ข่าวเด่น » ลำปาง จัดหน่วยเคลื่อนที่ออกให้บริการบำบัดทุกข์ บำรุงสุขแก่ประชาชน

ลำปาง จัดหน่วยเคลื่อนที่ออกให้บริการบำบัดทุกข์ บำรุงสุขแก่ประชาชน

13 กรกฎาคม 2018
656   0

ผู้สื่อข่าว”คนเมืองเหนือออนไลน์”รายงานเมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2561 หน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน ในจังหวัดลำปาง ร่วมบูรณาการรวมพลังหน่วยงาน จัดหน่วยบริการเคลื่อนที่ออกให้บริการมอบความสุขแก่ประชาชนชาวลำปาง ตามโครงการ “จังหวัดลำปางเคลื่อนที่” ซึ่งได้มีการจัดกิจกรรมขึ้น ที่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ถอด อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง มีนายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานเปิดโครงการ พร้อมได้ร่วมกับคณะผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตท้องที่ คณะผู้บริหารและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด กิ่งกาชาดอำเภอ นำสิ่งของเครื่องอุปโภค-บริโภค มอบบริจาคให้แก่ผู้ด้อยโอกาส และผู้ยากไร้ ในเขตท้องที่ตำบลแม่ถอด โดยมีคณะผู้บริหารจากหน่วยงานองค์กรภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน ผู้บริหารสถานศึกษา หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด-อำเภอ ตลอดจนกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนในเขตท้องที่อำเภอเถิน และตำบลแม่ถอด รวมกว่า 400 คน เข้าร่วมกิจกรรมในโครงการฯ โดยมีนายภูดิท ศรีสอาด นายอำเภอเถิน ให้การต้อนรับหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดลำปาง

สำหรับโครงการดังกล่าว เป็นโครงการที่ทางจังหวัดลำปาง ได้จัดทำขึ้นเพื่อต้องการให้เป็นกิจกรรมสื่อกลางในการเสริมสร้างความรัก ความสมานสามัคคี สร้างความปรองดองสมานฉันท์ ให้เกิดขึ้นแก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดลำปาง เพื่อเดินหน้าสนองตอบนโยบายของกระทรวงมหาดไทย โดยมีหลายหน่วยงานจากทุกภาคส่วน ได้ร่วมจัดหน่วยบริการเคลื่อนที่ออกให้บริการแก่ประชาชนในเขตท้องที่ซึ่งห่างไกลความเจริญ ทั้งนี้เพื่อเป็นการให้บริการในเชิงรุก ให้ส่วนราชการและหน่วยงานต่างๆ ของรัฐได้ลงพื้นที่เพื่อร่วมรับทราบถึงปัญหาความเดือดร้อน และความต้องการที่แท้จริงของประชาชน เพื่อให้การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเป็นไปได้อย่างเหมาะสม ตลอดจนเพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้ สร้างความเข้าใจ ปรับเปลี่ยนค่านิยม และแนวคิดของประชาชน ให้เอื้อต่อการพัฒนาสังคมในชุมชนท้องถิ่น

โดยการจัดกิจกรรมครั้งนี้ มีหน่วยงานจากส่วนราชการประจำพื้นที่จังหวัดลำปาง และหน่วยงานในเขตท้องที่อำเภอเถิน รวมกว่า 60 หน่วยงาน ได้ร่วมกันนำงานบริการด้านต่างๆ ที่ประชาชนชื่นชอบมาออกบูธเปิดให้บริการถึงที่ อาทิเช่น การจัดนิทรรศการให้ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพและการดำรงชีวิต การให้คำแนะนำปรึกษาทั้งทางด้านกฎหมาย ประกันสังคม แรงงาน ด้านสุขภาพอนามัย อีกทั้งได้มีการจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ออกให้บริการตรวจร่างกาย รักษาโรค แจกยาเวชภัณฑ์ฟรี ทั้งจากโรงพยาบาลเถิน และโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี รวมไปถึงการออกร้านจำหน่ายสินค้าราคาถูกธงฟ้าเพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน การบริการตรวจวัดสายตาแก่ผู้สูงวัยและแจกฟรี 300 อัน การให้บริการอบรมด้านวิชาชีพ และการให้บริการวิชาการการเกษตรทุกสาขา แนะนำถ่ายทอดเทคโนโลยีวิทยาการใหม่ๆ ให้ประชาชนและเกษตรกรได้ศึกษาเรียนรู้ ทั้งในเรื่องหลักทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับพืช ปศุสัตว์ ประมง การพัฒนาที่ดิน และการเกษตรอื่นๆ

ทั้งนี้เพื่อให้เกษตรกรในพื้นที่ได้เกิดการตื่นตัวและยอมรับ พร้อมที่จะนำความรู้ไปใช้ประกอบการพัฒนาปรับปรุงเทคนิควิธีการทำเกษตรในไร่นาเพื่อเพิ่มผลผลิตและรายได้ อันจะทำให้เกิดความมั่นคงยั่งยืนในอาชีพการเกษตร ตลอดจนทางหน่วยงานภาครัฐยังได้มีการนำสิ่งของเครื่องอุปโภค-บริโภค และเงินสงเคราะห์ มอบช่วยเหลือให้แก่ประชาชนผู้ด้อยโอกาส และผู้ยากไร้ในเขตท้องที่ของตำบลแม่ถอด ประกอบด้วย มอบพันธุ์ปลาจำนวน 100,000 ตัว ให้กับชุมชนหมู่บ้านทุก หมู่บ้านในตำบลแม่ถอด และมอบสิ่งของเครื่องอุปโภค-บริโภคเพื่อยังชีพให้แก่ผู้ยากไร้ในเขตท้องที่อีกจำนวน 100 ชุด อีกด้วย.

อำพัน พงษ์พานิช / ข่าวท้องถิ่น / รายงาน

error: Content is protected !!