ข่าวทั่วไป » ผู้ว่าฯ ลำปาง ลงพื้นที่ต่อเนื่องสร้างสรรค์ ปันสุข ออกเยี่ยมชาวบ้าน อ.สบปราบ

ผู้ว่าฯ ลำปาง ลงพื้นที่ต่อเนื่องสร้างสรรค์ ปันสุข ออกเยี่ยมชาวบ้าน อ.สบปราบ

10 มิถุนายน 2018
717   0

ผู้ว่าฯ ลำปาง ลงพื้นที่ต่อเนื่องสร้างสรรค์ ปันสุข ออกเยี่ยมชาวบ้านใน อ.สบปราบ อีก 3 หมู่บ้าน


นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานจังหวัดลำปาง และเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองในส่วนงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมเดินทางลงพื้นที่ปฏิบัติงานเชิงรุก “เดินหน้าลำปาง สร้างสรรค์ปันสุข ให้แก่ประชาชนชาวลำปาง” ทำการตรวจเยี่ยมราษฎรในเขตท้องที่ตำบลสมัย อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง และติดตามผลการดำเนินงานโครงการต่างๆ ที่ทางท้องถิ่นได้ขอใช้งบประมาณจากงบพัฒนาจังหวัด ประจำปี 2561 เพื่อใช้ดำเนินงานในการซ่อมแซม-ปรับปรุง หรือ ก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภคของชุมชนในพื้นที่ 3 หมู่บ้าน ของตำบลสมัย ทั้งชุมชนบ้านอุมลอง บ้านน้ำหลงสันติสุข และชุมชนบ้านสมัยชัย

โดยการนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ได้ทำการตรวจติดตามผลการดำเนินงานโครงการในพื้นที่ทั้ง 3 หมู่บ้าน รวม 3 โครงการ อาทิ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ระยะทาง 300 เมตร ของชุมชนบ้านอุมลอง หมู่ที่ 4 พร้อมตรวจติดตามผลการดำเนินงานโครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำดาดคอนกรีต ความยาว 400 เมตร ในชุมชนบ้านน้ำหลงสันติสุข หมู่ที่ 12 และตรวจติดตามผลการดำเนินงานโครงการก่อสร้างฝายแกนดินเหนียวใต้พื้นทรายกั้นลำห้วยสมัย ในชุมชนบ้านสมัยชัย หมู่ที่ 7 พร้อมกับได้ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีเปิดการใช้งานสิ่งปลูกสร้างสาธารณประโยชน์ทั้ง 3 โครงการ โดยมีชาวบ้านในชุมชนพื้นที่ได้ร่วมกันทำพิธีเปิดกันเอง โดยมีผู้อาวุโสผู้เฒ่าผู้แก่ของหมู่บ้านเป็นคนตัดริบบิ้น ซึ่งถือเป็นอีกครั้งกับปรากฏการณ์ใหม่ภายใต้แนวคิดวิธีการทำงาน ของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ที่ต้องการทำให้ชาวบ้านมีความสุข ทำให้คนในพื้นที่ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมงานโครงการต่างๆ ของรัฐ และได้รู้สึกถึงความเป็นเจ้าของในสิ่งก่อสร้างสาธารประโยชน์ภายในชุมชนอย่างแท้จริง ซึ่งบรรยากาศของการเปิดใช้งานยังคงชื่นมื่น ชาวบ้านที่มาร่วมงานต่างมีรอยยิ้มและหัวเราะอย่างมีความสุข
ทั้งนี้ สำหรับการก่อสร้างสิ่งสาธารณประโยชน์ทั้ง 3 โครงการ เป็นการดำเนินงานที่เป็นไปตามความต้องการของชาวบ้านในชุมชนท้องที่ ซึ่งส่วนใหญ่ชาวบ้านในตำบลสมัย มีความต้องการในเรื่องของน้ำเพื่อจะนำไปใช้ประโยชน์ในการอุปโภค และเพื่อการทำเกษตร โดยในพื้นที่ชุมชนบ้านอุมลอง ชาวบ้านได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากงบพัฒนาจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำนวน 259,800 บาท ทำการก่อสร้างรางระบายน้ำระยะทาง 300 เมตร เพื่อใช้ประโยชน์ในการจัดส่งน้ำที่ไหลผ่านมาจากภูเขาไปยังพื้นที่ทำการเกษตรของชาวบ้าน และสำหรับในส่วนของความช่วยเหลือเพิ่มเติม ชาวบ้านบ้านอุมลอง ยังมีความต้องการที่จะจัดสร้างรางระบายน้ำให้มีระยะทางที่ยาวขึ้น ไปจนสุดเขตพื้นที่ทำการเกษตรของชาวบ้านในบริเวณท้ายน้ำ และสำหรับชุมชนบ้านน้ำหลงสันติสุข ชาวบ้านได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากงบพัฒนาจังหวัด จำนวน 112,900 บาท ทำการก่อสร้างคลองส่งน้ำดาดคอนกรีต ความยาว 400 เมตร เพื่อใช้ประโยชน์ในการจัดส่งน้ำจากแหล่งพื้นที่กักเก็บไปยังพื้นที่เพาะปลูกเรือกสวนไร่นา ซึ่งมีระยะทางห่างจากกันไกลนับกิโลเมตร โดยยังมีความต้องการได้รับความช่วยเหลือเพิ่มเติมในการติดตั้งเครื่องสูบน้ำ และจัดสร้างคลองส่งน้ำให้ยาวขึ้นไปจนถึงจุดติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ทั้งนี้เนื่องจากคลองส่งน้ำเดิมเป็นร่องดินประกอบกับผืนดินในพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นดินร่วมปนทราย ทำให้น้ำที่ส่งมาตามคลองสูญหายไประหว่างทางจำนวนมากและพื้นที่ทำการเกษตรไม่ได้รับน้ำอย่างเต็มที่
สำหรับในส่วนการก่อสร้างฝายแกนดินเหนียวใต้พื้นทรายกั้นลำห้วยสมัย ในชุมชนบ้านสมัยชัย ชาวบ้านได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากงบพัฒนาจังหวัด จำนวน 64,000 บาท ดำเนินการจัดสร้างขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำสำหรับการอุปโภค เนื่องจากในช่วงหน้าแล้งลำห้วยสมัยน้ำจะแห้งขอดชาวบ้านในพื้นที่ไม่มีน้ำใช้ โดยการก่อสร้างฝายแกนดินเหนียวใต้พื้นทรายกั้นลำห้วยสมัย จะช่วยกักเก็บน้ำในช่วงฤดูฝนทำให้ชาวบ้านได้มีน้ำใช้ตลอดช่วงฤดูกาล แต่ยังไม่เพียงพอต่อการใช้น้ำในช่วงหน้าแล้ง ซึ่งในส่วนนี้ชาวบ้านชุมชนบ้านสมัยชัยมีความต้องการได้รับความช่วยเหลือ ติดตั้งเครื่องสูบน้ำบาดาลเพิ่มเติม เพื่อจะนำน้ำที่ฝายแกนดินเหนียวกักเก็บไว้ใต้พื้นดิน นำขึ้นใช้ประโยชน์เพื่อการอุปโภคบริโภคของชุมชนทั้งหมู่บ้าน

error: Content is protected !!