ข่าวทั่วไป » ส่งเสริมชาวเขาแม่ช่อฟ้าปลูกแมคคาเดเมีย

ส่งเสริมชาวเขาแม่ช่อฟ้าปลูกแมคคาเดเมีย

18 สิงหาคม 2018
1019   0

หมู่บ้าน แม่ช่อฟ้า สาขาแม่จอกฟ้า หมู่ที่ 5 ตำบลทุ่งผึ้ง อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง เป็นหมู่บ้านพื้นที่ห่างไกลความเจริญตั้งอยู่ในเขตภูเขา และผู้อยู่อาศัยในหมู่บ้านนี้เป็นชนเผ่า “ปกาเกอะญอ” มีอาชีพทำเกษตร ปลุกข้าว และไร่ข้าวโพด เลี้ยงหมู และวัว ไว้ทำกิน

หมู่บ้านนี้ยังขาดการพัฒนาอีกมาก เพราะยังไม่มีไฟฟ้าใช้ มีเพียง ไม่เกิน 5 ครัวเรือนที่ติดตั้งแผงไฟฟ้าจากโซล่าเซลล์ (พลังงาน
แสงอาทิตย์) ถนนหนทางยังเป็นถนนลูกรัง มีงบประมาณจากหน่วยงานต่างๆ เข้าไปช่วยเหลือสนับสนุนการทำถนนคอนกรีต
ในช่วงเส้นทางที่มีความลาดชัน ระบบน้ำบริโภคยังอาศัยประปาภูเขาแบบธรรมชาติ แม่แต่สัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ยังไม่
สามารถใช้ได้ ประกอบกับเพราะความห่างไกลทำให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารน้อยมาก

หลังจากที่ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองจังหวัดลำปางและหน่วยงาน
ท้องที่ส่วนงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ปฏิบัติงานเชิงรุกตามแผนปฏิบัติการ “ลำปางเดินหน้า สร้างสรรค์ปันสุข” ลดความเหลื่อมล้ำ
และช่วยเหลือพัฒนาหมู่บ้านยากจน ได้จัดงบประมาณพัฒนาจังหวัดประจำปี 2561 จัดโครงการส่งเสริมการเลี้ยงหมูหลุม ทั้ง
หาพันธุ์หมูที่ดี และสร้างเล้าหมูที่ชาวบ้านเลี้ยงให้ถูกสุขอนามัย นอกจากนี้ ชาวบ้านยังสนใจจะปลูกพืชเศรษฐกิจเสริมหรือ
ทดแทนการปลูกพืชเชิงเดี่ยวแบบไร่เลื่อนลอย ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดได้พบปะหารือกับชาวบ้าน แล้วมีความสนใจจะปลูกต้นแมค
คาเดเมีย เนื่องจากเป็นไม้ยืนต้นที่ปลูกและดูแลง่าย ทางจังหวัดได้มอบหมายให้เกษตรจังหวัดลำปางจัดหาต้นพันธุ์ แมคคาเด
เมียไปส่งเสริมให้ชาวบ้านปลูก

ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยเกษตรจังหวัดลำปาง นายธวัชชัย สิทธิวีระกุล เกษตรจังหวัดลำปาง นาย
ถวิล กุญชร นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งผึ้ง และฝ่ายปกครองท้องที่ร่วมกันเดินทางไปให้กำลังใจและมอบต้นพันธุ์แมคคาเดเมียให้ จำนวน 600 ต้นเมื่อวันที่ 16 ส.ค. 2561 เพื่อเริ่มต้นปลูกในฤดูฝนนี้ จากนั้นจึงค่อยขยายพันธ์ ส่งเสริมให้ปลูกเป็นพืชเศรษฐกิจต่อไป

 

นายอุเทน สมเพราะ ผู้ใหญ่บ้านช่อฟ้า หมู่ 5 และ นายดิบ พงษ์พลวัต ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านสาขาแม่จอกฟ้า ซึ่งเป็นชาวปาเกอะญอ
เผยว่า ก่อนหน้านี้ ชาวบ้านไม้มีข้อมูลเกี่ยวกับพืชเศรษฐกิจอื่นนอกเหนือจาก ข้าวไร่ และข้าวโพด ที่ทำเป็นอาชีพหลัก แต่เมื่อทาง
จังหวัดได้เข้ามาพบปะเยี่ยมเยือนบ่อยครั้ง ก็ได้รับข้อมูลว่า พื้นที่ในเขตภูเขาเหมาะกับการปลูกแมคคาเดเมีย ซึ่งสามารถเก็บ
เกี่ยวผล ขายเป็นพืชเศรษฐกิจได้ราคาสูง จึงขอให้ทางจังหวัดมาช่วยส่งเสริมความรู้ และหาต้นพันธุ์มาให้ปลูกในระยะเริ่มต้น ซึ่ง
ชาวบ้านดีใจมากโดยปัจจุบันในเขตหมู่บ้าน มีต้นแมคคาเดเมียขึ้นอยู่ 1 ต้นแต่ชาวบ้านส่วนใหญ่ไม่รู้ว่าจะปลูกหรือขายได้ จากนี้ไปชาวบ้านแม่จอกฟ้าได้ต้นพันธุ์มาปลุกครั้งนี ้ ชาวบ้านเองก็ต้องก็จะศึกษาเรียนรู้ การขยายผล พืชเศรษฐกิจใหม่ๆให้ท ากินใน
อนาคต…

error: Content is protected !!