คลิปข่าว » องคมนตรี ตรวจเยี่ยมโครงการอ่างเก็บน้ำแม่พริกฯ

องคมนตรี ตรวจเยี่ยมโครงการอ่างเก็บน้ำแม่พริกฯ

4 กรกฎาคม 2018
905   0

องคมนตรี ติดตาม ขับเคลื่อนโครงการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

เวลา 11.00 น. วันที่ 4 กรกฎาคม 2561 นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ในฐานะประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคเหนือ พร้อมคณะอนุกรรมการฯ เดินทางไปยังโครงการอ่างเก็บน้ำแม่พริก (ผาวิ่งชู้) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน และเยี่ยมราษฎรรับทราบความเป็นอยู่ ปัญหาอุปสรรคการประกอบอาชีพ และการใช้ประโยชน์จากโครงการ พร้อมกันนี้ได้เป็นประธานการประชุมเพื่อขับเคลื่อนโครงการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ซึ่งอยู่ในพื้นที่จังหวัดลำปาง ทั้งนี้ เพื่อให้โครงการต่างๆ ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร พระราชทานไว้ มีการขับเคลื่อนตามพระราชประสงค์ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการสืบสาน รักษา ต่อยอดโครงการเพื่อสร้างประโยชน์สุขให้กับราษฎร ต่อไป

โดยองคมนตรี และคณะฯ ได้ติดตามและเยี่ยมราษฎร ณโครงการอ่างเก็บน้ำแม่พริกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง ซึ่งเป็นโครงการที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร พระราชทานพระราชดำริไว้เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2523 โดยในปี 2554 กรมชลประทานได้ทําการก่อสร้าง อ่างเก็บน้ํา ขนาดความจุ 36 ล้านลูกบาศก์เมตร ปัจจุบันอยู่ระหว่างการก่อสร้างระบบส่งน้ํา ซึ่งมีความยาวรวมทั้งสิ้น ประมาณ 30 กิโลเมตร คาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จในปี 2564 เมื่อก่อสร้าง แล้วเสร็จสามารถส่งน้ำให้พื้นที่การเกษตร จํานวน 18,000 ไร่ในตําบลแม่พริก และตําบลแม่ปุ ครอบคลุมพื้นที่ 9 หมู่บ้าน 1,475 ครัวเรือน รวมถึงการอุปโภค-บริโภคในช่วงหน้าแล้ง นอกจากนี้ยังได้มีการจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำมีการบริหารจัดการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นธรรม เกษตรกรสามารถวางแผนและเพาะปลูกได้ผลผลิตเพิ่มขึ้นทั้งคุณภาพและปริมาณ ส่งผลให้มีรายได้เพิ่มขึ้นมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น

โอกาสนี้ได้ร่วมปลูกต้นรวงผึ้ง และปล่ยพันธุ์ปลาพันธุ์ต่างๆ รวม 103,019 ตัว ด้วย

จากนั้นในช่วงเวลา 16.00 น. องคมนตรี และคณะฯ ได้เดินทางไปยังสำนักชลประทานที่ 2 เพื่อเป็นประธานการประชุมขับเคลื่อนโครงการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดลำปาง ซึ่งมีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริที่ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ จํานวน 97 โครงการ มีความจุรวม 248 ล้านลูกบาศก์เมตร สามารถส่งน้ําให้พื้นที่การเกษตร มากกว่า 260,000 ไร่

สําหรับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ยังไม่ได้ดำเนินการก่อสร้าง มีจํานวน 4 โครงการ ซึ่งเป็นโครงการที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงรับไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตามที่ราษฎรทูลเกล้าฯ ถวายฎีกา ได้แก่ 1) โครงการอ่างเก็บน้ําห้วยแม่สุยฯ อําเภอเมืองลําปาง ทรงรับไว้เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2537 แต่เนื่องจากติดปัญหาสภาพพื้นที่ตั้งโครงการฯ จึงยังไม่สามารถดำเนินการได้ และแนวทางในการพิจารณาคือการสำรวจความต้องการของประชาชนใหม่ รวมถึงจุดที่จะก่อสร้างฯ 2) โครงการอ่างเก็บน้ําแม่งาวฯ อําเภองาว ทรงรับไว้เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2537 ปัจจุบันอยู่ระหว่างการสำรวจ ออกแบบ วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) คาดว่าจะก่อสร้างในปี 2564 3)

โครงการอ่างเก็บน้ําห้วยแม่เคียนฯ อําเภองาว ทรงรับไว้เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2534 ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการขออนุญาตใช้พื้นที่ คาดว่าจะดำเนินการก่อสร้างในปี 2563 และ 4)โครงการอ่างเก็บน้ําแม่บอม(แม่ตุ๋ย) พร้อมอาคารประกอบฯ อําเภอเมืองปาน ทรงรับไว้เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2552 ขณะนี้อยู่ในขั้นศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม และจะเสนอของบประมาณในการก่อสร้างได้ในปี 2562 นี้.

error: Content is protected !!