ข่าวเด่น » กฟผ.แจงความคืบหน้าความเห็นสร้างโรงไฟฟ้าทดแทนฯ

กฟผ.แจงความคืบหน้าความเห็นสร้างโรงไฟฟ้าทดแทนฯ

10 กรกฎาคม 2018
584   0

กฟผ.แม่เมาะ ชี้แจงสื่อมวลชน ถึงความคืบหน้าโครงการรับฟังความคิดเห็นฯ โครงการขยายกำลังผลิตโรงไฟฟ้าทดแทน เครื่องที่ 4-7

เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องล้อมรัก ณ บ้านแม่รีสอร์ท อ.เมือง จ.ลำปาง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ เปิดเวทีสร้างความรู้ความเข้าใจต่อสื่อมวลชน จ. ลำปาง ถึงความคืบหน้าโครงการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย สำหรับโครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง (EHIA) ของโครงการขยายกำลังการผลิตโรงไฟฟ้าทดแทนโรงไฟฟ้าแม่เมาะเครื่องที่ 4-7 (MMRP1)


ว่าที่ร้อยตรี ณรงค์ศักดิ์ คุณูปถัมภ์ ผู้อำนวยการฝ่ายจัดการโรงไฟฟ้าแม่เมาะ กล่าวถึงความสำคัญของกระบวนการดังกล่าวว่า “หลังจากโครงการขยายกระบวนการผลิตโรงไฟฟ้าทดแทนโรงไฟฟ้าแม่เมาะเครื่องที่ 4-7 (MMRP1) ได้ดำเนินโครงการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย สำหรับโครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง (EHIA) ในขั้นตอนการรับความคิดเห็นต่อขอบเขตการศึกษา (ค.1) จัดขึ้นเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2560 และขั้นตอนการรับฟังความคิดเห็นกลุ่มย่อย (ค.2) ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 13-16 มิถุนายน 2560 ตลอดจนการทบทวนร่างรายงาน EHIA (ค.3) ที่จัดขึ้นในวันที่ 23 กันยายน 2560 แล้ว ซึ่งรายงานฉบับสมบูรณ์ได้ถูกนำไปเสนอต่อ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ตลอดจนให้คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (คชก.) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ขณะนี้ได้มาถึงอีกหนึ่งขั้นตอนสำคัญคือ การจัดรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียโดยหน่วยงานของรัฐผู้รับผิดชอบโครงการหรือหน่วยงานของรัฐผู้อนุญาตโครงการ (ง.) ซึ่งจะถูกจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 14 กรกฎาคม นี้ ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ กฟผ.แม่เมาะ มีสำนักงานกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) เป็นผู้ดำเนินการ โดยหลังจากเสร็จสิ้นกระบวนการนี้ สผ. จะสรุปความเห็นฯ ต่อคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (กก.วล.) ก่อนเข้าสู่กระบวนการสุดท้ายคือการพิจารณาอนุมัติโครงการโดยคณะรัฐมนตรี เพื่อให้โรงไฟฟ้าทดแทนฯ สามารถเริ่มเดินเครื่องผลิตไฟฟ้าได้ตามแผนงานภายในเดือนพฤศจิกายน 2561”

ทั้งนี้ผู้ที่ประสงค์เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ (ง.) สามารถลงทะเบียนเข้าร่วม หรือศึกษาข้อมูลโครงการฯ ตลอดจนแสดงความคิดเห็นทางเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานได้ที่ www.erc.or.th/EHIA หรือลงทะเบียนล่วงหน้าด้วยตนเองได้ระหว่างวันที่ 20-26 มิถุนายน 2561 ณ ที่ว่าการอำเภอแม่เมาะ และเทศบาลตำบลแม่เมาะ ในวันและเวลาราชการ..

error: Content is protected !!