ข่าวประชาสัมพันธ์ » ผู้ว่าฯตรวจคืบหน้าโครงการสร้างโรงคัดแยกผลผลิตพืชผักเมืองหนาว อ.เมืองปาน

ผู้ว่าฯตรวจคืบหน้าโครงการสร้างโรงคัดแยกผลผลิตพืชผักเมืองหนาว อ.เมืองปาน

25 กรกฎาคม 2018
532   0

ตามที่จังหวัดลำปางได้จัดทำแผนงานโครงการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในงานส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรปลอดภัยได้มาตรฐานแบบครบวงจร โดยใช้งบพัฒนาจังหวัด ปี 2561 ทั้งนี้ได้จัดสรรงบประมาณ เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพกระบวนการจัดการเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรปลอดภัย แก่กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกผักปลอดสารพิษในพื้นที่อำเภอเมืองปาน  3 ตำบล ได้แก่ ตำบลแจ้ซ้อน  ตำบลเมืองปาน และ ตำบลหัวเมือง กว่า 20 หมู่บ้าน ซึ่งเป็นสมาชิกผู้ปลูกพืชผักขายส่งศูนย์พัฒนาโครงการหลวงตีนตก อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ และศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยน้ำริน อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย ซึ่งในแต่ละปีจะมีเกษตรกรสมัครเป็นสมาชิกโครงการหลวงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

นายอดุลย์ สุวรรณลัย  ผู้ใหญ่บ้านใหม่พัฒนา หมู่ที่ 8 ตำบลแจ้ซ้อน อำเภอเมืองปาน เปิดเผยว่า ตามที่จังหวัดลำปาง ได้พิจารณาอนุมัติงบประมาณ 2561 จำนวนกว่า 2.5 ล้านบาท เพื่อสร้างโรงคัดบรรจุผลผลิต ณ บ้านใหม่พัฒนา หมู่ที่ 8 ตำบลแจ้ซ้อน อำเภอเมืองปาน เพื่อเป็นจุดรับซื้อผลผลิตและรวบรวมพืชผลทางการเกษตร เพื่อแก้ปัญหาด้านการขนส่งผลผลิตไปยังโรงคัดบรรจุสินค้าที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงตีนตก เนื่องจากเส้นทางการสัญจรเป็นภูเขาต้องใช้ระยะเวลาในการเดินทางนาน และบางหมู่บ้านยังขาดแคลนยานพาหนะในการขนส่ง ทำให้เกษตรกรประสบปัญหาค่าใช้จ่ายที่เพิ่มมากขึ้นในการจัดส่งผลผลิต   โดยขณะนี้อาคารดังกล่าวอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างตามแผนงาน

ล่าสุดผู้ว่าราชการจังหวัดพร้อมด้วยเกษตรจังหวัดลำปาง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้เดินทางไปตรวจความคืบหน้า ของโครงการก่อสร้างอาคารโรงคัดแยกดังกล่าว เมื่อวันที่ 19 ก.ค. 2561 ที่ผ่านมา พบว่าโครงการคืบหน้าไปมากคาดว่าจะเสร็จสิ้นตามกำหนด และเปิดใช้งานได้ในช่วงฤดูหนาวนี้ ขณะเดียวกันผู้ว่าราชการจังหวัดได้ประสานขอรถที่หมดอายุใช้งานราชการสำนักงานประกันสังคมจังหวัดลำปาง จำนวน 1 คัน มอบให้แก่อำเภอเมืองปาน เพื่อให้กลุ่มวิสาหกิจผู้ปลูกผักเมืองหนาว ได้นำไปใช้เป็นพาหนะขนส่งพืชผลเข้าโรงคัดแยกผลผลิตดังกล่าวต่อไป

นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางเผยว่าเพื่อให้การส่งเสริมเกษตรพืชผักเมืองหนาวแบบครบวงจร ทางจังหวัดยังได้สนับสนุน เครื่องหยอดเมล็ดพันธุ์ ขนาด 200  หลุม จำนวน 1 เครื่อง พร้อมก่อสร้างโรงเรือนเพาะต้นกล้าพันธุ์พืชผัก ขนาด 6 x 25 เมตร จำนวน 2 หลัง ตามโครงการส่งเสริมการผลิตต้นกล้าพันธุ์พืชผักปลอดภัยในพื้นที่บ้านใหม่พัฒนา เพื่อให้กลุ่มเกษตรกรมีโรงเรือนที่ได้มาตรฐานสามารถผลิตต้นกล้าพันธุ์พืชผักต่างๆ ที่มีคุณภาพดีให้แก่สมาชิกเกษตรกรอำเภอเมืองปาน นำไปลงแปลงปลูกในโรงเรือนของตนเองและจำหน่ายแก่เกษตรกรในพื้นที่อีกด้วย

อย่างไรก็ตามจังหวัดยังดำเนินแผนงานขยายผลอย่างต่อเนื่องในปี 62 เพื่อให้อำเภอเมืองปานจะเป็นฐานการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยและได้มาตรฐานแบบครบวงจรแหล่งใหญ่และสำคัญของจังหวัด ที่สามารถยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตของพี่น้องเกษตรกรในพื้นที่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนตามเป้าหมาย วาระ “เกษตรสุขภาพ เกษตรคุณภาพ”ต่อไป

error: Content is protected !!