ข่าวทั่วไป » เวทีการประชุมสัมมนาหน่วยงาน คณะทำงานประเมินผล

เวทีการประชุมสัมมนาหน่วยงาน คณะทำงานประเมินผล

10 มิถุนายน 2018
821   0

นายสุรพล บุรินทรพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานเปิดเวทีการประชุมสัมมนาหน่วยงาน คณะทำงานประเมินผล การป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันจังหวัดลำปาง ประจำปี 2561 ที่ห้องประชุมจิตต์บัวคำ 2 โรงแรมบุษย์น้ำทอง ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง เพื่อร่วมสรุปผลการดำเนินงานและถอดบทเรียนในการติดตามสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันในเขตพื้นที่ ซึ่งได้ดำเนินงานต่อเนื่องมาตลอดห้วงระยะเวลา 4 เดือน ที่ผ่านมา ตั้งแต่เดือนมกราคม จนถึงเดือนพฤษภาคม 2561 พร้อมกับร่วมรับฟังข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็น เพื่อการปรับปรุงวิธีการและแนวทางปฏิบัติ เตรียมมาตรการความพร้อมเพื่อจะนำไปใช้ในการป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันของจังหวัดลำปางในปีถัดไป

โดยการประชุมได้มีการชี้แจงสรุปผลการดำเนินงานการรณรงค์ป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันของจังหวัดลำปาง ประจำปี 2561 ที่ผ่านมา (ม.ค. – พ.ค.) ซึ่งตลอดในห้วงระยะเวลา 4 เดือนดังกล่าว จังหวัดลำปางได้กำหนดใช้มาตรการในการป้องกันแก้ไขปัญหาแบบบูรณาการ อาศัยการทำงานร่วมกันกับหน่วยงานองค์กรทุกภาคส่วน ภายใต้กรอบแนวคิด Area : Function : Participation หรือ AFP โดยมีมาตรการในการดำเนินงานหลักๆ 5 ด้าน ประกอบด้วย ด้านการบริหารจัดการ มีการจัดตั้งศูนย์สั่งการแบบเบ็ดเสร็จ(Single Command) มีการจัดตั้งศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจรับแจ้งเหตุรวบรวมข้อมูลและสั่งการ(War Room) ระดับจังหวัด อำเภอ และตำบล, ด้านการประชาสัมพันธ์ ได้จัดให้มีกิจกรรมประชาสัมพันธ์รณรงค์หยุดเผา ผ่านสื่อมวลชนในพื้นที่รวมทั้งเครือข่ายหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และอาสาสมัครภาคประชาชน, ด้านการป้องกันและเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยง ได้จัดทำการขึ้นทะเบียนผู้มีอาชีพเกี่ยวข้องกับการหาของป่า หรือมีกิจกรรมในพื้นที่ป่า มีการจัดตั้งฐานปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่ตลอด 24 ชั่วโมง รวมจำนวน 21 ฐาน, ด้านการส่งเสริมและสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วม ได้ระดมกำลังหน่วยงานระดับจังหวัดที่เกี่ยวข้อง ปฏิบัติการร่วมกับอำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้การสนับสนุนส่งเสริมชุมชนในพื้นที่เสี่ยงให้มีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมปัญหาไฟป่า อาทิเช่น การทำแนวกันไฟ, การจัดเวทีเสวนาเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหาหมอกควันไฟป่า, การจัดการประกวดหมู่บ้านปลอดการเผา รวมถึงการอบรมเพื่อสร้างเครือข่ายอาสาสมัครภาคประชาชน และด้านการบังคับใช้กฎหมาย ได้กำหนดให้มีการดำเนินคดีกับผู้ที่จุดไฟเผาป่าในขั้นเด็ดขาด และจากการดำเนินงานอย่างเข้มข้นตามมาตรการดีงกล่าวข้างต้น ได้ทำให้สถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่จังหวัดลำปางรุนแรงน้อยกว่าปี 2560 ซึ่งพบว่าในปี 2561 มีสถิติการเกิดจุดความร้อน(Hotspot) และจำนวนวันที่ค่าฝุ่นละออง PM10 เกินค่ามาตรฐาน 120 ไมโครกรัม/ลบ.ม. มีจำนวนลดลง โดยในปี 2561 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม จังหวัดลำปางตรวจพบจุดความร้อน จำนวน 459 จุด(จากเดิม 663 จุด) มีจำนวนวันที่ค่าฝุ่นละออง PM10 เกินค่ามาตรฐาน รวม 8 วัน(จากเดิม 21 วัน) มีพื้นที่เสียหายจากการเกิดไฟป่า 13,131 ไร่(จากเดิม 14,748 ไร่) และในการใช้มาตรการทางกฎหมาย ในปี 2561 จังหวัดลำปางมีการจับกุมดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดรวม 25 รายทั้งนี้ จากสถิติข้อมูลดังกล่าวจะเห็นได้ว่า มาตรการป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันของจังหวัดลำปาง ในปี 2561 สามารถใช้ได้ผลเป็นอย่างดี ซึ่งมาตรการทั้งหมดทางจังหวัด จะได้นำไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติของปีต่อไป โดยจะคงเน้นในการที่จะให้ชุมชนท้องถิ่นเป็นฐาน และใช้พื้นที่เป็นตัวตั้งในการดำเนินงาน ให้ชาวบ้านเป็นกำลังหลักในการสอดส่องดูแลเฝ้าระวังพื้นที่ไม่ให้เกิดไฟไหม้ป่า และให้หน่วยงานส่วนราชการเป็นส่วนกำลังเสริมคอยรับแจ้งเหตุสถานการณ์ไฟป่าพร้อมสนับสนุนในเรื่องของกำลังคนเครื่องมืออุปกรณ์และการเข้าถึงพื้นที่ได้อย่างรวดเร็วทันท่วงที รวมถึงให้หน่วยงานระดับจังหวัดได้มีการกระจายอำนาจลงสู่หน่วยงานระดับท้องถิ่นท้องที่ เพื่อให้การบริหารจัดการงบประมาณเป็นไปอย่างคล่องตัว ตลอดจนเป็นหน่วยงานหลักในการที่จะรณรงค์ให้ความรู้สร้างความเข้าใจที่ถูกต้องสร้างจิตสำนึกรักและหวงแหนผืนป่าให้แก่ประชาชนในชุมชนท้องถิ่นด้วยวิธีการต่างๆ ทั้งคอยช่วยเหลือในการคิดพัฒนาพื้นที่ป่า เพื่อให้ชุมชนได้ประโยชน์ชาวบ้านมีอาชีพและมีรายได้จากการมีป่า

error: Content is protected !!