ข่าวการศึกษา » ว.อาชีวศึกษาลำปางได้รับคัดเลือกให้เป็นสถานศึกษาที่มีกระบวนการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์

ว.อาชีวศึกษาลำปางได้รับคัดเลือกให้เป็นสถานศึกษาที่มีกระบวนการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์

28 สิงหาคม 2018
603   0

วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง ได้รับการคัดเลือกจากสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ให้เป็นสถานศึกษาที่มีกระบวนการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ โอกาสนี้ได้ต้อนรับและนำเสนอข้อมูลให้แก่คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่ได้มาดำเนินงานวิจัยเรื่อง “ถอดบทเรียนกระบวนการพัฒนาผู้เรียนทุกช่วงวัยให้เกิดผลลัพธ์ที่คาดหวังตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ” เพื่อถอดบทเรียนกระบวนการพัฒนาผู้เรียนจากสถานศึกษาที่มีความโดดเด่นในการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ และจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายการสนับสนุนกระบวนการพัฒนาผู้เรียนทุกช่วงวัยให้เกิดผลัพธ์ที่คาดหวังตามมาตรฐานการศึกษาของชาติและระบบกลไกการขับเคลื่อนนำสู่การปฏิบัติ โดยมีครูจิตต์ใส แก้วบุญเรือง หัวหน้างานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ พร้อมคณะนำเยี่ยมชมวิทยาลัยฯ

 

 

 

error: Content is protected !!