ข่าวการศึกษา » มร.ลป.  จัดโครงการฝึกอบรมและส่งเสริมการตลาดดิจิทัล 

มร.ลป.  จัดโครงการฝึกอบรมและส่งเสริมการตลาดดิจิทัล 

5 เมษายน 2021
303   0

มร.ลป.  จัดโครงการฝึกอบรมและส่งเสริมการตลาดดิจิทัล  ชุมชนท้องถิ่นในจังหวัดลำปางและจังหวัดใกล้เคียง

ช่วงวันที่ 3 – 4 เมษายน 2564 ที่ผ่านมา มร.ลป.จัดโครงการฝึกอบรมและส่งเสริมการตลาดดิจิทัล โดย รศ.ดร.กิตติศักดิ์  สมุทธารักษ์  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมดังกล่าว ณ ห้องประชุมโอฬารรัตน์  ชั้น 1 อาคารโอฬาร  โรจน์หิรัญ

ผศ.ดร.ธนกร  สิริสุคันธา  ได้รายงานถึงโครงการที่จัดขึ้นว่า การจัดโครงการอบรมในครั้งนี้  ได้รับทุนในการจัดกิจกรรมจาก สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช)  เพื่อผลักดันให้ผู้ประกอบการและกลุ่มวิสาหกิจต่างๆ  ได้มีโอกาสในการเรียนรู้เรื่องการตลาดดิจิทัล  การเงินและสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ การสร้างแบรนด์ในการทำการตลาดออนไลน์  และได้ทดลองใช้สื่อโซเชียลมีเดีย  ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการและกลุ่มวิสาหกิจ  สามารถนำความรู้ที่ได้จากการอบรมไปพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจในยุคดิจิทัล

รวมถึงการปรับเปลี่ยนทัศนคติของทุกภาคส่วน  ให้นำเทคโนโลยีมาใช้ประโยชน์ในกระบวนการทางธุรกิจการผลิต การค้าและบริการ   สร้างความมั่นคง และยั่งยืนให้กับประเทศไทย  ซึ่งเป็นไปตามวิสัยทัศน์ทางการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  และเป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมไทยในระยะ 20 ปี  โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมอบรมครั้งนี้จากจังหวัดลำปาง เชียงใหม่ พะเยา และจังหวัดแพร่ กว่า 40 คน

error: Content is protected !!