ข่าวการศึกษา » สพม.35 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนามาตรฐานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประกาศเจตจำนงเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต

สพม.35 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนามาตรฐานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประกาศเจตจำนงเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต

9 มิถุนายน 2018
1103   0

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนามาตรฐานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ขึ้น ณ ห้องประชุมปันเจิง โดยมีวิทยากรจากสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตจังหวัดลำปาง เข้าร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด จำนวน 140 คน

 

นายอลงกรณ์ ประสานสุข รองผู้อำนวยการรักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 เป็นประธานในการเปิดการประชุมฯ และนำคณะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประกาศเจตจำนงเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต ตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปี 2561 การจัดประชุมฯ ครั้งนี้ เพื่อพัฒนาเกณฑ์สำนักงานและสถานศึกษา รองรับการประเมินคุณธรรมความโปร่งใสในการดำเนินงาน โดยได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตจังหวัดลำปาง จำนวน 2 ท่าน ให้ความรู้ในเรื่อง มาตรการ กลไก ระบบการป้องกันการทุจริต การรับสินบน ผลประโยชน์ทับซ้อน การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ตลอดรวมถึงการแบ่งกลุ่มวิเคราะห์ปัจจัยความเสี่ยงต่อการปฏิบัติราชการในองค์กรอีกด้วย

error: Content is protected !!