกันให้มากที่สุด” ผู้ว่าราชการกล่าว

สำหรับเกษตรกร หรือผู้ประกอบการ ที่สนใจยื่นขอใช้ตราสัญลักษณ์ดังกล่าวสามารถติดต่อขอรับเอกสารหลักเกณฑ์ตาม
ประเภทต่างๆได้ที่ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำปาง 054-265022

error: Content is protected !!