ข่าวการศึกษา » ม.เนชั่นจับมือ ธ.กสิกรไทยแจกทุน นศ.น่าน รุ่น 4

ม.เนชั่นจับมือ ธ.กสิกรไทยแจกทุน นศ.น่าน รุ่น 4

9 สิงหาคม 2018
1564   0

มหาวิทยาลัยเนชั่น ร่วมกับธนาคารกสิกรไทย “แถลงข่าวสื่อมวลชนจังหวัดลำปาง” มอบทุนการศึกษา 100% เพื่อเยาวชนจังหวัดน่าน ประจำปีการศึกษา 2561

ที่ห้องประชุมใหญ่ (Auditorium) ชั้น 2 อาคารคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเนชั่น เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2561 มหาวิทยาลัยเนชั่น ร่วมกับธนาคารกสิกรไทย แถลงข่าวให้กับสื่อมวลชนทุกแขนงจังหวัดลำปาง การมอบทุนการศึกษา “โครงการทุนการศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเนชั่น ธนาคารกสิกรไทย เพื่อเยาวชนจังหวัดน่าน” ประจำปีการศึกษา 2561 รุ่นที่ 4

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษฎา ตันเปาว์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเนชั่น กล่าวถึงทุนการศึกษามหาวิทยาลัยเนชั่นและให้โอวาทนักศึกษาใหม่ คุณประสพสุข ดำรงชิตานนท์ (รองกรรมการผู้จัดการ) กล่าวถึงที่มา/วัตถุประสงค์โครงการทุนฯ วัตถุประสงค์เจตนารมณ์ของธนาคารกสิกรไทยที่สนับสนุนทุนการศึกษา คุณโสภา หนูเนตร (ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ) กล่าวถึงความร่วมมือในการจัดการศึกษาระหว่างธนาคารกสิกรไทย บริษัทมหาชน จำกัด กับทาง บมจ.เนชั่น มัลติมีเดียกรุ๊ป ให้กับสื่อมวลชนทุกแขนงจังหวัดลำปาง โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษาทุน “โครงการทุนการศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเนชั่น ธนาคารกสิกรไทย เพื่อเยาวชนจังหวัดน่าน” รุ่นที่ 1,2 และ 3 เข้าร่วมแถลงข่าวในครั้งนี้

จากนั้นได้มีพิธีมอบทุนการศึกษา “โครงการทุนการศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเนชั่น ธนาคารกสิกรไทย เพื่อเยาวชนจังหวัดน่าน” ประจำปีการศึกษา 2561 รุ่นที่ 4 ประกอบด้วย คุณประสพสุข ดำรงชิตานนท์ (รองกรรมการผู้จัดการ) คุณโสภา หนูเนตร (ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ) คุณรวี อ่างทอง (ผู้อำนวยการฝ่าย) คุณนาถสินี สารวานิชพิทักษ์ (ผู้อำนวยการฝ่าย) คุณกุลยา โง้วศิริมณี (ผู้อำนวยการฝ่าย) ผู้จัดการธนาคารกสิกรไทย สาขาลำปาง จำนวน 4 ท่าน และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษฎา ตันเปาว์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเนชั่น ร่วมพิธีมอบทุนการศึกษา “โครงการทุนการศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเนชั่น ธนาคารกสิกรไทย เพื่อเยาวชนจังหวัดน่าน” ประจำปีการศึกษา 2561 รุ่นที่ 4

การมอบทุนการศึกษาฯ ในครั้งนี้ธนาคารกสิกรไทยให้ความสำคัญกับการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งหวังที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมพัฒนาประเทศให้เกิดการพัฒนาในทุกๆ ด้าน โดยธนาคารตระหนักดีว่าการศึกษาเป็นพื้นฐานสำคัญของการพัฒนาคุณภาพทรัพยากรมนุษย์ธนาคารจึงมุ่งเน้นให้การสนับสนุนด้านการศึกษาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาศักยภาพเยาวชน โดยตลอดระยะเวลากว่า 70 ปี ของการดำเนินงานของธนาคารกสิกรไทย ธนาคารได้ให้การสนับสนุนแก่เยาวชนต่างๆ อาทิ โครงการพัฒนาการศึกษาในยุคโลกาภิวัฒน์ โครงการเพาะพันธุ์ปัญญา และการมอบทุนการศึกษาให้กับสถาบันการศึกษาต่างๆ ตลอดจนถึงการจัดอบรมให้ความรู้แก่หน่วยงาน ภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรส่วนท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาและบูรณาการในทุกภาคส่วน

ธนาคารกสิกรไทย จึงได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเนชั่น มอบทุนการศึกษา เพื่อเยาวชนจังหวัดน่าน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2561 รุ่นที่ 4 จำนวน 56 ทุน ที่มีผลการเรียนระดับปานกลาง คาดแคลนทุนทรัพย์ มีความมุ่งมั่นและมีใจรักบ้านเกิดโดยตั้งเป้าหมายในชีวิตว่าจะกลับมาพัฒนาบ้านเกิดในจังหวัดน่าน ตลอดจนถึงบ่มเพาะให้เยาวชนได้มีจิตอาสา สืบสานพัฒนาความเจริญให้บ้านเกิดตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ด้วยการทำประโยชน์ให้ชุมชนจังหวัดน่านต่อไป

สำหรับการมอบทุนการศึกษาในครั้งนี้ ผู้ที่จะได้รับทุนการศึกษาจะได้รับทุนเต็มจำนวนทุนละ 450,000 บาท จำนวน 56 ทุน รวมมูลค่าทุนทั้งสิ้น 25,200,000 บาท เป็นทุนการศึกษาตลอดหลักสูตร (4 ปี) ทุนละ 450,000 บาท ประกอบด้วย ค่าเล่าเรียน 240,000 บาท ค่าที่พัก 60,000 บาท และค่าครองชีพ (3,125 บาท/เดือน) 150,000 บาท ได้ศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี จำนวน 5 คณะ ประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจ คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะนิเทศศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ และคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่มหาวิทยาลัยเนชั่น ลำปาง จนสำเร็จการศึกษา…

error: Content is protected !!