ข่าวทั่วไป » ชาววังเหนือยิ้ม..ลำไยเกรด AA ราคาดี

ชาววังเหนือยิ้ม..ลำไยเกรด AA ราคาดี

13 สิงหาคม 2018
909   0

ชาวสวนลำไยวังเหนือยิ้มออก ผลผลิตลำไยเกรด AA ได้ราคา แถมทำนอกฤดูกาลเพิ่มหวังผลกำไรงามช่วงปีใหม่

นายธวัชชัย สิทธิวีระกุล เกษตรจังหวัดล าปาง ระบุว่าจากข้อมูลการปลุกลำไย 2559 – ปี 2560 เกษตรจังหวัดลำปาง พบว่า
จังหวัดลำปางมีพื้นที่ปลูกลำไย จำนวน 27 แปลง เกษตรกรจำนวน 3,183 ราย พื้นที่ปลูกลำไย จำนวน 24,250 ไร่ ซึ่งมีความ
พร้อมที่จะขยายผลในการผลิตลำไยคุณภาพ และในฤดูกาลผลิต ปี 2561 นี้ จังหวัดลำปางมีพื้นที่การปลูกลำไยในฤดู 18,903 ไร่
มีผลผลิตลำไยในฤดูประมาณ 6,249 ตัน ผลผลิตเฉลี่ย 398 กิโลกรัมต่อไร่

ในปี 2561  นี้พบว่า ในช่วงเดือนกรกฎาคม – สิงหาคม 2561 ตั้งเป้าหมายในการพัฒนาลำไยให้มีคุณภาพในพื้นที่ 3 อำเภอ คือ
อำเภอวังเหนือ อำเภอเกาะคา และ อำเภอเมืองลำปาง จำนวนเกษตรกร 252 ราย พื้นที่ปลูก 1,247 ไร่ ผลผลิต 400 ตัน
ได้ผลดีมาก ขณะ นี้ราคาขายส่งอยู่ที่ กิโลกรัมละ 23 บาท เกษตรกรยิ้มรับรายได้งาม

จ่าสิบเอก สมพล ทะหลวย หรือจ่าสมพล เกษตรกรต้นแบบ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอวัง
เหนือ จังหวัดลำปาง หนึ่งในเกษตรกรที่ทำสวนแบบผสมผสาน ปลูกทั้งลำไย มะขามยักษ์ มะม่วงสับปะรดรวม 150 ต้น แต่
เปลี่ยนแปลงรูปแบบการทำสวนลำไย ด้วยการตัดแต่งกิ่งจากเดิมต้นสูงใหญ่ ให้ผลผลิตลำไยลูกเล็ก ไม่มีคุณภาพ ให้กลายเป็น
ลำไยต้นเตี้ย ดูแลและเก็บเกี่ยวง่ายได้ผลผลิตลูกโต ขนาด AA ร่วมในโครงการเกษตรแปลงใหญ่ลำไยคุณภาพ อำเภอวังเหนือ

จ่าสมพลเล่าว่า การทำสวนลำไยแบบยุคโบราณ ซึ่งมีลำต้นสูง เก็บเกี่ยวยาก บางปีลูกดกแต่ขนาดเล็กไม่เป็นที่ต้องการตลาด
ขายสู้ลำไยเชียงใหม่ ลำพูนไม่ได้ กระทั่งปี 2559 เข้าร่วมโครงการเกษตรแปลงใหญ่ลำไยคุณภาพ แม้ไม่ได้ผลผลิตในปีแรก มีผลดี
หลายด้าน ตั้งแต่เรื่องต้นทุนซึ่งไม่ต้องพึ่งไม้ค้ำยันกิ่ง ประหยัดไปปีละหลายพันบาท การให้ปุ๋ยก็น้อยลงระบบ น้ำและการดูแล
ระยะออกดอกผล จนถึงเก็บเกี่ยว ที่สำคัญคือเรื่องแรงงาน ลดปัญหาขาดแคลนแรงงาน จากเดิมต้องใช้ผู้ชายปีนขึ้นไปเก็บ แต่
เมื่อเป็นต้นเตี้ย สามารถใช้แรงงานผู้หญิง หรือผู้สูงอายุในชุมชนที่ยังทำงานได้ ไม่ต้องรอจ้างแรงงานนอกพื้นที่ ส่วนผลผลิตปีนี ้
ซึ่งเป็นปีที่ 3 คาดว่าจะสามารถเก็บได้ไร่ละ ประมาณ 200 กิโลกรัม “

นางยุพา คนเที่ยง เกษตรกรผู้ปลูกลำไย บ้านใหม่ หมู่ ต.วังเหนือ อ.วังเหนือ จ.ลำปาง เล่าว่า หลังจากเกษตรกร อ.วังเหนือได้รวมตัวกันเป็น ลำไยแปลงใหญ่ร่วมกัน ตนมีพื้นที่ปลูกประมาณ 15 ไร่ โดยแบ่งพื้นที่เป็นสองส่วน คือ ทำผลผลิตลำไยคุณภาพ AA ขายในฤดูกาล และ ลำไยนอกฤดูกาล ให้สามารถเก็บเกี่ยวขายในช่วงปลายเดือน มกราคม ถึง ช่วงเทศกาลตรุษจีนเดือนกุมภาพันธ์
ซึ่งการทำผลผลิตที่แตกต่างเรื่องคุณภาพ และช่วงเวลานอกฤดูกาล ทำให้ราคาขายส่ง ขยับสูงขึ้น 25-30 บาท ส่วนราคาขาย
ปลีกน่าจะเกือบ 50 บาท ซึ่งตลาดกลุ่มนี้อยู่ที่กรุงเทพฯ และห้างสรรพสินค้ารวมถึง กลุ่มลูกค้านักท่องเที่ยวคนจีน

นางเบญจวรรณ สิทธิตุ่น เกษตรอำเภอวังเหนือ เล่าว่า จากนโยบายการส่งเสริมเกษตรกรผู้ปลูกลำไยของกรมส่งเสริม
การเกษตร และยุทธศาสตร์เกษตรสุขภาพ เกษตรคุณภาพ ซึ่งมีเป้าหมายให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนการทำเกษตรแบบเน้น
คุณภาพ ในพื้นที่ขนาดเล็กแต่ขายได้ผลกำไรกว่าการทำพืชไร่ ซึ่งมีส่วนในการลดพื้นที่เกษตรเชิงเดี่ยว หรือไร่ข้าวโพดในอำเภอวังเหนือ โยการทำลำไยคุณภาพสามารถให้ผลผลิตได้มากถึง 200 กก.ต่อไร่ ในปีนี้ มีเป้าหมายเกษตรกรรวมกัน 10 รายพื้นที่รวม
ไม่น้อยกว่า 200 ไร่ และขยายผลไปปี 2562 ให้ได้ 500-600 ไร่…

error: Content is protected !!