ข่าวการศึกษา » ทึ่ง! สื่อบัตรคำช่วยเด็กอนุบาลอ่านภาษาไทยได้เร็ว

ทึ่ง! สื่อบัตรคำช่วยเด็กอนุบาลอ่านภาษาไทยได้เร็ว

28 สิงหาคม 2018
6917   0

นำร่อง 10 โรงเรียนห่างไกล ใช้สื่อบัตรคำภาษาไทย เป็นนวัตกรรมช่วยส่งเสริมและพัฒนาการด้านสมองด้วยการอ่านการสอน ให้นักเรียนอนุบาลสามารถอ่านภาษาไทยได้อย่างรวดเร็ว ทั้งยังยกระดับเตรียมพร้อมก่อนเข้า ป.1 ได้ดี

วันที่ 28 ส.ค. 2561 นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “การส่งเสริม
และพัฒนาการด้านสมองด้วยการอ่าน สำหรับเด็กปฐมวัย” ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 ซึ่งเป็น
โครงการที่ใช้งบพัฒนาจังหวัด ตามยุทธศาสตร์ การเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมลำปางให้เป็น
สังคมแห่งการเรียนรู้ ในกลุ่มเด็กวัย 2 -5 ปี ซึ่งเน้นส่งเสริมพัฒนาการด้านสมองของเด็กปฐมวัย ส่งเสริมกระบวนการอ่านให้เด็ก
อ่านหนังสือเป็น โดยทั้ง 10 โรงเรียนได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการใช้สื่อการสอนแบบง่ายๆแบบชุดบัตรคำสำหรับให้เด็ก
นักเรียนฝึกจดจำและอ่านคำจากตัวอักษรโดยไม่มีรูปภาพ เป็นสื่อหลักแล้วผสมผสานกับเทคนิคการเรียนการสอนของครูแต่ละ
คน และปรับให้เข้าตามธรรมชาติของเด็กวัยอนุบาล ให้สนใจและอยากเรียนรู้จากการอ่านคำที่สนุกสนาน

สำหรับโครงการนี้มีโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 จำนวน 10 โรงเรียน ประกอบด้วย
อำเภองาว โรงเรียนบ้านอ้อน ,โรงเรียนบ้านบ่อห้อ , โรงเรียนอนุบาลงาว อำเภอแม่เมาะคือ โรงเรียนบ้านทาน และโรงเรียน
อนุบาลแม่เมาะ ,อำเภอห้างฉัตรคือ โรงเรียนบ้านสัน และ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ฮาว ,ส่วนอำเภอเมืองคือ โรงเรียนวัดน ้าโท้ง ,
โรงเรียนบ้านหมากหัววัง และโรงเรียนบ้านแม่เฟือง ที่เข้าร่วมโครงการนี้มาแลกเปลี่ยนประสบการณ์และผลการสอน ซึ่งครูจาก
ทุกโรงเรียน มีความเห็นตรงกันว่า การใช้เทคนิคบัตรคำเป็นสื่อการพัฒนาสมองด้วยอ่าน เด็กนักเรียนมีความสนใจ และสามารถ
อ่านคำได้ จากการจดจำเรียนรู้ความหมายของคำจากครูผู้สอนเพิ่มเติมทำให้เด็กมีความพร้อมที่จะขึ้นเรียนชั้น ป.1 ได้อย่างน่า
ทึ่ง

ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง กล่าวว่า การทำสิ่งใหม่ๆ เน้นลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาเพื่อการเปลี่ยนแปลง ทำงานในเชิงรุก
เพื่อผลรับสิ่งใหม่ๆ แต่ก็ต้องทำงานท่ามกลางความยากและท้าทาย เพราะด้านการพัฒนาการศึกษาจะเป็นพื้นฐานของการ
พัฒนาคน ตั้งแต่วัยเริ่มเรียนรู้ จึงต้องใช้นวัตกรรมใหม่ๆ ที่อาจไม่ต้องใช้เทคโนโลยี แต่ใช้เทคนิคง่ายๆ ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตาม
เป้าหมายได้เช่นกัน โครงการนี้มีการใช้คำศัพท์เป็นสื่อ ถือว่าเป็นนวัตกรรมที่ไม่ต้องใช้เทคโนโลยี แต่สามารถเอาไปปรับใช้กับ
เทคโนโลยีเพื่อต่อยอดการเรียนรู้ให้สนุกสนานขึ้น

นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปางเขต 1 รายงานว่าจากการดำเนินโครงการมา
เป็นระยะเวลา 83 วัน พบว่าทุกโรงเรียน สามารถวัดผลการเรียนการสอนจากการจดจำและอ่านบัตรคำของเด็กอนุบาล ได้
มากกว่า 50 คำมีนักเรียนจากบางโรงเรียนสามารถอ่านได้ 170 คำ ซึ่งถือว่าเป็นผลในเชิงบวก มีความเป็นไปได้ในการขยาย
โครงการพัฒนาสมองด้วยการอ่านไปยังโรงเรียนอื่นๆได้ดี นอกจากนี้ยังเป็นการเตรียมความร้องของเด็กอนุบาลให้ขึ้นเรียนชั้น ป.
1 สามารถอ่านหนังสือได้เร็วขึ้นอย่างแน่นอน

ด้าน นายจรัส แก้วหนองแสง ผอ.โรงเรียนบ้านสัน อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง เผยว่า โรงเรียนบ้านสัน เด็กนักเรียนเกือบทั้งหมดเป็นเด็ก
สัญชาติเมียนมาร์ ซึ่งมากับผู้ปกครองชาวเมียนมาร์ที่ทำงานในโรงงาน การสอนและสื่อภาษาไทยก็ค่อนข้างยากกว่าปกติ แต่
หลังจากที่ทางโรงเรียนได้นำสื่อการสอน ในโครงการส่งเสริมและพัฒนาการด้านสมองด้วยการอ่าน ไปใช้ในการเรียนการสอน
นักเรียนชั้นอนุบาล พบว่า นักเรียนสามารถอ่านภาษาไทยได้รวดเร็วขึ้น เทคนิคการจดจำคำศัพท์จากบัตรคำเป็นนวัตกรรมที่ทำ
ให้การสอนภาษาไทยง่ายขึ้น..

error: Content is protected !!