ข่าวเด่น » ผู้ว่าฯนัดพบเครือข่ายเกษตรกร หารือแนวทางวางแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี

ผู้ว่าฯนัดพบเครือข่ายเกษตรกร หารือแนวทางวางแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี

2 สิงหาคม 2018
690   0

วันที่ 1 สิงหาคม 2561 นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม  ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานประชุมเครือข่ายเกษตรกร เพื่อพบปะหารือ ระดมความคิดเห็นในการขับเคลื่อนวาระ “ลำปาง:เกษตรสุขภาพ เกษตรคุณภาพ เกษตรผสมผสาน วนเกษตร เกษตรทางเลือก และนวัตกรรมเกษตร” ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองลำปางในวันที่ 1 สิงหาคม 2561

โดยมีตัวแทนเครือข่ายเกษตรกรทั้งพืชปศุสัตว์ประมง วิสาหกิจชุมชน รวมทั้งปราชญ์เกษตร เกษตรกรรุ่นใหม่ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่และนักวิชาการด้านการเกษตร ผู้แทนจากโรงงาน ห้างร้าน  พ่อค้าที่รับซื้อผลผลิตการเกษตร มาร่วมระดมความเห็นเพื่อพัฒนายุทธศาสตร์ด้านเกษตรและปศุสัตว์ไปในทิศทางเดียวกัน และใช้งบประมาณรัฐบาลให้เกิดประโยชน์สูงสุด ต่อเนื่องจากปีงบประมาณ 2561 ถึงปี 2565 เป้าหมายผลักดัน “ลำปางเมืองเกษตรคุณภาพ เกษตรสุขภาพ” และ”ลำปางเมืองปศุสัตว์”  และเป้าหมายเพิ่มผลผลิตเกษตรสัตว์น้ำ และวนเกษตร และ ยุทธศาสตร์สับปะรดลำปางให้เป็นรูปธรรม

การประชุม ครั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดได้ เน้นย้ำเรื่องของแนวทางการวางแผนงานพัฒนาในระดับพื้นที่ 6 ประการคือ 1.การจัดระบบข้อมูล ที่ครบถ้วนแม่นยำ ในด้านเกษตร คือ แต่ละพื้นที่มีการทำเกษตรและปศุสัตว์ อะไรบ้าง ใครเป็นคนทำ ขายที่ไหน ใครคือปราชญ์และมีทักษะ ถ่ายทอดความรู้ขยายผลให้เกษตรกรทำผลผลิตเกษตรคุณภาพเพิ่มขึ้น มีการรวมกลุ่มตามประเภทของผลผลิต 2.ทำข้อมูลวิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็ง (SWOT) แต่ผลกลุ่มพืช หรือผลผลิตให้พร้อมรับการพัฒนาสนับสนุนจากทุกทาง 3.เชื่อมโยงกับนโยบายรัฐบาล แนวทางการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนงานชาติและระดับภาค 4.กำหนดแนวทางการพัฒนาและแก้ปัญหาในเชิงยุทธศาสตร์ ทำแผนระยะ 5 ปี  และประการที่ 6. จัดทำโครงการพัฒนาที่มีความเป็นไปได้ก่อนเพื่อ ทำโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจังหวัด ปี 2563 ต่อเนื่องถึงปี 2565 จนครบวงจร

ขณะที่ผู้แทนจาก ธุรกิจโรงงาน และห้างสรรพสินค้า ที่รับซื้อผลผลิตการเกษตร ยังมีความต้องการสินค้าคุณภาพดีสูงมาก ทั้งนี้ตัวแทนจากโรงงานผลิตแป้งมันสำปะหลัง “ลำปางอะโกร” ที่กำลังจะสร้างโรงงานขึ้นที่ ตำบลพระบาทวังตวง อ.แม่พริก จ.ลำปาง ได้เสนอในที่ประชุมว่า ขณะนี้ทางโรงงานอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง และรวมรวมข้อมูลแหล่งปลูกมันสำปะหลังในจังหวัดลำปาง ซึ่งยังมีปริมาณน้อยมาก หากเกษตรกรรายย่อยที่ปลุกมีการรวมตัวกัน เป็นแปลงใหญ่ก็ยังมีกำลังรับซื้อสูง

ด้านผู้แทนจาก ห้างสรรพสินค้า โมเดิร์นเทรดต่างๆมาร่วมประชุมเพื่อพบปะกับเกษตรกรที่มาวันนี้ เพื่อเชื่อมโยงตลาดและการซื้อขายผลผลิตเกษตรคุณภาพ โดยตรงจากเกษตรกร หรือเครือข่ายที่มีการรวบรวมกันเป็นกลุ่มหรือแปลงใหญ่ด้วยเช่นกัน

อย่างไรก็ตาม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ได้ขอให้เกษตรกรทุกกลุ่มติดตามความเคลื่อนไหวของการพัฒนาประเทศของรัฐบาลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งล่าสุดมีนโยบายสำคัญหลายส่วน ทั้ง พ.ร.บ.ป่าชุมชน ซึ่งสามารถปลูกไม้เศรษฐกิจในพื้นที่สิทธิทำกิน หรือเอกสารสิทธิ์ได้แล้ว รวมถึงนโยบายพักหนี้เกษตรกร และตลาดกลางประชารัฐ และที่สำคัญต้องเกาะติดยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดให้สามารถนำไปสู่การเชื่อมโยง และโอกาสการพัฒนาเกษตรในระดับพื้นที่เป็นระบบและเป็นไปตามแนวทางยุทธศาสตร์เดียวกัน

error: Content is protected !!