ข่าวเด่น » มอบอุปกรณ์การเกษตรสร้างอาชีพให้ชาวเมืองปาน

มอบอุปกรณ์การเกษตรสร้างอาชีพให้ชาวเมืองปาน

23 สิงหาคม 2018
664   0

เมื่อวันที่ 23 ส.ค.2561 นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการส่งมอบวัสดุ อุปกรณ์การ
ประกอบอาชีพการเกษตรในครัวเรือน ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนจังหวัดลำปางทุกกลุ่ม
และทุกช่วงวัย โดยได้สนับสนุนปัจจัยพื้นฐานเพื่อการดำรงชีวิตของกลุ่มประชาชนผู้ด้อยโอกาส ตามโครงการ “ลำปาง ปัน
สุข” แก่ราษฎรที่มีรายน้อยพื้นที่ อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำปาง ชาวบ้านที่เข้า
รับมอบอุปกรณ์การเกษตรปลูกผัก ด้วยความยิ้มแย้มแจ่มใส

ในการนี้ มีเกษตรกรจากอำเภอเมืองปานอีก 50 ราย เข้าร่วมอบรมเกี่ยวกับการปลูกต้นพลับ ตามหัวข้อเรื่องไม้ผลมหัศจรรย์
สร้างรายได้บนพื้นที่สูงของไทย ตามโครงการของสำนักงานเกษตรจังหวัดลำปาง โดยผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ได้พบปะ พูดคุย
สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาพื้นที่สูง และ พื้นที่อำเภอเมืองปานให้เป็นส่วนหนึ่งของเมืองเกษตรคุณภาพ
เกษตรสุขภาพ และวนเกษตร ตามนโยบายจังหวัดลำปาง ให้ประชาชนและเกษตรกร มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนไป
แนวทางเดียวกัน

ทัั้งนี้ นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผวจ.ลำปาง ระบุว่าเมืองปาน มีศักยภาพในการปลูกพืชผัก และมีโอกาสในการเชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวที่จังหวัดกำลังส่งเสริมผลักดัน เช่นเดียวกับในอำเภออื่นๆ ที่ จะดึงเอาศักยภาพความโดดเด่นแต่ละพื้นที่ขึ้นมาเป็นจุดขาย ให้ลำปางเป็นเมืองท่องเที่ยววิถีเกษตรและธรรมชาติ ที่โรแมนติก เป็นเมืองเล็กๆ ที่น่ารัก ตามเป้าหมาย “ลำปางปลายทางฝัน”

error: Content is protected !!