ข่าวการศึกษา » นำร่องเด็กปฐมวัยบ้านแม่เฟืองเข้าโครงการรักการอ่าน

นำร่องเด็กปฐมวัยบ้านแม่เฟืองเข้าโครงการรักการอ่าน

1 สิงหาคม 2018
1234   0

เดินหน้า “ลำปางรักการอ่าน” เผยผลโครงการเสริมสร้างโอกาสและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ดันโครงการส่งเสริมพัฒนาด้านสมองด้วยการอ่านเด็กระดับปฐมวัย โรงเรียนบ้านแม่เฟือง หนึ่งใน 10 โรงเรียนนำร่อง เผยผลใช้สื่อสร้างนิสัยรักการอ่านได้ผลดี

ตามที่จังหวัดลำปาง ดำเนินงานเสริมสร้างโอกาสและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา พัฒนาการด้านสมองด้วยการอ่าน 2561 ตามยุทธศาสตร์ การเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมลำปางให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ ในกลุ่มเด็กวัย 2 – 5 ปีซึ่งถือเป็นวัยที่เรียนรู้ภาษา และมีพัฒนาการเร็วแต่ต้องยอมรับว่ามีเด็กจำนวนมากไม่ได้รับการส่งเสริมพัฒนาการด้านนี้จากบ้านและโรงเรียนเท่าที่ควร ทำให้เด็กขาดประสบการณ์ทางภาษา จึงจำเป็นต้องส่งเสริมพัฒนาการด้านสมองเด็กปฐมวัยด้วยการอ่าน ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดยเน้นส่งเสริมพัฒนาการด้านสมองของเด็กปฐมวัย ส่งเสริมกระบวนการอ่านให้เด็กอ่านหนังสือเป็น จากครูผู้สอนมีความรู้ ความเข้าใจวิธีการส่งเสริมพัฒนาการด้านสมองของเด็กปฐมวัย

โครงการนี้มีโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 ในโครงการนี้จำนวน 10 โรงเรียน ประกอบด้วย  1)  โรงเรียนบ้านอ้อน อ.งาว 2)  โรงเรียนบ้านบ่อห้อ  อ.งาว 3)  โรงเรียนอนุบาลงาว อ.งาว 4)  โรงเรียนบ้านทาน อ.แม่เมาะ 5)  โรงเรียนอนุบาลแม่เมาะ อ.แม่เมาะ 6)  โรงเรียนบ้านสัน อ.ห้างฉัตร 7)  โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ฮาว อ.ห้างฉัตร 8)  โรงเรียนวัดน้ำโท้ง อ.เมือง 9)  โรงเรียนบ้านหมากหัววัง อ.เมือง 10)  โรงเรียนบ้านแม่เฟือง อ.เมือง ลำปาง เป้าหมายเพื่อครูผู้สอนเด็กปฐมวัยมีความรู้ ความเข้าใจ และมีเทคนิคหรือวิธีการที่ดีในการส่งเสริมพัฒนาการด้านสมองของเด็กปฐมวัย เพิ่มขึ้น และ เด็กปฐมวัยสามารถอ่านคำพื้นฐานได้ เพิ่มขึ้น 90% เรียนรู้อย่างมีความสุข และมีนิสัยรักการอ่าน

นายมนัส แก้วมิตร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่เฟือง ต.บ้านเอื้อม อ.เมือง จ.ลำปาง กล่าวว่า  โรงเรียนบ้านแม่เฟืองสังกัดสำนักงานเขตพื้นการศึกษาลำปางเขต1 ปัจจุบันโรงเรียนมีอยู่ระดับคือระดับปฐมวัย/ระดับอนุบาล 2  อนุบาล 3 มีจำนวนเด็ก 20 คน และประถมศึกษาจำนวน 48 คน ทั้งหมด 68 คน บุคลากรครู 5 คน โรงเรียนบ้านแม่เฟืองได้รับคัดเลือกให้ร่วมโครงการส่งเสริมพัฒนาด้านสมองด้วยการอ่านระดับปฐมวัยในปีการศึกษา 2561 ตามยุทธศาสตร์ ลำปางรักการอ่าน

ทั้งนี้ตนเองและและบุคคลกรได้ร่วมการอบรมโครงการ  ส่งเสริมพัฒนาด้านสมองด้วยการอ่านระดับปฐมวัยในโครงการฯ ตอนแรกก็ไม่แน่ใจว่าเด็กปฐมวัยจะอ่านหนังสือได้หรือไม่ แต่ด้วยพื้นฐานโรงเรียนบ้านแม่เฟืองมีการเตรียมความพร้อม ด้านการอ่านโดยเฉพาะอนุบาล ให้เด็กมีความพร้อมรู้จัก พยัญชนะตัวอักษรฝึกให้เด็กเขียนให้สะกดคำ เพื่อสร้างจำความพร้อมให้กับเด็ก จากการประเมินเบื้องต้น หลังจากที่ได้รับชุดการฝึกอ่านเป็นคำๆตามโครงการ  ส่งเสริมพัฒนาด้านสมองด้วยการอ่านระดับปฐมวัย เข้ามาใช้ในการเรียนการสอนโดยให้ครูเอาไปใช้และทดสอบดู พบว่าเด็กระดับปฐมวัยก็สามารถอ่านเป็นคำๆได้ ถือว่าเป็นนวัตกรรมที่มีความสำคัญต่อการส่งเสริมการอ่าน เชื่อว่าถ้าเด็กอ่านก็ต้องเขียนได้ซึ่งสร้างความเชื่อมั่น กับครูผู้สอนที่ใช้ในการส่งเสริมการอ่านของเด็ก ได้เป็นอย่างดี ซึ่งการทดสอบครูจะนำเอาชุดการฝึกอ่านสัปดาห์ละ 5 คำ ซึ่งจากทั้งหมด 250 คำ ส่วนใหญ่เด็กสามารถจดจำคำเหล่านี้ได้ และเผยแพร่ไปยังโรงเรียนอื่นที่ยังไม่ได้ร่วมโครงการได้ต่อไปในอนาคต…

error: Content is protected !!