ข่าวการศึกษา » กิจกรรมวันวิชาการ

กิจกรรมวันวิชาการ

23 กรกฎาคม 2018
746   0

โรงเรียนอนุบาลพินิจวิทยา ลำปาง จัดกิจกรรมวันวิชาการให้กับนักเรียนชั้น อ.1-อ.3 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้พัฒนาทักษะของตนเอง ได้เรียนรู้และลงมือปฎิบัติจริง กล้าคิดกล้าแสดงออก ในหัวข้อการเรียนรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยมีกิจกรรมทั้งหมด 5 ฐานกิจกรรม  ฐานที่ 1 การเดินทาง ฐานที่ 2 ภัยธรรมชาติฐานที่ 3 ความปลอดภัยในบ้าน ฐานที่ 4 ห้างสรรพสินค้า ฐานที่ 5 ใส่ใจความปลอดภัย เมื่อ18 – 20 ก.ค. 61

error: Content is protected !!