ข่าวเด่น » องคมนตรีประชุมช้างแห่งชาติระดมแนวคิดอนุรักษ์ช้างไทย

องคมนตรีประชุมช้างแห่งชาติระดมแนวคิดอนุรักษ์ช้างไทย

2 สิงหาคม 2018
582   0

องคมนตรี เปิดงานประชุมช้างแห่งชาติ ประจำปี 2561 ระดมทุกฝ่ายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอนุรักษ์ปกป้องช้างไทยให้คงอยู่สืบไป

ผู้สื่อข่าว “ฅนเมืองเหนือออนไลน์” รายงานว่า เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2561 ณ  อาคารกัลยาณิวัฒนาการุณย์  สถาบันคชบาลแห่งชาติ  ในพระอุปถัมภ์ฯ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้  จังหวัดลำปาง พลเอกสุรยุทธ์  จุลานนท์  องคมนตรี ได้เป็นประธานเปิดการประชุมช้างแห่งชาติ ประจำปี 2561

โดยนายชาญณรงค์  อินทนนท์  รองผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ กล่าวรายงานว่า ด้วยพระมหากรุณาธิคุณ แห่งองค์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ที่มีต่อช้างไทย ได้แผ่ไพศาลไปทั่วโลก นับตั้งแต่วันที่ 12 สิงหาคม ปีพุทธศักราช 2555  องค์การกองทุนสัตว์ป่าโลกสากล WWF (World Wide Fund for Nature) ได้ประกาศให้วันที่ 12 สิงหาคม ของทุกปี เป็น  “วันช้างโลก” เพื่อให้ชาวโลกได้มีจิตสำนึก ร่วมใจกัน อนุรักษ์ช้าง เลิกการทำร้ายช้าง และส่งเสริมให้ช้างมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น เพื่อเป็นสัตว์คู่โลกไปชั่วกาลนาน

สถาบันคชบาลแห่งชาติ  ในพระอุปถัมภ์ฯ หน่วยงานในสังกัดองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในฐานะองค์กรของรัฐที่มีภารกิจด้านการอนุรักษ์และบริบาลช้า และคณะสัตวแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  จึงได้ร่วมมือกันจัดงานการประชุมช้างแห่งชาติขึ้น ในเดือนสิงหาคม เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9   ที่ทรงมีพระเมตตาต่อช้างไทยเสมอมา และเพื่อให้ชาวช้างได้มีเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแสวงหาวิถีแห่งการดำรงชีพของช้างให้อยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน ตลอดจนเป็นเวทีวิชาการด้านสุขภาพช้าง และเพื่อให้ชาวช้างได้เสวนาแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นต่อกัน

การจัดประชุมช้างแห่งชาติ จัดขึ้นครั้งแรกเมื่อปีพุทธศักราช 2557 และได้ดำเนินการ จัดมาอย่างต่อเนื่องทุกปี  ซึ่งในปีนี้เป็นการจัดประชุม ครั้งที่ 5  โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่   2-3  สิงหาคม  2561  มีผู้เข้าร่วมประชุม  จำนวน 250 คน  ประกอบด้วยผู้แทนชาวช้างทั่วประเทศ  จำนวน 224 คน  วิทยากร  จำนวน 18 คน  ผู้นำเสนอผลงาน  จำนวน 8 คน  ผลงานทางวิชาการ  จำนวน 13 หัวข้อ

ทั้งนี้เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ได้รับความรู้และประสบการณ์ ตลอดจนสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานของแต่ละท่านได้อย่างมีประสิทธิภาพและช่วยกันพัฒนาและอนุรักษ์ช้างให้อยู่คู่กับโลก  ตลอดไป…

error: Content is protected !!