ข่าวประชาสัมพันธ์ » โรงพยาบาลลำปางเปิดอาคารทันตกรรม ขยายขีดความสามารถในการให้บริการผู้ป่วย

โรงพยาบาลลำปางเปิดอาคารทันตกรรม ขยายขีดความสามารถในการให้บริการผู้ป่วย

25 มิถุนายน 2018
3296   0

เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2561 โรงพยาบาลลำปาง ได้รับเกียรติจากนายแพทย์ธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์        ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 1 ปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประธานในพิธีทำบุญและเปิดอาคารทันตกรรม โรงพยาบาลลำปาง อย่างเป็นทางการ โดยเวลา 07.20 น. ผู้ร่วมพิธีพร้อมกันบริเวณ ชั้น 2  อาคารทันตกรรม เพื่อประกอบพิธีสงฆ์ และมีพิธีเปิดอาคารทันตกรรมอย่างเป็นทางการในเวลา 9.09 น. เพื่อขยายขีดความสามารถในการให้บริการผู้ป่วยในพื้นที่จังหวัดลำปางและจังหวัดใกล้เคียงที่จะมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น

โรงพยาบาลลำปางตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันได้มีการพัฒนาทุกด้านอย่างต่อเนื่องโดยการนำของอดีตผู้อำนวยการ 14 ท่าน ซึ่งผู้อำนวยการท่านปัจจุบันคือนายแพทย์ธานี  ลิ้มทอง ปัจจุบันโรงพยาบาลลำปาง มีจำนวนเตียงผู้ป่วยทั้งหมด 755 เตียง (ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2561) และมีจำนวนบุคลากร 2,464 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2561) ดูแลประชากรภายในจังหวัดลำปาง และรับส่งต่อผู้ป่วยหนักและซับซ้อนในจังหวัดใกล้เคียง เช่น แพร่และน่าน

          แผนกทันตกรรม โรงพยาบาลลำปาง เริ่มต้นเปิดให้บริการในปี พ.ศ. 2495 บริเวณชั้นล่าง ณ ตึกอำนวยการหรือตึกเทศบาลอนุสรณ์ ขนาดพื้นที่ 20 ตารางเมตร มีทันตานามัยคนแรกและมีเจ้าหน้าที่เพียงคนเดียวคือ นายจำรูญ  ลำเจียกเทศ  ต่อมาในปี พ.ศ. 2505 จึงมีทันตแพทย์ประจำคนแรก คือ ทันตแพทย์หญิงบุญถม  โชติรัตน์  เพื่อเตรียมรองรับการพัฒนาเป็นโรงพยาบาลระดับจังหวัดในปี พ.ศ. 2529 นายแพทย์ นพดล  สมบูรณ์  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลได้ให้ย้ายมายังอาคารสูติกรรม 2 ชั้น ขนาด 200 ตารางเมตร เพื่อให้บริการแก่ประชาชน ในปี 2550-2561 ได้ย้ายอาคารทันตกรรมมาให้บริการยังอาคารสุคำและอาคารพระยาราชวรัยการฯ ในพื้นที่ 832 ตารางเมตร ด้วยปริมาณผู้รับบริการที่เพิ่มมากขึ้น และการมุ่งพัฒนาด้านการให้การรักษาที่ครอบคลุมทันสมัยของกลุ่มงานทันตกรรม นายแพทย์ธานี     ลิ้มทอง  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลำปางได้อนุมัติให้สร้างอาคารทันตกรรม 5 ชั้น ขนาดพื้นที่ 4,178 ตารางเมตร และ เปิดให้บริการผู้ป่วยเมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา

          อาคารทันตกรรม จัดสร้างด้วยเงินบำรุงโรงพยาบาลลำปาง ประจำปีงบประมาณ 2559 เป็นเงินทั้งสิ้น 65,719,100 (หกสิบห้าล้านเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) จำนวน 5 ชั้น  มีพื้นที่ใช้สอย 4,178 ตารางเมตร  เริ่มก่อสร้างเมื่อวันที่ 9 มกราคม 2560  แล้วเสร็จวันที่ 9 มกราคม 2561 โดยเปิดให้บริการเมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2561 มียูนิตทำฟัน จำนวน 22 ยูนิต สำหรับให้บริการด้านส่งเสริม ป้องกัน รักษาและฟื้นฟูทางด้านทันตกรรม การบริการด้านตติยภูมิ ให้บริการทันตกรรมรากฟันเทียม การแก้ไขความพิการทางใบหน้าและขากรรไกร  มีการพัฒนาระบบบริการผู้ป่วยตาม Service plan โดยพัฒนาการบริการผู้ป่วย  ปากแหว่งเพดานโหว่ ผู้ป่วยสูงอายุที่มีความยุ่งยากซับซ้อนและผู้ป่วยที่มีรอยโรคก่อนมะเร็ง อาคารทันตกรรมมีบุคลากรทั้งสิ้นจำนวน 59 คน เป็นทันตแพทย์ 24 คน (ปฏิบัติงานจำนวน  21 คน และกำลังศึกษาต่อ จำนวน  3 คน) นักวิชาการทันตสาธารณสุข 1 คน  ทันตาภิบาล 5 คน ผู้ช่วยทันตแพทย์ และพนักงานช่วยเหลือคนไข้ 23 คน ช่างทันตกรรม 1 คน พนักงานธุรการ 1 คน  และพนักงานบริการทั่วไป  3 คน   รับผิดชอบดูแลทันตสุขภาพของประชาชนในเขตอำเภอเมือง จังหวัดลำปาง รับส่งต่อผู้ป่วยจากโรงพยาบาลชุมชนทั้ง 12 แห่ง และโรงพยาบาลจากจังหวัดใกล้เคียง (จังหวัดแพร่และน่าน)

การบริการทันตกรรม ของโรงพยาบาลลำปาง มุ่งเน้นการให้บริการแบบองค์รวม ทั้งด้านส่งเสริมป้องกัน รักษาและฟื้นฟู ในผู้ป่วยทุกกลุ่มอายุ ยึดผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางร่วมกับการรักษาแบบสหสาขาวิชาชีพโดยคำนึงถึงสิทธิผู้ป่วย ให้ได้รับการรักษาที่ถูกต้องตามมาตรฐานวิชาชีพ ปลอดภัย และพึงพอใจ ให้บริการตรวจสุขภาพ  ช่องปาก ให้ทันตสุขศึกษาทั้งในโรงพยาบาลและนอกโรงพยาบาล  ครอบคลุมประชาชนทุกกลุ่ม  ตรวจรักษา  งานทันตกรรมทั่วไป  ทั้งในโรงพยาบาลและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทั้ง 9 แห่ง ด้านการรักษาทันตกรรมเฉพาะทาง กลุ่มงานทันตกรรม โรงพยาบาลลำปางมีทันตแพทย์เฉพาะทางทั้งหมด 8 สาขา ได้แก่ ทันตกรรมสำหรับเด็ก , ทันตกรรมจัดฟัน , ปริทันตวิทยา , ทันตกรรมหัตถการ , ทันตกรรมคลองรากฟัน , ศัลยกรรมช่องปาก ทันตกรรมประดิษฐ์และทันตกรรมรากเทียม มีความพร้อมของเครื่องมือ อุปกรณ์ในการรักษาผู้ป่วยที่มีความซับซ้อนหรือมีความเกี่ยวเนื่องกับโรคทางระบบต่าง ๆ อีกทั้งยังให้การดูแลรักษาผู้ป่วยมะเร็งบริเวณใบหน้า ศีรษะและลำคอแบบสหสาขา โดยการตรวจคัดกรองรอยโรคมะเร็งช่องปาก วินิจฉัยและให้การรักษาทางทันตกรรมก่อนรับการผ่าตัดและการฉายรังสีรักษา การฟื้นฟูสภาพช่องปาก การทำฟันปลอมและอวัยวะเทียม เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นภายหลังการผ่าตัดและรักษา รวมถึงทันตกรรมสำหรับเด็กในกลุ่มผู้ป่วยมะเร็งเม็ดเลือด  นอกจากนี้ยังให้การรักษาในผู้ป่วยที่ได้รับอุบัติเหตุและกลุ่มผู้ป่วยโรคหัวใจ และยังเข้าร่วมโครงการพัฒนาศูนย์เชี่ยวชาญดูแลผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ ซึ่งให้การรักษาแบบสหสาขา เพื่อมุ่งหวังให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดี กลุ่มงานทันตกรรม โรงพยาบาลลำปางมีศักยภาพในการเป็นแหล่งฝึกภาคปฏิบัติและเป็นแหล่งการเรียนการสอนทั้งในระดับก่อนและหลังปริญญา เช่น การรับฝึกนักศึกษาทันตแพทย์ระดับปริญญาตรี สาขาศัลยกรรมช่องปาก มหาวิทยาลัยนเรศวร , นักศึกษารังสีเทคนิค มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , การเรียนการสอนทันตแพทย์หลักสูตรอบรมระยะสั้นสาขาทันตกรรมทั่วไป มีการจัดกิจกรรมเพิ่มพูนความรู้ในด้านวิชาการภายในกลุ่มงานและมีผลงานวิชาการนำเสนอในวารสารภายในประเทศ

          จาการให้บริการที่โดดเด่น ครอบคลุมทันตกรรมทุกสาขา ความเชี่ยวชาญของทันตบุคลากร ความพร้อม   ของอุปกรณ์และเทคโนโลยี กลุ่มงานทันตกรรม  โรงพยาบาลลำปาง มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง พร้อมจะขับเคลื่อนไปสู่การเป็นต้นแบบของศูนย์ทันตกรรมระดับ A

ปัจจุบัน โรงพยาบาลลำปาง เป็นศูนย์เชี่ยวชาญการแพทย์เฉพาะทาง เช่น การผ่าตัดหัวใจ การสวนหลอดเลือดหัวใจ การผ่าตัดตาและเรติน่า ผ่าตัดกระดูกสันหลัง การรักษามะเร็งและการฟอกเลือดด้วยไตเทียม ตั้งแต่  ปี 2558 ที่ผ่านมา โรงพยาบาลลำปางได้มีการพัฒนาอาคารและสถานที่เพื่อบริการผู้ป่วย เช่น อาคารสิทธิเกษม, อาคารเมตตา , อาคารแบบศูนย์สิรินธร , อาคารนวมินทรราชประชาภักดี , อาคารผู้ป่วยนอก 8 ชั้น , อาคารโภชนศาสตร์ และอาคารนิติเวช จัดระบบกำจัดขยะติดเชื้ออัตโนมัติชนิดบดและฆ่าเชื้อในเครื่องเดียวกัน (Autoclave) ศูนย์สุขภาพชุมชนม่อนกระทิง เพื่อความสะดวกในการให้บริการเพื่อตอบสนองการดูแลผู้ป่วยซับซ้อนระดับตติยภูมิและโรงพยาบาลลำปางยังมีแผนพัฒนาศักยภาพศูนย์เภสัชกรรม และศูนย์สุขภาพผู้สูงอายุระยะยาวในอนาคตต่อไป

error: Content is protected !!