ข่าวเด่น » มอบโล่ “แม่ดีเด่น” ปี 2561 เทศบาลนครลำปาง

มอบโล่ “แม่ดีเด่น” ปี 2561 เทศบาลนครลำปาง

16 สิงหาคม 2018
780   0

เทศบาลนครลำปาง จัดพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ “แม่ดีเด่น เทศบาลนครลำปาง” เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2561

ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง เป็นประธานเปิด “กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ เทศบาลนครลำปาง ประจำปี 2561 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561” โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล บุคลากรในสังกัดเทศบาลนครลำปาง และพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลฯ ร่วมกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ที่ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่ออำนวยประโยชน์แก่อาณาประชาราษฎร์ ด้วยพระราชหฤทัยที่เปี่ยมด้วยพระเมตตา เป็นที่ประจักษ์ประทับอยู่ในใจของพสกนิกรชาวไทย

ในงานยังได้จัดพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ “แม่ดีเด่น เทศบาลนครลำปาง ประจำปี 2561” เพื่อยกย่องและเผยแพร่เกียรติคุณ ผู้ได้รับเลือกเป็นแม่ดีเด่นเทศบาลนครลำปางให้เป็นแบบฉบับที่ดีให้ปรากฏแก่สาธารณชน เพื่อให้สังคมได้ตระหนักถึงบทบาทและหน้าที่สำคัญยิ่งของสตรีผู้เป็นแม่ ในวันพฤหัสบดีที่ 9 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมราชาวดี เทศบาลนครลำปาง

โดยพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแม่ดีเด่น เทศบาลนคลำปาง ประจำปี 2561 นั้น เทศบาลฯ ได้ทำการคัดเลือกแม่ดีเด่น 4 ประเภท โดยมีรายชื่อผู้ได้รับรางวัล ดังนี้

1. ประเภทแม่ของผู้เสียสละ (ไม่มีผู้ผ่านเกณฑ์)

2. ประเภทแม่ผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม ได้แก่ นางเครือวัลย์ แดงชมภู, นางจันทร์ลอย ไชยรุ่งเรือง, นางจันทร์สม เสียงดี, นางภัทราภรณ์ นันทวงศ์, นางวรนุช นาคปานเสือ, นางหล้า วิบูลย์ผล, นางอำพร ทองใบ และนางอัมภา ศรีวรรณ

3. ประเภทแม่ผู้มีความมานะอดทนขยันหมั่นเพียร ได้แก่ นางเปรมจิต เมืองตั้ง, นางผล กุดสระ, นางรัชนี วรรณจำรัส, นางสมพร เจริญยิ่ง และนางแสงหล้า ศิลากร

และ 4. ประเภทแม่ของลูกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมและเทศบาลนครลำปาง ได้แก่ นางชวนชื่น ณ ลำปาง, นางบัวลัย เจริญใจ, นางเพลินพิศ บุปผาเจริญ และนางเสงี่ยม พันเเสง

ในโอกาสนี้ ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง และผู้ร่วมงานทุกคนยังได้ร่วมแสดงความยินดีกับ นางวัชรินทร์ ศานต์ตระกูล แม่ดีเด่น ปี 2560 ประเภทแม่ดีเด่นผู้มีความเสียสละต่อสังคม เทศบาลนครลำปาง ที่ได้รับประกาศเกียรติคุณให้เป็น “แม่ดีเด่นแห่งชาติ” ประจำปี 2561 ด้วย..

error: Content is protected !!