ข่าวทั่วไป » กฟผ. จับมือ 4 สถาบันการศึกษา ลงนามความร่วมมือทางวิชาการด้านการทำเหมืองแร่

กฟผ. จับมือ 4 สถาบันการศึกษา ลงนามความร่วมมือทางวิชาการด้านการทำเหมืองแร่

23 มิถุนายน 2018
673   0


การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจเรื่องความร่วมมือทางวิชาการด้านการทำเหมืองแร่ระหว่าง กฟผ. และ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จาก 4 สถาบันการศึกษา เพื่อพัฒนาการศึกษาและวิจัยทางด้านงานเหมืองแร่ให้แก่บุคลากรของ กฟผ. เหมืองแม่เมาะ และ คณาจารย์ นิสิต นักศึกษา ของสถาบันการศึกษา พร้อมทั้งเสริมสร้างศักยภาพให้ กฟผ. เหมืองแม่เมาะ เป็นแหล่งเรียนรู้และฝึกอบรมด้านเหมืองแร่ของประเทศไทย


การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจเรื่อง ความร่วมมือทางวิชาการด้านการทำเหมืองแร่ “สี่สถาบันการศึกษา” กฟผ. โดย นายถาวร งามกนกวรรณ รองผู้ว่าการเชื้อเพลิง และ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สุพจน์ เตชวรสินสกุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดย รองศาสตราจารย์ ดร. ธนิต เฉลิมยานนท์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐ วรยศ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา โดย ดร.กิจจา ไชยทนุ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2561ณ ห้องประชุม M.1 อาคารที่ทำการเหมืองแม่เมาะ กฟผ. เหมืองแม่เมาะ จ.ลำปาง


นายถาวร งามกนกวรรณ รองผู้ว่าการเชื้อเพลิง กฟผ. กล่าวว่า “กฟผ. เหมืองแม่เมาะ มีภารกิจในการผลิตถ่านหินลิกไนต์ปีละ 16 ล้านตัน และหินปูนปีละ 1.4 ล้านตัน ส่งให้โรงไฟฟ้าแม่เมาะ ซึ่งมีกำลังผลิตไฟฟ้ารวม 2,400 เมกะวัตต์ถือเป็นหน่วยงานภาครัฐที่มีการดำเนินงานทำเหมืองแร่ถ่านหินแบบเหมืองเปิดขนาดใหญ่และเหมืองหินปูน มีระบบและกระบวนการทำเหมืองตามหลักวิชาการและมีมาตรฐานการปฏิบัติงานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับงานเหมืองแร่อย่างมีประสิทธิภาพ คำนึงถึงการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย อาชีวอนามัย สภาพแวดล้อมในการทำงาน การฟื้นฟูสภาพพื้นที่การทำเหมืองทั้งในระหว่างทำเหมืองและภายหลังการปิดเหมืองในอนาคตตลอดจนการดูแลและพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนโดยรอบ ทำให้เหมืองแม่เมาะมีศักยภาพเหมาะสมที่จะเป็นแหล่งเรียนรู้ของสถาบันการศึกษา ซึ่งความร่วมมือทางวิชาการในครั้งนี้จะช่วยเสริมสร้างให้เกิดการถ่ายทอดองค์ความรู้และนำไปสู่การพัฒนาการทำเหมืองแร่ของประเทศไทยให้ก้าวหน้าไปพร้อมกันในทุกภาคส่วน”
“ภายใต้กรอบความร่วมมือทางวิชาการดังกล่าว กฟผ. และสถาบันการศึกษา ร่วมกันจัดกิจกรรมค่ายวิชาการ Mining Camp เพื่อพัฒนา และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางด้านการทำเหมืองแร่ระหว่างผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. เหมืองแม่เมาะ อาจารย์ และนิสิตนักศึกษาอาทิเช่น งานวางแผนและออกแบบหน้าเหมือง งานปฏิบัติการขุดขน งานเจาะระเบิด งานระบบสายพานลำเลียงวัสดุ งานบำรุงรักษาเครื่องจักรกล งานระบายน้ำ และงานวิเคราะห์เสถียรภาพความลาดของผนังบ่อเหมือง เป็นต้นนอกจากนี้ยังร่วมกันดำเนินงานวิจัยและพัฒนาด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของเหมืองแม่เมาะในปัจจุบันและอนาคต เช่น งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการทำเหมืองในระดับลึก ได้แก่ งานวิเคราะห์เสถียรภาพของผนังบ่อเหมือง งานความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ฯลฯ เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์และประสิทธิภาพในการทำเหมืองแร่ต่อไป ซึ่งความร่วมมือทางวิชาการเหมืองแร่ในครั้งนี้จะช่วยเสริมสร้างให้เกิดการแลกเปลี่ยนและถ่ายทอดองค์ความรู้ ระหว่าง กฟผ. และสถาบันการศึกษา นำไปสู่การพัฒนาบุคลากรและเทคโนโลยีด้านการทำเหมือง ให้มีความก้าวหน้า ทันสมัย เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติและอุตสาหกรรมเหมืองแร่ในอนาคต”รองผู้ว่าการเชื้อเพลิง กฟผ. กล่าว


สำหรับการลงนามบันทึกความเข้าใจ“สี่สถาบันการศึกษา”เป็นการลงนามต่อเนื่อง ฉบับที่ 3 โดยมีเจตนารมณ์เพื่อสนับสนุนการจัดการอบรมในรูปแบบค่ายวิชาการเหมืองแร่ให้กับนิสิต นักศึกษาและบุคลากรทางด้านเหมืองแร่ ทำให้เกิดการพัฒนาทางการศึกษา และวิจัยทางด้านเหมืองแร่ รวมทั้งเสริมสร้างศักยภาพให้ กฟผ. เหมืองแม่เมาะ ให้กลายเป็นแหล่งเรียนรู้และฝึกอบรมทางด้านเหมืองแร่ แก่สถาบันทางการศึกษาของภาครัฐและเอกชน ทั้งภายในและต่างประเทศ นำไปสู่การพัฒนาบุคลากรและเทคโนโลยีด้านการทำเหมืองเพื่อรองรับอุตสาหกรรมด้านเหมืองแร่ต่อไป
โดยก่อนหน้านี้ กฟผ. และ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้มีการลงนามบันทึกความเข้าใจ ครั้งแรกขึ้นเมื่อปี 2552 และครั้งที่ 2 ในปี 2557 ซึ่งแต่ละฉบับมีผลบังคับใช้เป็นระยะเวลา 5 ปีโดยฉบับที่ 2 จะครบวาระวันที่ 23 กรกฎาคม 2562 ทั้งนี้ กฟผ. และ 3 สถาบันการศึกษา ได้เซ็นยินยอมยกเลิกฉบับที่ 2 เพื่อให้คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา สามารถเป็นส่วนหนึ่งของความร่วมมือทางวิชาการด้านเหมืองแร่ ซึ่งบันทึกความเข้าใจฉบับใหม่มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 22 มิถุนายน 2561 เป็นต้นไป

error: Content is protected !!